Splníme Vám viac ako len 3 želania

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Podpora inteligentných inovácií v priemysle


Predbežné informácie k výzve Späť na katalóg dotácií
Poznámka Očakávaný termín zverejnenia výzvy: december 2018

Predmet podpory

Podpora inteligentných inovácií v priemysle

Operačné programy

 • Výskum a inovácie

Oprávnenosť žiadateľa

a) osoby zapísané v obchodnom registri;
b) osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia, ktoré sú:

 • registrované na území SR a zároveň
 • od vzniku ktorých ku dňu predloženia ŽoNFP uplynulo minimálne 36 mesiacov.

Územné obmedzenie

Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

Podporované (oprávnené) aktivity

Podpora zvyšovania kvality a efektivity výrobných a technologických procesov prostredníctvom zvyšovania technologickej a inovačnej úrovne v podnikoch.

Predmetom projektu v rámci uvedenej hlavnej aktivity musí byť nákup dlhodobého majetku, za účelom podpory inovatívnych technologických procesov vo výrobných podnikoch. Obstaraný majetok musí byť z kategórie inteligentných výrobných technológií.

Dĺžka realizácie projektu

Projekt, ktorý bude predmetom ŽoNFP, musí spĺňať časovú oprávnenosť realizácie projektu, t.j. maximálnu celkovú dĺžku realizácie hlavnej aktivity projektu. V predchádzajúcej výzve bola stanovená na 9 mesiacov.

Podporované oblasti

 • Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií
 • Výskumná a inovačná infraštruktúra

Typ žiadateľa a výška podpory

Očakávaná intenzita podpory od 25 % do 55 %, závisí od veľkosti žiadateľa a miesta realizácie.

Očakávaná minimálna výška podpory: 100 000 Eur

Očakávaná maximálna výška podpory: 3 000 000 Eur

Indikatívna alokácia výzvy: 50 000 000 Eur

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)

Oprávnené výdavky

Softvér

 • nákup softvéru
 • technické zhodnotenie/modernizácia softvéru
 • vývoj aplikačného softvéru realizovaný dodávateľsky
Oceniteľné práva
 • nákup licencií, autorských práv, patentov, receptov a predmetov priemyselných práv
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
 • nákup ostatných nehmotných aktív
Dlhodobý hmotný majetok
 • stroje, prístroje, zariadenia
Žiadateľ preukazuje prepojenie na oprávnené oblasti podnikania a zamerania projektu buď priamo alebo prostredníctvom funkčných väzieb. Za funkčnú väzbu sa považuje dodávateľsko - odberateľský vzťah k subjektom, pôsobiacím v hlavných podporovaných odvetviach.
Oprávnené oblasti podpory:
 • Doprava pre 21. storočie
 • Priemysel pre 21. storočie
 • Zdravé potraviny a životné prostredie
Žiadateľ musí zadefinovať konkrétnu produktovú líniu, ku ktorej sa vzťahuje predmet projektu. Produktové línie predstavujú súčasť výzvy.

Doplňujúce a špecifické informácie

Technológia obstaraná v rámci projektu musí byť schopná poskytnúť dáta/údaje vo forme projektovej dátovej zostavy pre kvantifikáciu produkčného procesu.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom