• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu zapájania MSP v Bratislavskom kraji
Splníme Vám viac ako len 3 želania

OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu zapájania MSP v Bratislavskom kraji


Späť na katalóg dotácií
Príjem predbežných žiadostí 25. 06. 2018 - 30. 11. 2018
Príjem úplných žiadostí od 25. 06. 2018 do 30. 11. 2020

Predmet podpory

 • Vývoj a uplatňovanie nových obchodných modelov MSP, najmä v rámci internacionalizácie.

Operačné programy

 • Výskum a inovácie

Oprávnenosť žiadateľa

 • mikro, malé a stredné podniky

Územné obmedzenie

Žiadateľ je povinný realizovať projekt na oprávnenom území, ktorým je územie Bratislavského samosprávneho kraja.

Za miesto realizácie projektu sa považuje sídlo žiadateľa.

Podporované (oprávnené) aktivity

V rámci špecifického cieľa 3.2.1: Nárast internacionalizácie MSP avyužívania možností jednotného trhu EÚ je pre túto výzvu oprávnený nasledovný typ aktivity OP VaI: Zapájanie MSP do programov EÚ.
Žiadateľ si ako hlavnú aktivitu projektu stanoví aktivitu s názvom Zapojenie MSP do Fázy 2 SME Instrument.
Predmetom projektu v rámci uvedenej hlavnej aktivity je vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti apredloženie projektu do Fázy 2 SME Instrument.

Dĺžka realizácie projektu

Projekt, ktorý je predmetom ŽoNFP, musí spĺňať časovú oprávnenosť realizácie projektu, t.j. maximálnu celkovú dĺžku realizácie hlavnej aktivity projektu stanovenú na 15 mesiacov.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií
 • Výskumná a inovačná infraštruktúra
 • Podpora malých a stredných podnikov

Typ žiadateľa a výška podpory

Vzhľadom na využitie zjednodušeného vykazovania výdavkov vo forme paušálnej sumy nie je možné v rámci tejto výzvy žiadať o príspevok v sume nižšej alebo vyššej ako 50 000 EUR, a teda minimálnu a maximálnu výšku príspevku predstavuje jedna (rovnaká) suma.

Povinná história Od 1 rok
 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 0 70 50 000
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 70 50 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 70 50 000

VBýzva bude uzatvorená k 30.11.2020.

Doplňujúce a špecifické informácie

Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 28.9.2018
Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola: 30.11.2018

Ostatné informácie

VBýzva bude uzatvorená k 30.11.2020.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom