Splníme Vám viac ako len 3 želania

OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16 - Podpora inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 18. 04. 2018 do 31. 08. 2018

Predmet podpory

Cieľom zverejnenej výzvy ja podpora výskumno-vývojových aktivít v podnikoch, zameraných na oblasť zdravotníctva, za účelom dosiahnutia inovácií v týchto podnikoch a následnej implementácie výsledkov výskumu a vývoja do výrobnej činnosti. Podpora je poskytovaná na výskumno-vývojovú časť a inovačnú časť. Výsledkom podpory musí byť dosiahnutie inovácie produktu alebo inovácie procesu v súkromných podnikoch. Vedľajším výstupom môže byť organizačná inovácia a regsitrácia práv duševného vlastníctva.

Operačné programy

 • Výskum a inovácie

Oprávnenosť žiadateľa

Oprávnenými žiadateľmi sú:

 • mikro, malé, stredné a veľké podniky, ktoré sú registrované na území SR a od vzniku ktorých ku dňu predloženia ŽoNFP uplynulo minimálne 36 mesiacov,
 • žiadateľ musí mať v predmete podnikania zapísané činnosti súvisiace s predmetom realizácie výskumno-vývojovej a inovačnej časti projektu, a to najneskôr 12 mesaicov pred predložením ŽoNFP,
 • zameranie žiadateľa (a projektu) musí spadať do nasledujúccej oblasti, zadefinovaných prostredníctvom kódov Štatistickej klasifikácie ekonomických činností, alebo do niektorého z príbuzných odvetví, ktoré sú prepojené na hlavnú oblasť:

a) 86 - Zdravotníctvo:
alebo do jednej z prepojených oblastí priemyslu (cez funkčnú väzbu)
  • 20 Výroba chemikálií a chemických produktov,
  • 21 Výroba základných farmaceutickýách výrobkov a farmaceutických prípravkov,
  • 31 Výroba nábytku,
  • 32 Iná výroba.


Oprávneným partnerom môže byť:
 • a) fyzická alebo právnická osoba (podnik), spĺňajúca rovnaké podmienky ako v prípade oprávnenosti žiadateľa
 • b) právnická osoba uskutočňujúca výskum a vývoj
  • Slovenská akadémia vied a jej organizácie
  • Právnické osoby vykonávajúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy
  • Verejné vysoké školy
  • Štátne vysoké školy
  • Súkromné vysoké školy
  • Právnické osoby vykonávajúce výskum a vývoj zriadené vysokými školami
Výskumné organizácie podľa písmena b) sa môžu podieľať výlučne na aktivitách priemyselný výskum a/alebo experimentálny vývoj.


Intenzita podpory pre partnerov:

Štátny sektor a štátne vysoké školy, vrátane právnických osôb vykonávajúcich výskum a vývoj zriadených štátnymi vysokými školami - intenzita podpory max. 100 % z celkových oprávnených výdavkov partnera
Verejné vysoké školy, vrátane právnických osôb vykonávajúcich výskum a vývoj zriadených štátnymi vysokými školami - intenzita podpory max. 95 % z celkových oprávnených výdavkov partnera
Súkromné vysoké školy, vrátane právnických osôb vykonávajúcich výskum a vývoj zriadených štátnymi vysokými školami - intenzita podpory max. 90 % z celkových oprávnených výdavkov partnera

V prípade žiadateľa a jeho partnerov, ktorí sa plánujú zapojiť do výkumno-vývojových aktivít projektu je nevyhnutný zápis do zoznamu oprávnených organizácií na vykonávanie výskumu a vývoja. Register je vedený MŠVVaŠ SR. Bližšie informácie.

Územné obmedzenie

Pre túto výzvu sú oprávnené nasledovné územia: Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj

Podporované (oprávnené) aktivity

 • Priemyselný výskum
 • Experimentálny vývoj
 • Ochrana práv duševného vlastníctva
 • Inovačná časť projektu:
  • inovácia produktu,
  • inovácia procesu,
  • organizačná inovácia.

Organizačná inovácia nemôže byť jediným výstupom projektu a musí byť doplnená inováciou produktu alebo inováciou procesu.

Inovácia produktu / procesu musí byť dosiahnutá na úrovni SR. Produkt alebo proces ktorý je výsledkom inovácie je na Slovensku používaný / vyrábaný, ale s horšími kvalitiatívnymi či technickými parametrami.
 • aspoň jedna z hlavných aktivít pod názvom „priemyselný
výskum“ a „experimentálny vývoj“ je povinná a zároveň
 • hlavná aktivita pod názvom „realizácia inovačných opatrení“ je vždy povinná, pričom môže mať nulové výdavky.

Dĺžka realizácie projektu

Maximálna dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu je obmedzená na obdobie 36 mesiacov.
Žiadateľ nesmie začať realizáciu hlavných aktivít projektu pred predložením ŽoNFP.

Dátum vyhlásenia výzvy: 18.04.2018

Forma výzvy: otvorená - do vyčerpania finančnej alokácie.
Predkladanie žiadostí o NFP:
uzavretie 1. hodnotiaceho kola: 29.06.2018
uzavretie 2. hodnotiaceho kola: 31.08.2018
Uzavretie ďalšieho hodnotiaceho kola bude vždy v posledný pracovný deň každého druhého nasledujúceho mesiaca, až do vyčerpania alokácie.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií
 • Výskumná a inovačná infraštruktúra
 • Podpora malých a stredných podnikov

Typ žiadateľa a výška podpory

Povinná história Od 3 roky
 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v %
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 45 80
malý podnik (10-49 zamestnancov) 45 80
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 35 75
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 25 65

Vnútorná štruktúra každého oprávneného projektu musí pozostávať z:

1) výskumno – vývojovej časti
2) inovačnej časti

Pre časovú následnosť hlavných aktivít projektu, resp. jednotlivých častí projektu platí, že ich realizácia sa môže prelínať, avšak výskumno – vývojová časť musí vždy skončiť skôr ako sa skončí inovačná časť.

Maximálny možný podiel celkových oprávnených výdavkov každej z častí projektu na celkových oprávnených výdavkoch projektu ako celku nie je stanovený.

Pri hodnotení žiadosti o nenávratný finančný príspevok bude kladený doraz na ukazovateľ „hodnota za peniaze“, tzn. vysoká efektívnosť pri vynaložení nižších finančných nákladov.

Výzva umožňuje vytváranie partnerstiev. V prípade žiadateľa z kategórie veľkého podniku je zapojenie partnera z kategórie MSP nevyhnutné.

Výskumnú časť projektu musí realizovať subjekt, ktorý disponuje oprávnením o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj. Zoznam organizácií s oprávnením je vedení Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Oprávnené výdavky

 • mzdové výdavky na výskumnú činnosť,
 • obstaranie softvéru,
 • obstaranie strojov prístrojov a zariadení v inovačnej časti,
 • obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (patenty, licencií, know-how, recpetúry, ...)
 • obstaranie zásob,
 • odpisy,
 • služby - zmluvný výskum, patentová ochrana, EPM.

Maximálny možný podiel celkových oprávnených výdavkov na samostatné časti projektu (výskumno–vývojová, inovačná, patentová ochrana) voči celkovým oprávneným výdavkom projektu ako celku nie je stanovený.

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie (OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16) Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu: 12 000 000 EUR

 • minimálna výška príspevku na projekt: 200 000 EUR
 • maximálna výška príspevku na projekt: 1 000 000 EUR

  • Výdavky súvisiace so zabezpečením riadenia výskumno-vývojových aktivít - Max. 5 % z celkových oprávnených výdavkov na výskumno vývojové aktivity
  • Zmluvný výskum - Max. 50 % z celkových oprávnených výdavkov na výskumno vývojové aktivity
  • Paušálne výdavky vzťahujúce sa k výskumno-vývojovým aktivitám - Max. 15 % z celkových osobných výdavkov
  • Nehmotný majetok - Max. 50 % z celkových oprávnených výdavkov inovačnej aktivity
  • Rezerva na nepredvídané výdavky - Max. 10 z celkových oprávnených výdavkov inovačnej aktivity.


INTENZITA POMOCI vo forme NFP je rozdielna v závislosti od typu aktivity, žiadateľa a spôsobu realizácie výskumu a vývoja formou efektívneho partnerstva:

VÝSKUMNO-VÝVOJOVÁ ČASŤ - podniky

Priemyselný výskum
 • Malý podnik - 70 %
 • Stredný podnik - 60 %
 • Veľký podnik - 50 %
Priemyselný výskum formou efektívnej spolupráce
 • Malý podnik - 80 %
 • Stredný podnik - 75 %
 • Veľký podnik - 65 %
Experimentálny vývoj
 • Malý podnik - 45 %
 • Stredný podnik - 35 %
 • Veľký podnik - 25 %
Experimentálny vývoj formou efektívnej spolupráce
 • Malý podnik - 60 %
 • Stredný podnik - 50 %
 • Veľký podnik - 40 %

VÝSKUMNO-VÝVOJOVÁ ČASŤ - Výskumné organizácie
 • Štátny sektor, štátne VŠ a nimi zriadené právnické osoby - 100 %
 • Verejné VŠ a nimi zriadené právnické osoby - 95 %
 • Súkromné VŠ a nimi zriadené právnické osoby - 90 %

INOVAČNÁ ČASŤ PROJEKTU

Inovačné aktivity - Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky kraj
 • Malý podnik - 45 %
 • Stredný podnik - 35 %
 • Veľký podnik - 25 %
Inovačné aktivity - Žilinský, Banskobystrický, Prešovský, Košický kraj
 • Malý podnik - 55 %
 • Stredný podnik - 45 %
 • Veľký podnik - 35 %

OCHRANA PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA - samostatná aktivita
 • Malý podnik - 50 %
 • Stredný podnik - 50 %
 • Veľký podnik - 0 % (neoprávnená aktivita)

Ostatné informácie

Vnútorná štruktúra každého oprávneného projektu musí pozostávať z:

1) výskumno – vývojovej časti
2) inovačnej časti

Pre časovú následnosť hlavných aktivít projektu, resp. jednotlivých častí projektu platí, že ich realizácia sa môže prelínať, avšak výskumno – vývojová časť musí vždy skončiť skôr ako sa skončí inovačná časť.

Maximálny možný podiel celkových oprávnených výdavkov každej z častí projektu na celkových oprávnených výdavkoch projektu ako celku nie je stanovený.

Pri hodnotení žiadosti o nenávratný finančný príspevok bude kladený doraz na ukazovateľ „hodnota za peniaze“, tzn. vysoká efektívnosť pri vynaložení nižších finančných nákladov.

Výzva umožňuje vytváranie partnerstiev. V prípade žiadateľa z kategórie veľkého podniku je zapojenie partnera z kategórie MSP nevyhnutné.

Výskumnú časť projektu musí realizovať subjekt, ktorý disponuje oprávnením o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj. Zoznam organizácií s oprávnením je vedení Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom