• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • OPLZ-PO6-SC612-2019-2 - Výstavba a rekonštrucia predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Splníme Vám viac ako len 3 želania

OPLZ-PO6-SC612-2019-2 - Výstavba a rekonštrucia predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 19. 12. 2019 do 06. 07. 2020

Predmet podpory

Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v rannom detstve

Operačné programy

 • Ľudské zdroje

Oprávnenosť žiadateľa

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi nasledujúce subjekty, ako zriaďovatelia materskej školy:
Verejný sektor:

 • obce sprítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Neziskový sektor:
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,
 • cirkev a náboženské spoločnosti,
 • združenia
Štátny sektor:
 • Orgán štátnej správy, – okresný úrad v sídle kraja
Dátum vzniku žiadateľa z neziskového sektora musí byť najneskôr k 01.01.2018 vrátane. V prípade, ak žiadateľ vznikol po tomto termíne, bude považovaný za neoprávneného.

Územné obmedzenie

Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu celé územie Slovenskej republiky, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.
NUTS II – Západné Slovensko (Trnavský, Nitriansky a Trenčiansky samosprávny kraj)
NUTS II – Stredné Slovensko (Žilinský a Banskobystrický samosprávny kraj)
NUTS II – Východné Slovensko (Prešovský a Košický samosprávny kraj)
Oprávnené miesto realizácie projektu (územná oprávnenosť) je stanovené v prílohe č. 7 výzvy „Zoznam oprávnených území pre žiadateľa“

Podporované (oprávnené) aktivity

1. Typ aktivity: Podpora výstavby nových predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK.
Názov hlavnej aktivity :
„Výstavba novej budovy materskej školy/elokovaného pracoviska“
Spôsob realizácie :

 • a, výstavba novej budovy materskej školy/elokovaného pracoviska za účelom zriadenia materskej školy/ elokovaného pracoviska
 • b, výstavba novej budovy materskej školy/elokovaného pracoviska, za účelom rozšírenia a/alebo presunutia kapacity existujúcej materskej školy/elokovaného pracoviska
V prípade spôsobu realizácie b), budú podporené projekty, pri ktorých bude výstavba novej budovy materskej školy/elokovaného pracoviska zameraná na rozšírenie kapacity existujúcej materskej školy/elokovaného pracoviska. Rozšírenie kapacity znamená nárast existujúcej kapacity materskej školy/elokovaného pracoviska minimálne o 20% z kapacity materskej školy/elokovaného pracoviska v čase podania ŽoNFP (t. j. z kapacity pred jej rozšírením).
V prípade spôsobu realizácie b), platí, že podporené budú projekty, pri ktorých žiadateľ preukáže, že z objektívnych dôvodov nie je možné rozšírenie kapacity materskej školy/elokovaného pracoviska prostredníctvom rekonštrukcie existujúcej budovy materskej školy/elokovaného pracoviska.

2. Typ aktivity: Podpora rekonštrukcie predškolských a prístavby/nadstavby k existujúcim predškolským zariadeniam s prítomnosťou MRK s dôrazom na rozšírenie kapacity.
Názov hlavnej aktivity :
„Rekonštrukcia budovy materskej školy/elokovaného pracoviska“
Spôsob realizácie :
Rekonštrukcia, prístavba, nadstavba, zmena dispozície:
 • a, budovy materskej školy/elokovaného pracoviska za účelom rozšírenia jej kapacity;
 • b, inej budovy pre potreby materskej školy/elokovaného pracoviska za účelom rozšírenia a/alebo presunutia existujúcej kapacity z existujúcej materskej školy/elokovaného pracoviska;
 • c, inej budovy za účelom zriadenia materskej školy/elokovaného pracoviska;
V prípade spôsobu realizácie a, alebo b, podporené budú projekty, pri ktorých bude rekonštrukcia zameraná na rozšírenie kapacity existujúcej materskej školy/elokovaného pracoviska. Rozšírenie kapacity znamená nárast kapacity existujúcej materskej školy/elokovaného pracoviska minimálne o 20% z kapacity materskej školy/elokovaného pracoviska v čase podania ŽoNFP (teda z kapacity pred jej rozšírením).
V prípade spôsobu realizácie b, budú podporené projekty, pri ktorých žiadateľ preukáže, že z objektívnych dôvodov nie je možné rozšírenie kapacity materskej školy / elokovaného pracoviska prostredníctvom rekonštrukcie existujúcej budovy materskej školy / elokovaného pracoviska.
V prípade zriadenia materskej školy/elokovaného pracoviska bude žiadateľ v postavení prijímateľa povinný informovať poskytovateľa o zaradení zariadenia do siete škôl a školských zariadení resp. o zmene v sieti škôl a školských zariadení prostredníctvom následnej monitorovacej správy.

Dĺžka realizácie projektu

Nie je stanovená, všetky projekty v programovacom období 2014-2020 musia byť ukončené najneskôr do 30.6.2023

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Integrácia MRK

Typ žiadateľa a výška podpory

 • NNO, cirkev
 • samospráva
 • štátna správa
 • nezisková organizácia
 • združenie právnických osôb
 • združenie fyzických osôb
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
max. min. max.
NNO, cirkev 0 95 0 1 900 000
samospráva 0 95 0 1 900 000
štátna správa 0 100 0 2 000 000
nezisková organizácia 0 95 0 1 900 000
združenie právnických osôb 0 95 0 1 900 000
združenie fyzických osôb 0 95 0 1 900 000

Oprávnené výdavky

Celkové oprávnené výdavky ŽoNFP nesmú presiahnuť sumu 2 000 000 EUR.

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

 • pre stavebné náklady sú stanovené benchmarky (odporúčané hodnoty) a maximálne limity na jedno dieťa v závislosti od typu stavby a typu realizovanej aktivity. Oprávnené náklady na stavebné práce nesmú presiahnuť hodnotu vypočítaného finančného limitu, v takomto prípade ich musí žiadateľ uhradiť z vlastných zdrojov.
 • na interiérové vybavenie je stanovený limit vo výške max. 30% v hodnoty stavebných nákladov projektu

Doplňujúce a špecifické informácie

 • hodnota ukazovateľa P0716- Počet detí z MRK, ktoré navštevujú podporenú školskú infraštruktúru materských škôl musí byť minimálne 30% z hodnoty merateľného ukazovateľa P0067 - Kapacita podporenej školskej infraštruktúry MŠ
 • požadovaná úspora energie je na úrovni minimálne 12,5 kWh/(m2*rok)
 • počas sledovaného obdobia, t.j. každý rok obdobia udržateľnosti, musí byť z celkového počtu detí, ktoré navštevujú materskú školu/elokované pracovisko v sledovanom roku, min. 15% detí z MRK,
 • žiadateľ/prijímateľ je povinný na konci obdobia udržateľnosti projektu preukázať, že z celkovej hodnoty počtu detí, ktoré navštevovali materskú školu/elokované pracovisko počas obdobia udržateľnosti (5 rokov), bolo min. 25% detí z MRK .

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom