• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • Pripravovaná výzva: Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov
Splníme Vám viac ako len 3 želania

Pripravovaná výzva: Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov


Predbežné informácie k výzve Späť na katalóg dotácií
Vyhlásenie výzvy 2. kvartál 2021

Predmet podpory

Podpora zameraná na investície do technológií (najmä zariadenia, stroje, prístroje, i laboratórne vybavenie) aj stavebné investície v jednotlivých odvetviach potravinárstva. Podporené budú investície vo výrobe, skladovaní aj odbyte. Investície tak prispejú napríklad aj k potravinovej sebestačnosti a bezpečnosti Slovenska.

Operačné programy

 • Program rozvoja vidieka

Oprávnenosť žiadateľa

Oprávnenými žiadateľmi (prijímateľmi) sú fyzické alebo právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe, spracovaní poľnohospodárskych produktov alebo v odbyte.
Oprávnenými žiadateľmi sú mikropodniky, malé, stredné a veľké podniky.

Podporované (oprávnené) aktivity

Podrobný zoznam oprávnených aktivít bude zverejnený až v samotnej výzve, vo všeobecnosti je však možné očakávať, že podpora bude zameraná na:

 • zavádzanie výroby nových ako aj tradičných výrobkov
 • zavádzanie novej techniky/technológií
 • rozširovanie výroby
 • zvýšenie efektívnosti výrobného procesu
 • zavádzanie a rozširovanie informačných a komunikačných technológií
 • podporu budovania odbytových miest pre odbyt poľnohospodárskej produkcie a produktov spracovania poľnohospodárskej výroby

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj
 • Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií
 • Podpora malých a stredných podnikov

Typ žiadateľa a výška podpory

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)

Oprávnené výdavky

Alokované finančné prostriedky: 161,0 mil. Eur
Základné typy výdavkov:

 • Investície do dlhodobého hmotného majetku
 • Investície do dlhodobého nehmotného majetku
Podrobnejšie usmernenia k oprávneným výdavkov budú zverejnené až v samotnej výzve.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom