• EDOTÁCIE
  • Dotačné programy
  • OPLZ-PO8-2021-1 - Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK
Splníme Vám viac ako len 3 želania

OPLZ-PO8-2021-1 - Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 09. 06. 2021 do 26. 07. 2021
Poznámka Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej Únie (ďalej len „EÚ“) vyčlenených na výzvu je 24 192 000 EUR.

Predmet podpory

Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK

Operačné programy

  • Ľudské zdroje

Oprávnenosť žiadateľa

Oprávneným žiadateľom sú iba obce, ktoré mali alebo ešte stále majú uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí NFP na poskytovanie miestnej občianskej poriadkovej služby v rámci výzvy s kódom OPLZ-PO5-2017-1 alebo OPLZ-PO5-2018-1 v prípade splnenia podmienky, ktorú žiadateľ deklaruje v rámci časti 7.1 a 15 Formulára Žiadosti o NFP (príloha č. 1 výzvy).
Upozornenie:
Oprávnenými žiadateľmi sú zároveň len tie obce, ktoré vedia deklarovať a popísať poskytovanie služieb MOPS na svojom území pre minimálny počet 80 príslušníkov MRK

Územné obmedzenie

Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu celé územie Slovenskej republiky, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Podporované (oprávnené) aktivity

Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK.

Dĺžka realizácie projektu

Minimálna dĺžka realizácie projektu: nestanovuje sa
Maximálna dĺžka realizácie projektu: 15 mesiacov

Forma podpory

  • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

  • Zamestnanosť
  • Integrácia MRK

Typ žiadateľa a výška podpory

  • samospráva
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v %
samospráva 0 95

Oprávnené výdavky

Mzda zamestnancov MOPS. Počet oprávnených zamestnancov podľa veľkosti MRK komunity v obci stanovuje výzva. Minimálny počet zamestnancov na

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Hrubá mzda zamestnanca na plný úväzok 623,00 EUR pre rok 2021, pre roky 2022 a 2023 sa uplatňuje predpokladané zvýšenie mzdy v rámci podmienok výzvy.
Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu je stanovená maximálne do výšky 20 % priamych nákladov na zamestnancov na pokrytie ostatných oprávnených nákladov.

Doplňujúce a špecifické informácie

V súlade so špecifickým cieľom 8.1.1 OP ĽZ sú oprávnenými cieľovými skupinami:

  • príslušníci a obyvatelia z MRK

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom