• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov
Splníme Vám viac ako len 3 želania

Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 01. 07. 2019 do 16. 09. 2019

Predmet podpory

Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov

Operačné programy

 • Interreg V-A Slovenská republika - Poľsko

Oprávnenosť žiadateľa

 • územná samospráva a jej organizačné zložky,
 • organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí,
 • Európske zoskupenia územnej spolupráce.

Územné obmedzenie

Žilinský kraj, Prešovský kraj a okres Spišská Nová Ves

Podporované (oprávnené) aktivity

V rámci výzvy na predkladanie žiadostí je možné získať finančný príspevok na výstavbu alebo modernizáciu ciest – dôležitých cezhraničných úsekov siete, najmä na výstavbu alebo modernizáciu cestnej infraštruktúry spájajúcej dopravné systémy na obidvoch stranách hranice.

Finančný príspevok sa môže poskytnúť iba na také projekty, ktoré umožňujú pripojenie druhotriednych a treťotriednych uzlov so sieťou TEN-T a posilňujú cezhraničnú spoluprácu (príklady uzlov v sieti TEN-T na programovom území a v jeho susedstve). Finančný príspevok nie je možné poskytnúť na spojenia vedúce z obývaných území, ktoré nie sú uzlami siete TEN-T, k uzlom tretej triedy.

Podporené budú len projekty týkajúce sa komunikačných ťahov, t. j. daný fragment cesty musí byť buď jedným úsekom, alebo v prípade projektu, ktorý pozostáva z niekoľkých fragmentov ciest, musí medzi týmito fragmentmi existovať logické prepojenie. Modernizované úseky ciest musia na obidvoch stranách hranice vykazovať porovnateľné technické parametre a musí byť zabezpečená možnosť ich využitia podobnými kategóriami vozidiel.

Dĺžka realizácie projektu

V rámci výzvy nie je stanovená maximálna ani minimálna dĺžka realizácie projektu.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj
 • Doprava

Typ žiadateľa a výška podpory

 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
samospráva 0 95 500 000 6 000 000
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 95 500 000 6 000 000

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom