• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • PRIPRAVOVANÁ VÝZVA OPKZP: Triedený zber komunálnych odpadov
Splníme Vám viac ako len 3 želania

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA OPKZP: Triedený zber komunálnych odpadov


Predbežné informácie k výzve Späť na katalóg dotácií
Vyhlásenie výzvy 2. kvartál 2021
Poznámka Plánovaná výška fin. prostriedkov určená na výzvu: 10 mil Eur.

Plánovaný termín vyhlásenia výzvy: 08/2021

Predmet podpory

Triedený zber komunálnych odpadov v rámci špecif. cieľa: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.

Operačné programy

 • Kvalita životného prostredia

Oprávnenosť žiadateľa

 • A. obec
 • B. príspevková alebo rozpočtová organizácia obce,
 • C. právnická osoba oprávnená na podnikanie podľa v 100 % vlastníctve obce/obcí, ktorá je oprávnená na nakladanie s odpadom,
 • D. nezisková organizácia v 100% vlastníctve obce/obcí;
 • E. združenie právnických osôb, v 100% vlastníctve obce/obcí.

Územné obmedzenie

Oprávneným miestom realizácie projektu je celé územie SR.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj
 • Odpady

Typ žiadateľa a výška podpory

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom