• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • Pripravovaná výzva: OPII - podpora priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja k riešeniu situácie spôsobenej ochorením COVID-19.
Splníme Vám viac ako len 3 želania

Pripravovaná výzva: OPII - podpora priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja k riešeniu situácie spôsobenej ochorením COVID-19.


Predbežné informácie k výzve Späť na katalóg dotácií

Predmet podpory

Podpora je určená na:
 • projekty v oblasti priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja, ktoré realizujú výskum týkajúci sa COVID-19 a iných vírusových ochorení, a
 • investičnú pomoc na budovanie alebo modernizáciu infraštruktúry na testovanie a rozširovanie výroby, ktorá je potrebná na vývoj, testovanie a rozširovanie výroby produktov relevantných pre COVID-19 až do ich prvého komerčného použitia pred ich hromadnou výrobou.

Operačné programy

 • Výskum a inovácie

Oprávnenosť žiadateľa

 • fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie:
  • podľa § 2 ods. 2 písm. a) Obchodného zákonníka, t. j. osoby zapísané v obchodnom registri
  • podľa § 2 ods. 2 písm. b) Obchodného zákonníka, t. j. osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia,
ak v rámci svojich podnikateľských činností uskutočňujú aj výskum a vývoj
 • organizácie venujúce sa výskumu a šíreniu poznatkov a výskumné organizácie:
  • univerzity,
  • výskumné inštitúty,
  • agentúry technologického transferu,
  • sprostredkovatelia v oblasti inovácie,
  • fyzické alebo virtuálne spolupracujúce subjekty zamerané na výskum.

Podporované (oprávnené) aktivity

Zameranie projektov:

 • prevencia a ochrana pred infekciou spôsobenou koronavírusom (budúce vlny a rok 2021),
 • zdravotnícke/hygienické technológie na diagnostiku a terapiu pacientov,
 • diagnostika a testovanie,
 • terapia, vakcíny, lieky,
 • sledovacie a monitorovacie zariadenia na bezpečnosť pracovníkov v prvej línii,
 • smart technológie a mnohé iné relevantné aktivity.

Podporované oblasti

 • Výskumná a inovačná infraštruktúra

Typ žiadateľa a výška podpory

Povinná história 0 až 0 rokov
 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
 • univerzity a vysoké školy
 • výskumná inštitúcia

Oprávnené výdavky

Oprávnenými nákladmi sú všetky náklady potrebné na projekty výskumu a vývoja počas jeho trvania, a to aj vrátane nákladov na:

 • osobné výdavky,
 • digitálne a počítačové zariadenia,
 • diagnostické nástroje,
 • nástroje na zber a spracovanie údajov,
 • výskumno-vývojové služby,
 • predklinické a klinické skúšanie (fázy skúšania I –IV),
 • získanie, schválenie a ochranu patentov a iných nehmotných aktív
 • získanie posúdení zhody a/alebo povolení potrebných na uvedenie nových a kvalitnejších vakcín a liekov, zdravotníckych pomôcok, nemocničného a zdravotníckeho vybavenia, dezinfekčných prostriedkov a osobných ochranných prostriedkov na trh.

Doplňujúce a špecifické informácie


 • fázy skúšania IV sú oprávnené, ak umožňujú ďalší vedecký alebo technologický pokrok.
 • aktíva (nástroje, vybavenie atď.), ktoré sa nepoužijú počas celého trvania projektu výskumu a vývoja a/alebo sa používajú na iné účely, ako sú projekty výskumu a vývoja, sa berú do úvahy iba vo výške zodpovedajúcej pro rata (odpisy za obdobie trvanie výskumného a vývojového projektu alebo pomerné množstvo kapacity použitej na výskumný a vývojový projekt).
 • prijímateľ/príjemca pomoci sa musí zaviazať, že tretím stranám v EHP udelí za nediskriminačných trhových podmienok nevýhradné licencie.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom