• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • OPVaI-VA/DP/2019/1.1.3-11 - Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií
Splníme Vám viac ako len 3 želania

OPVaI-VA/DP/2019/1.1.3-11 - Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 12. 09. 2019 do 12. 11. 2019

Predmet podpory

Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií

Operačné programy

 • Výskum a inovácie

Oprávnenosť žiadateľa

 • štátny sektor, ktorý tvorí Slovenská akadémia vied
 • sektor verejných výskumných inštitúcií, ktorý tvoria verejné výskumné inštitúcie
 • sektor vysokých škôl, ktorý tvoria verejné vysoké školy a štátne vysoké školy
Zoznam oprávnených právnych foriem v prípade využitia inštitútu partnerstva:
 • Rozpočtová organizácia
 • Príspevková organizácia
 • Verejná výskumná inštitúcia
 • Verejnoprávna inštitúcia

Subjekty spadajúce pod neziskový sektor VaV musia existovať minimálne 36 mesiacov ku dňu predloženia ŽoNFP.

Územné obmedzenie

Slovenská republika okrem Bratislavského kraja.
Pre stanovenie oprávnenosti je rozhodujúce miesto realizácie projektu a nie sídlo žiadateľa.

Podporované (oprávnené) aktivity

Projekt sa musí týkať domény RIS3 SK - Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie.


Oprávnená hlavná aktivita definovaná OP VaI: Modernizácia a ďalší rozvoj infraštruktúry a technologického zázemia výskumných inštitúcií mimo podnikateľského sektora v oblastiach špecializácie Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (ďalej len „RIS3 SK“).
V rámci vyššie uvedeného typu aktivity je pre túto výzvu oprávnený nasledovný príklad aktivity:

 • odpora vysokokvalitných projektov zameraných na integráciu, optimalizáciu, modernizáciu a nevyhnutný rozvoj výskumnej infraštruktúry

Oprávnené aktivity musí preukázať prepojenie na doménu RIS3 SK Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie, ako aj na jednu z príslušných produkovaných línií.

Dĺžka realizácie projektu

Maximálna dĺžka realizácie projektu je stanovená do 30. júna 2023.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií
 • Výskumná a inovačná infraštruktúra
 • Zdravotníctvo

Typ žiadateľa a výška podpory

Povinná história Od 3 roky
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • univerzity a vysoké školy
 • štátna správa
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 95 3 000 000 18 000 000
univerzity a vysoké školy 0 95 3 000 000 18 000 000
štátna správa 0 100 3 000 000 18 000 000

Oprávnené výdavky

Dlhodobý nehmotný majetok

 • Softvér
 • Oceniteľné práva
 • Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
 • Stavby
 • Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
 • Dopravné prostriedky
 • Ostatný dlhodobý hmotný majetok
Zásoby
 • Zásoby
Spotreba
 • Spotreba energie
Služby
 • Ostatné služby
Osobné výdavky
 • Mzdové výdavky
Ostatné výdavky
 • Výdavky na prevádzkovú činnosť
Finančné výdavky a poplatky
 • Ostatné finančné výdavky
Zjednodušené vykazovanie výdavkov a rezerva
 • Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe nákladov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 ods. 1, písm. b)

Príklady výdavkov
 • výdavky na obstaranie strojov, prístrojov a zariadení
 • výdavky na nevyhnutné stavebné práce
 • obstaranie nehmotného majetku
 • výdavky spojené s registráciou duševného vlastníctva
 • mzdové výdavky na odborný personál a na riadenie projektu
 • spotrebný materiál
 • nepriame výdavky

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Projektový manažér - TPP - max. 17 EUR / hod., dohoda - max. 25 EUR/hod.
Finančný manažér - TPP - max. 15 EUR / hod., dohoda - max. 22 EUR/hod.
Manažér pre monitoring - TPP - max. 15 EUR / hod., dohoda - max. 22 EUR/hod.
Asistent projektového manažéra - TPP max. 17 EUR / hod., dohoda - max. 25 EUR/hod

Kľúčový VaV pracovník - TPP - max. 24 EUR / hod., dohoda - max. 40 EUR/hod.
VaV pracovník - TPP - max. 20 EUR / hod., dohoda - max. 32 EUR/hod.
Technický pracovník - TPP - max. 15 EUR / hod., dohoda - max. 25 EUR/hod.
Zahraničný VaV pracovník - TPP - max. 140 EUR / hod., dohoda - max. 140 EUR/hod.

Doplňujúce a špecifické informácie

Zoznam povinných projektových merateľných ukazovateľov:

 • Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
 • Počet podporených výskumných inštitúcií

Predložený projekt spĺňa túto podmienku oprávnenosti, ak sú zároveň splnené obidve nasledujúce podmienky:
 • plánovaný výskumný a/alebo vývojový výstup projektu nie je verejne známy, prípadne dostupný,a žiadateľovi/partnerovi nie sú (po vynaložení maximálnej odbornej starostlivosti v rámci prípravy projektu) známe skutočnosti, ktoré by nasvedčovali tomu, že plánovaný výstup je verejne známy, prípadne dostupný
 • výsledkom realizácie výskumných a/alebo vývojových aktivít projektu musia byť konkrétne výstupy,ako napr. laboratórny prototyp, technická výkresová dokumentácia,vedecké články, zverejnenie vedeckých publikácií,návrh nových postupov a/alebo oceniteľné práva (výrobno-technické poznatky, know-how, výrobné a technologické postupy, priemyselné práva na výsledky tvorivej duševnej činnosti, priemyselné práva na označenia, autorské práva, receptúry)apod.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom