• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • Prečerpávacie vodné elektrárne a stacionárne batériové systémy.
Splníme Vám viac ako len 3 želania

Prečerpávacie vodné elektrárne a stacionárne batériové systémy.


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 19. 12. 2023 do 28. 03. 2024

Predmet podpory

Cieľom a účelom výzvy je zvyšovanie flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE prostredníctvom modernizácie prečerpávacích vodných elektrární a výstavby nových zariadení na uskladnenie elektriny stacionárnych batériových systémov, ktoré slúžia na zvýšenie dostupného objemu služieb výkonovej rovnováhy podľa aktuálnej potreby elektrizačnej sústavy spôsobené neistým charakterom výroby elektriny z OZE, a to aj pomocou uskladnenia prebytkov elektriny vyrobenej z OZE.

Operačné programy

 • Zelená ekonomika

Oprávnenosť žiadateľa

V rámci tejto výzvy je oprávneným žiadateľom:

 • subjekt, ktorý je ku dňu predloženia žiadosti prevádzkovateľom existujúcej funkčnej prečerpávacej vodnej elektrárne (projekty moder. prečerpávacej vodnej elektrárne)
 • fyzická alebo právnická osoba podľa § 2 ods. 2 písm. a) až c) Obchodného zákonníka

Územné obmedzenie

Pre túto výzvu je oprávnené celé územie Slovenskej republiky .
Projekt môže byť realizovaný aj na viacerých miestach (uvedených v žiadosti), avšak vždy na oprávnenom území.

Podporované (oprávnené) aktivity

Oprávnenými na účely tejto výzvy sú projekty, predmetom ktorých sú investičné výdavky na realizáciu nasledovných aktivít:

 • Modernizácia prečerpávacej vodnej elektrárne s inštalovaným výkonom rovným alebo väčším ako 1 MW alebo
 • Výstavba nového zariadenia na uskladňovanie elektriny - stacionárny batériový systém

Projekt musí byť zameraný výlučne na jednu z vyššie uvedených aktivít.

Projekt zameraný na modernizáciu prečerpávacej vodnej elektrárne spĺňa podmienku oprávnenosti, ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
 • oprávnené na podporu sú existujúce funkčné prečerpávacie vodné elektrárne s inštalovaným výkonom rovným alebo väčším ako 1 MW
 • predmetom projektu môže byť modernizácia výlučne jednej prečerpávacej vodnej elektrárne, pričom prečerpávacou vodnou elektrárňou sa rozumie technologický celok, ktorý má schopnosť fungovať v turbínovom a čerpadlovom režime
 • realizáciou projektu musí dôjsť k zvýšeniu regulačného výkonu o najmenej 25 % a zároveň najmenej o 1 MW každej jednej technologickej časti prečerpávacej vodnej elektrárne, ktorá je predmetom modernizácie v rámci projektu.

Projekt zameraný na výstavbu nového zariadenia na uskladňovanie elektriny - stacionárny batériový systém spĺňa podmienku oprávnenosti, ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
 • žiadateľ musí mať ku dňu predloženia ŽoPPM, resp. najneskôr ku dňu doplnenia chýbajúcich náležitostí ŽoPPM rezervovanú kapacitu pre pripojenie do distribučnej alebo prenosovej sústavy pre nové zariadenie na uskladňovanie elektriny z OZE (t.j. pre stacionárny batériový systém)
 • stacionárny batériový systém je samostatne stojaci systém priamo pripojený do distribučnej sústavy (regionálnej alebo miestnej distribučnej sústavy) alebo do prenosovej sústavy, ktorý má jednu samostatnú zmluvu o pripojení do príslušnej sústavy. Stacionárny batériový systém, príp. odberné alebo odovzdávacie miesto, musí mať samostatnú Zmluvu o pripojení, definujúcu maximálnu rezervovanú kapacitu a bod/body pripojenia tohto systému do príslušnej distribučnej alebo prenosovej sústavy. Za meničom napätia (strana jednosmerného napätia) takto pripojeného batériového systému nie je pripojené žiadne iné výrobné alebo odberné zariadenie
 • inštalovaný výkon nového stacionárneho batériového systému je určený súčtom menovitých výkonov meničov na strane striedavého napätia a musí byť minimálne na úrovni 0,1 MW
 • nominálna hodnota kapacity (MWh) nového stacionárneho batériového systému musí byť rovná alebo vyššia ako nominálna hodnota inštalovaného výkonu nového stacionárneho batériového systému (MW)

Výsledkom realizácie projektu musí byť:
 • projekt zameraný na modernizáciu prečerpávacej vodnej elektrárne:
  • zvýšenie regulačného výkonu prečerpávacej vodnej elektrárne v MW (zvýšenie regulačného výkonu najmenej o 25 % a zároveň minimálne o 1 MW každej jednej technologickej časti prečerpávacej vodnej elektrárne. Hodnoty stanoví energetický audítor v rámci správy z energetického auditu.
 • projekt zameraný na výstavbu nového stacionárneho batériového systému:
  • inštalovaný výkon nového zariadenia na uskladňovanie elektriny (stacionárneho batériového systému) v MW a zároveň
  • kapacita nového zariadenia na uskladňovanie elektriny (stacionárneho batériového systému) v MWh.

Dĺžka realizácie projektu

Ukončenie vecnej realizácie projektu musí byť v žiadosti stanovené najneskôr do 31. marca 2026.

Za ukončenie vecnej realizácie projektu zameraného na modernizáciu prečerpávacej vodnej elektrárne sa považuje:

 • potvrdenie príslušného prevádzkovateľa prenosovej alebo distribučnej sústavy o opätovnom pripojení na základe protokolu o úspešne vykonanej funkčnej skúške alebo iné obdobné potvrdenie príslušného prevádzkovateľa prenosovej alebo distribučnej sústavy v prípade, ak nedôjde k odpojeniu od sústavy a súčasne
 • potvrdenie znalca z odboru 100100 - Elektroenergetické stroje a zariadenia alebo 370000 - Stavebníctvo na základe Zoznamu znalcov podľa odborov Slovenskej komory znalcov o úspešnej inštalácii a funkčnosti obstaraných komponentov a technológií s potvrdením o zvýšení regulačného výkonu.

Za ukončenie vecnej realizácie projektu zameraného na výstavbu nového stacionárneho batériového systému sa považuje:
 • úspešne vykonaná funkčná skúška potvrdená odovzdávacím protokolom prevádzkovateľa sústavy, do ktorej je stacionárny batériový systém pripojený.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj
 • Výskumná a inovačná infraštruktúra
 • Podpora malých a stredných podnikov
 • Energetická efektívnosť
 • Obnoviteľné zdroje energie

Typ žiadateľa a výška podpory

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
min. max. min. max.
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 0 65 0 12 000 000
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 65 0 12 000 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 65 0 12 000 000
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 0 65 0 12 000 000

Oprávnené výdavky

Investičné výdavky na obstaranie nového dlhodobého hmotného a/alebo nehmotného majetku, vrátane súvisiacich nevyhnutných stavebných prác, potrebné na modernizáciu prečerpávacej vodnej elektrárne alebo výstavbu nového zariadenia na uskladňovanie elektriny (stacionárneho batériového systému).

 • V prípade modernizácie prečerpávacej vodnej elektrárne sem predovšetkým patria výdavky na:
  • modelové skúšky,
  • demontáž a montáž zariadení a súvisiace práce,
  • doprava a prekládka zariadení realizované pri modernizácii prečerpávacej vodnej elektrárne.
 • V prípade výstavby nového stacionárneho batériového systému sem predovšetkým patria výdavky na nákup:
  • batériových článkov,
  • meničov (inventorov),
  • mechanických častí zariadenia,
  • transformátora,
  • rozvodne,
  • kabeláže,
  • riadiaceho systému stacionárneho batériového systému,
  • chladiaceho systému,
  • systému ochrany.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom