Splníme Vám viac ako len 3 želania

OPLZNP-PO5-2017-3 - Vyzvanie na národný projekt Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I.


Späť na katalóg dotácií
Príjem predbežných žiadostí 20. 12. 2017 - 31. 05. 2018
Príjem úplných žiadostí od 20. 12. 2017 do 31. 05. 2018

Predmet podpory

Vytváraním inkluzívneho prostredia v MŠ a podporou detí z MRK a ich rodičov na základe práce s rodinou zvýšiť počet detí z MRK, ktoré navštevujú MŠ a tým zabezpečiť zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK ako jeden z nástrojov sociálnej inklúzie MRK.

Operačné programy

  • Ľudské zdroje

Oprávnenosť žiadateľa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity ako ústredný orgán štátnej správy

Územné obmedzenie

Pre toto vyzvanie je oprávneným miestom realizácie projektu celé územie Slovenskej republiky, okrem Bratislavského samosprávneho kraja, t.j. v súlade s OP ĽZ sú to všetky nasledovné kraje menej rozvinutého regiónu:
NUTS II – Západné Slovensko (Trnavský, Nitriansky a Trenčiansky samosprávny kraj),
NUTS II – Stredné Slovensko (Žilinský a Banskobystrický samosprávny kraj),
NUTS II – Východné Slovensko (Prešovský a Košický samosprávny kraj).

Podporované (oprávnené) aktivity

Oprávnený typ aktivity v zmysle OP ĽZ v rámci špecifického cieľa 5.1.1 je:

  • systematická podpora účasti detí z prostredia MRK na predprimárnom vzdelávaní (napr. prostredníctvom činnosti asistentov učiteľov, prostredníctvom cielených programov
komunitných centier a terénnej sociálnej práce, prostredníctvom programov zameraných na zlepšenie spolupráce predškolských zariadení a rodičov rómskych detí, vzdelávaním pedagogických zamestnancov, podporou dochádzky detí zabezpečením dostupnosti dopravy napr. prevádzkovaním školského autobusu, poskytnutím didaktických balíčkov pre predškolské zariadenia a ďalších nepriamych finančných nákladov spojených s účasťou na predškolskej príprave pre deti z nízkopríjmových rodín a pod.)

Hlavná aktivita projektu:
Systematická podpora účasti detí z prostredia MRK na predprimárnom vzdelávaní

Obsahom hlavnej aktivity sú najmä činnosti spojené s podporou:

  • neformálneho vzdelávania detí z MRK a ich rodičov,
  • detí z MRK prostredníctvom odborných zamestnancov v MŠ,
  • detí z MRK vo výchovno-vzdelávacom procese prekonávaním jazykových, zdravotných, sociálnych, kultúrnych a i. bariér prostredníctvom asistentov učiteľa,
  • vytvárania inkluzívneho prostredia prostredníctvom inkluzívnych tímov v MŠ.

Forma podpory

  • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

  • Vzdelávanie
  • Integrácia MRK

Typ žiadateľa a výška podpory

  • samospráva
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
samospráva 0 100 0 21 265 300

Maximálna výška príspevku:
celkové oprávnené výdavky uvedené v ŽoNFP nesmú presiahnuť
21 265 318,40 EUR.

V rámci národného projektu je prijímateľ oprávnený poskytnúť časť príspevku oprávneným užívateľom za splnenia nasledujúcich podmienok:

1. Právna forma oprávnených užívateľov – na poskytnutie časti príspevku sú oprávnené nasledujúce subjekty: obce s najvyššou mierou segregačného indexu (150 obcí) uvedené v prílohe č. 3 tohto vyzvania.

2. Poskytovanie časti príspevku oprávneným užívateľom – prijímateľ je povinný zabezpečiť poskytovanie časti príspevku oprávneným užívateľom projektu na základe zmluvy uzavretej medzi prijímateľom a oprávneným užívateľom, predmetom ktorej budú vzájomné práva a povinnosti prijímateľa a užívateľa pri poskytovaní časti príspevku.

Ostatné informácie

Maximálna výška príspevku:
celkové oprávnené výdavky uvedené v ŽoNFP nesmú presiahnuť
21 265 318,40 EUR.

V rámci národného projektu je prijímateľ oprávnený poskytnúť časť príspevku oprávneným užívateľom za splnenia nasledujúcich podmienok:

1. Právna forma oprávnených užívateľov – na poskytnutie časti príspevku sú oprávnené nasledujúce subjekty: obce s najvyššou mierou segregačného indexu (150 obcí) uvedené v prílohe č. 3 tohto vyzvania.

2. Poskytovanie časti príspevku oprávneným užívateľom – prijímateľ je povinný zabezpečiť poskytovanie časti príspevku oprávneným užívateľom projektu na základe zmluvy uzavretej medzi prijímateľom a oprávneným užívateľom, predmetom ktorej budú vzájomné práva a povinnosti prijímateľa a užívateľa pri poskytovaní časti príspevku.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom