• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • PRIPRAVOVANÁ VÝZVA OPKŽP: Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny
Splníme Vám viac ako len 3 želania

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA OPKŽP: Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny


Späť na katalóg dotácií
Vyhlásenie výzvy V priebehu roka 2022

Predmet podpory

Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny

Pozn. Podporené budú iba zariadenia:
 • s inštalovaným výkonom väčším ako 10 kWe a menším ako 500 kWe s jedným bodom pripojenia do distribučnej sústavy,
 • bez obmedzenia inštalovaného výkonu v prípade ostrovnej prevádzky zariadenia, teda bez pripojenia zariadenia do distribučnej sústavy.

Operačné programy

 • Kvalita životného prostredia

Oprávnenosť žiadateľa

Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Oprávnený žiadateľ musí byť zapísaný v obchodnom alebo živnostenskom registri nepretržite najmenej 36 kalendárnych mesiacov ku dňu predloženia ŽoNFP.
Ďalej musí byť účtovnou jednotkou a disponovať účtovnými závierkami za:

 • referenčné účtovné obdobie
 • predchádzajúce účtovné obdobie v trvaní 12 kalendárnych mesiacov.
Pozn. Referenčné účtovné obdobie je účtovné obdobie v trvaní 12 kalendárnych mesiacov predchádzajúce účtovnému obdobiu, v ktorom žiadateľ predloží ŽoNFP.

Územné obmedzenie

Miesto realizácie projektu:

 • Západné Slovensko
  • Trnavský samosprávny kraj,
  • Nitriansky samosprávny kraj,
  • Trenčiansky samosprávny kraj,
 • Stredné Slovensko
  • Žilinský samosprávny kraj,
  • Banskobystrický samosprávny kraj,
 • Východné Slovensko
  • Košický samosprávny kraj,
  • Prešovský samosprávny kraj.

Podporované (oprávnené) aktivity

Podporené budú iba zariadenia:

 • s inštalovaným výkonom väčším ako 10 kWe a menším ako 500 kWe s jedným bodom pripojenia do distribučnej sústavy,
 • bez obmedzenia inštalovaného výkonu v prípade ostrovnej prevádzky zariadenia, teda bez pripojenia zariadenia do distribučnej sústavy.

Zároveň projekty nesmú byť v rozpore so Stratégiou pre redukciu PM10 s v prípade veľkých podnikov nesmie dôjsť k podstatnému zníženiu pracovných miest v danom území v rámci EÚ.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Energetická efektívnosť

Typ žiadateľa a výška podpory

Po zohľadnení kontrafaktuálneho scenára sa reálna intenzita pomoci pohybuje na úrovni cca. 34 - 45 %, v závislosti od veľkosti podniku.

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
min. max. min. max.
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 0 80 0 6 000 000
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 80 0 6 000 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 70 0 6 000 000
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 0 60 0 6 000 000

Oprávnené výdavky

Oprávnené výdavky pre účely výzvy sú: Investičné výdavky na výstavbu FVE ponížené o porovnateľnú menej ekologickú investíciu (najčastejšie KVET).
Vzhľadom na predpokladané výdavky alternatívnej investície očakávame výslednú mieru podpory na úrovni cca. 35 % z celkových oprávnených výdavkov.

 • 01 – Dlhodobý nehmotný majetok
  • 013 – Softvér
 • 02 – Dlhodobý hmotný majetok
  • 022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Doplňujúce a špecifické informácie

K predloženiu žiadosti bude potrebné disponovať minimálne

 • energetickým auditom,
 • projektovou dokumentáciou,
 • povolením na vybudovanie FVE (napr. právoplatné stavebné povolenie, povolenie na pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy - ak relevantné, ...),
 • prípadne inými dokumentmi v zmysle požiadaviek budúcej výzvy.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom