• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • Plánovaná výzva na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií
Splníme Vám viac ako len 3 želania

Plánovaná výzva na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií


Predbežné informácie k výzve Späť na katalóg dotácií

Predmet podpory

Predmetom podpory je nákup vybavenia a stavebné práce na objektoch kultúrnych inštitúcií, podporujúce ich odolnosť a udržateľnosť poskytovaných služieb.

Operačné programy

 • Integrovaný regionálny operačný program

Oprávnenosť žiadateľa

a)obec, mesto, mestská časť Hlavného mesta SR Bratislavy, mestská časť mesta Košice, samosprávny kraj, ktorý prevádzkuje kultúrnu inštitúciu bez právnej subjektivity alebo
b)rozpočtová alebo príspevková organizácia zriadená obcou/ mestom/mestskou časťou/samosprávnym krajom, ktorá je kultúrnou inštitúciou, alebo prevádzkuje kultúrnu inštitúciu bez právnej subjektivity.

Územné obmedzenie

Celé územie SR

Podporované (oprávnené) aktivity

1. Investície do obstarania a modernizácie materiálno-technického a technologického vybavenia kultúrnych inštitúcií; 2. Stavebné úpravy a rekonštrukcie priestorov súvisiace s modernizáciou, obstaraním materiálno-technického a technologického vybavenia kultúrnych inštitúcií.

Dĺžka realizácie projektu

Nie je stanovená, projekt musí byť ukončený v súlade s ukončením aktuálneho programovacieho obdobia najneskôr do 31.12.2023

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj

Typ žiadateľa a výška podpory

 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
samospráva 0 95 0 200 000
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 95 0 200 000

Predmetom podpory v rámci výzvy by mali byť nasledujúce inštitúcie:

 • kultúrne domy
 • knižnice
 • galérie
 • múzeá
 • divadlá a hudobné inštitúcie
 • hvezdárne alebo planetáriá

Oprávnené výdavky

 • Výdavky na stavebné práce súvisiace so zlepšením kvality služieb a zvýšením hygienických štandardov
 • Výdavky na nákup vybavenia a technologického vybavenia

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

 • Predpokladaná maximálna výška NFP je 200 000 EUR na jeden projekt.
 • Projekty by mali byť prioritne zamerané na zlepšenie vybavenia kultúrnych inštitúcií, stavebné investície by mali tvoriť iba menšiu časť oprávnených výdavkov (predpoklad do max. 20%).

Doplňujúce a špecifické informácie

 • Oprávneným žiadateľom by mali byť iba obce nad 1000 obyvateľov

Ostatné informácie

Predmetom podpory v rámci výzvy by mali byť nasledujúce inštitúcie:

 • kultúrne domy
 • knižnice
 • galérie
 • múzeá
 • divadlá a hudobné inštitúcie
 • hvezdárne alebo planetáriá

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom