• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • Pripravovaná výzva pre Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl
Splníme Vám viac ako len 3 želania

Pripravovaná výzva pre Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl


Predbežné informácie k výzve Späť na katalóg dotácií

Predmet podpory

* Zýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Operačné programy

 • Integrovaný regionálny operačný program

Oprávnenosť žiadateľa

 • A. Organizácia štátnej správy, štátna rozpočtová org., štátna príspevková org.(ako zriaďovateľ MŠ)
 • B. Obec, mesto, mestská časť mesta Košice, mestská časť mesta Bratislava právnická osoba zriadená alebo založená obcou / mestom / mestskou časťou (ako zriaďovateľ MŠ)
 • C. Mimovládne / neziskové organizácie (cirkev a náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností, občianske združenie, nadácia, nezisková org., nezisková org. poskytujúca všeobecne prospešné služby) ako zriaďovateľ MŠ
 • D. Subjekty zo súkromného sektora (právnická osoba ako zriaďovateľ MŠ, fyzická osoba ako zriaďovateľ MŠ)

Územné obmedzenie

Územná oprávnenosť - SR okrem RIÚS Trnavského kraja, RIÚS Trenčianskeho kraja, RIÚS Košického kraja, MFO krajského mesta Trnava, MFO krajského mesta Nitra a MFO krajského mesta Prešov.

Oprávnený žiadateľ musí splniť podmienku dosiahnutia minimálnej hodoty Indexu investičnej účinnosti územia v zmysle zverejnenej tabuľky prepočtov IIU v rámci výzvy.

Podporované (oprávnené) aktivity

 • a. výstavba nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania;
 • b. rozširovanie kapacít existujúcich objektov MŠ prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov;
 • c. stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby MŠ s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužité priestory ZŠ);
 • d. stavebno-technické úpravy areálu MŠ vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti – uzavretých aj otvorených areálov s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania;
 • e. obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ;
 • f. zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov MŠ.
Žiadateľ je povinný realizovať rozširovanie kapacít materskej školy typmi aktivít pod písmenom a. až c. Žiadateľ je zároveň povinný realizovať aj minimálne jednu z typov aktivít pod písmenom d. a e. Typ aktivity f. nie je možné realizovať ako samostatný typ aktivity.
Je povinnosť realizovať aktivity pod písmenom a. až c a zároveň aj minimálne jednu z typov aktivít pod písmenom d. a e. Typ aktivity f. nie je možné realizovať ako samostatný typ aktivity.

Dĺžka realizácie projektu

Nie je stanovená maximálna ani minimálna dĺžka realizácie projektu. Základné obmedzenie je dané súčasným systémom riadenia fondov EU, kde lehota ukončenia projektov je stanovená na 30.6.2022

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj
 • Vzdelávanie

Typ žiadateľa a výška podpory

Výška celkových oprávnených výdavkov nesmie prekročiť 1 mil. EUR, pričom výška NFP (zdroj EÚ a štátny rozpočet)) pri žiadateľoch:

 • A) nesmie presiahnuť 1 000 000 EUR,
 • B),C) nesmie presiahnuť 950 000 EUR.
 • D) nesmie presiahnuť 900 000 EUR.

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
 • NNO, cirkev
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • štátna správa
 • nezisková organizácia
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 90 90 0 1 000 000
malý podnik (10-49 zamestnancov) 90 90 0 1 000 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 90 90 0 1 000 000
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 90 90 0 1 000 000
NNO, cirkev 95 95 0 1 000 000
samospráva 95 95 0 1 000 000
príspevkové a rozpočtové organizácie 95 100 0 1 000 000
štátna správa 100 100 0 1 000 000
nezisková organizácia 95 95 0 1 000 000

Uvedené informácie vychádzajú z poslednej realizovanej otvorenej výzvy, pripravovaná výzva sa môže v závislosti od rozhodnutia Riadiaceho orgánu v niektorých podrobnostiach resp. podmienkach mierne odlišovať.

Oprávnené výdavky

 • realizácia nových objektov MŠ,
 • rekonštrukcia a modernizácia budov MŠ,
 • prístavby, nadstavby, stavebné úpravy MŠ,
 • výstavba, rekonštrukcia a modernizácia školskej jedálne alebo výdajnej školskej jedálne vrátane zariadenia,
 • stavebno-technické úpravy areálu MŠ vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti – uzavretých aj otvorených s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania, sadové úpravy a zeleň,
 • ako doplnková aktivita k stavebným úpravám budov: rekonštrukcia stavieb so zameraním na zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov – realizácia opatrení na zlepšenie tepelno-technických vlastností konštrukcií,
 • stavebný dozor,
 • odborný autorský dohľad,
 • nákup stavieb - nákup budov, objektov alebo ich častí, ktoré sú nevyhnutné v súvislosti s realizáciou projektu,
 • projektová dokumentácia– vypracovanie projektovej dokumentácie (pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačná dokumentácia)
 • nákup interiérového vybavenia MŚ,
 • nákup výpočtovej techniky vrátane príslušenstva
 • nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadenia vrátane prvého zaškolenia obsluhy (ak relevantné) (napr. vybavenie a zariadenie školskej jedálne, výdajne školskej jedálne, a pod.),
 • všeobecné služby (len služby spojené so zabezpečením informovanosti a komunikácie – výroba a osadenie dočasného pútača a stálej tabule alebo plagátu),
 • mzdové výdavky - len výdavky bezprostredne súvisiace s prípravou a riadením projektu (nepriame výdavky).

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Celkové oprávnené výdavky na jedno miesto (t.j. benchmark) sú stanovené nasledovne:

 • max. vo výške 6 700 EUR (s DPH) na vytvorenie nových kapacít materskej školy pre 1 dieťa,
 • max. vo výške 2 500 EUR (s DPH) na zlepšenie existujúcich kapacít materskej školy pre 1 dieťa.

Doplňujúce a špecifické informácie

V rámci výzvy je stanovená celoslovenská alokácia 28 mil. EUR. Výzvy na rozdiel od minulosti nebudú dvojkolové, t.j. nebude sa predkladať projektový zámer a následne ŽoNFP, ale iba samostatná ŽoNFP. Vzhľadom k tomu odporúčame začať čo najskôr s prípravou projektovej dokumentácie vzhľadom k tomu, že povinnou prílohou ŽoNFP je aj právoplatné stavebné povolenie.

Ostatné informácie

Uvedené informácie vychádzajú z poslednej realizovanej otvorenej výzvy, pripravovaná výzva sa môže v závislosti od rozhodnutia Riadiaceho orgánu v niektorých podrobnostiach resp. podmienkach mierne odlišovať.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom