• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • OPVaI-MH/DP/2019/3.1.1-3.3.1-22 - Podpora realizácie sociálnych inovácií v prostredí MSP
Splníme Vám viac ako len 3 želania

OPVaI-MH/DP/2019/3.1.1-3.3.1-22 - Podpora realizácie sociálnych inovácií v prostredí MSP


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 30. 08. 2019 do 28. 02. 2020
Poznámka Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 29.11.2019
Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola: 28.02.2020
Termín uzavretia ďalších hodnotiacich kôl: Posledný pracovný deň každého druhého nasledujúceho mesiaca

Predmet podpory

Cieľom výzvy je podpora projektov sociálnej inovácie s cieľom jej komercializácie a uplatnenia na trhu.

Operačné programy

 • Výskum a inovácie

Oprávnenosť žiadateľa

 • fyzické alebo právnické osoby zapísané v obchodnom alebo živnostenskom registri
 • mimovládne neziskové organizácie
Žiadateľ musí spĺňať nasledujúce podmienky:
 • je mikro, malý alebo stredný podnik
 • od jeho vzniku do predloženia ŽoNFP uplynulo minimálne 12 mesiacov
 • je účtovnou jednotkou v zmysle § 1 zákona o účtovníctve
 • má schválenú min. účtovnú závierku za účtovné obdobie v trvaní 12 mesiacov

Územné obmedzenie

 • oprávnené celé územie SR mimo Bratislavského samosprávneho kraja

Podporované (oprávnené) aktivity

 • Identifikácia a využívanie sociálnych inovácií v podnikaní a pri vytváraní pracovných miest, najmä pre znevýhodnené a zraniteľné osoby
 • Podpora rozvoja alternatívnych foriem podnikania a využívania sociálnych inovácií.
Predmetom projektu v rámci uvedenej hlavnej aktivity je realizácia sociálnej inovácie v prostredí MSP. Projekty podporované v rámci tejto výzvy musia byť zamerané na uvedenie nových/inovovaných (alebo na inovatívne využitie existujúcich) výrobkov, procesov alebo služieb na trh/u, ktoré zároveň predstavujú sociálnu inováciu.

Inováciou pre účely tejto výzvy je projekt, ktorého cieľom je inovatívne riešenie spoločenských problémov v niektorej z nasledujúcich oblastí:
 • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
 • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
 • ochrana ľudských práv a základných slobôd,
 • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
 • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
 • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
 • zabezpečovanie bývania.
Projekt spĺňa podmienku oprávnenosti aktivít, ak je zameraný na vyššie uvedenú hlavnú aktivitu a súčasne, ak sú splnené aj všetky nasledujúce podmienky:

1 ) Predmeto hlavnej aktivity musí byť nákup nového dlhodobého majetku., ktorý bude využívaný pri tvorbe nových / inovovaných (alebo na inovatívne vyuužívanie existujúcich) výrobkov, resp. pri inovácií produkčného procesu alebo služieb

2) Výsledkom realizácie hlavnej aktivity projektu musí byť dosiahnutie minimálne nízkeho inovačného potenciálu projektu:
 • Predmetom projektu je riešenie lokálneho, resp. regionálneho problému; navrhované riešenie pokrýva celú potenciálnu cieľovú skupinu, pričom navrhované riešenie nie je škálovateľné.
 • Predmetom projektu je riešenie globálneho, resp. celoslovenského spoločenského problému; navrhované riešenie nepokrýva celú potenciálnu cieľovú skupinu a navrhované riešenie nie je škálovateľné (rozšíriteľné).


3) Realizáciou projektu, najneskôr k ukončeniu realizácie aktivít projektu, musí dôjsť k zabezpečeniu prevádzkyschopnosti predmetu projektu, resp. k etablovaniu sociálnej inovácie do interných procesov žiadateľa.

4) Priame osobné výdavky (mzdové výdavky) v rámci projektu nesmú presiahnuť 60 % z celkových priamych oprávnených výdavkov projektu.

5) V prípade projektov v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt sa z hľadiska zamerania projektu za oprávnené považujú iba projekty, ktoré sú zamerané na nasledujúce odvetvia v členení podľa SK NACE):
 • 62.01 Počítačové programovanie – okrem tvorby počítačových hier
 • 71.11 Architektonické činnosti
 • 73.11 Reklamné agentúry
 • 74.10 Špecializované dizajnérske činnosti.

Dĺžka realizácie projektu

Maximálne 18 mesiacov

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Podporované aktivity
 • Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií
 • Podpora malých a stredných podnikov
 • Zamestnanosť

Typ žiadateľa a výška podpory

Povinná história Od 1 rok
 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • nezisková organizácia
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
max. min. max.
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 0 75 50 000 200 000
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 75 50 000 200 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 75 50 000 200 000
nezisková organizácia 0 75 50 000 200 000

Oprávnené výdavky

Softvér

 • Nákup softvéru (výdavky na obstaranie softvéru)
 • Technické zhodnotenie / modernizácia softvéru
 • Vývoj aplikačného softvéru realizovaný dodávateľsky
Oceniteľné práva
 • Nákup licencií
 • Nákup autorských práv a patentov
 • Nákup receptov
 • Nákup predmetov priemyselných práv
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
 • iné nehmotné aktíva

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
 • Nákup strojov, prístrojov, zariadení
Obstaranie služieb
 • Služby spojené s uvedením nových/inovovaných výrobkov, procesov alebo služieb na trh, ktoré predstavujú sociálnu inováciu
 • Externé riadenie hlavnej aktivity projektu
Mzdové výdavky
 • hrubá mzda vrátane zákonnych odvodov pre odborných pracovníkov podieľajúcich sa na realizácií projektu
 • hrubá mzda vrátane zákonnych odvodov pre interného projektového manažéra podieľajúceho sa na riadení projektu
 • odmena za práce mimo pracovného pomeru (dohoda) pre odborných pracovníkov podieľajúcich sa na realizácií projektu
Paušálna sadzba na nepriame výdavky
 • Nepriame výdavky, ktorých vznik nesúvisí priamo s realizáciou hlavnej aktivity projektu, ale sú určené na financovanie podporných aktivít vzniknutých v dôsledku realizácie hlavnej aktivity projektu

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Maximálne limity výdavkov na zamestnancov:

Pracovník I:

 • Hrubá mzda: 1462,00 EUR / mesiac
 • Dohoda: 8,40 EUR / hodina

Pracovník II:
 • Hrubá mzda: 1155,00 EUR / mesiac
 • Dohoda: 6,60 EUR / hodina

Pracovník III:
 • Hrubá mzda: 873,00 EUR / mesiac
 • Dohoda: 5,00 EUR / hodina

Projektový manažér:
 • Hrubá mzda: 570,50 EUR / mesiac
 • Služba: 7,40 EUR / hodina (8,90 bez nároku na vrátenie DPH)

Limity na mzdové výdavky musia rešpektovať predchádzajúcu mzdovú politiku žiadateľa mimo realizácie projektu.

Priame osobné výdavky (mzdové výdavky) v rámci projektu nesmú presiahnuť 60 % z celkových priamych oprávnených výdavkov projektu.
Nepriame výdavky podporných aktivít vzťahujúcich sa k hlavnej aktivite projektu na základ paušálnej sadzby nesmú byť vyššie ako 15 % z celokových oprávnených mzdových výdavkov.

Doplňujúce a špecifické informácie

Kategorizácia pracovníkov v rámci projekte v zmysle vykonávaných činností:

Pracovník I:

 • Vykonáva špecializované, koncepčné, tvorivé alebo metodické práce s vysokou duševnou námahou. Zabezpečuje zložité úseky a agendy s určovaním nových postupov

Pracovník II:
 • Vykonáva rôznorodé odborné činnosti
 • Samostatne zabezpečuje odbornú agendu podľa popisu činností

Pracovník III:
 • Vykonáva manipulačné, prípravné alebo pomocné práce podľa presných postupov a pokynov,
 • zabezpečuje obsluhu pracovných strojov,
 • vykonáva administratívne práce podľa pokynov alebo ustanovených postupov

Projektový manažér:
 • Vykonáva finančné riadenie projektu
 • Vykonáva monitorovanie projektu (sledovanie čiastkových a celkových výsledkov projektu)
 • Vykonáva činnosti súvisiace s administráciou zmien v projekte, resp. v zmluve o poskytnutí NFP

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom