• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • Pripravovaná výzva: PVE a batériové systémy
Splníme Vám viac ako len 3 želania

Pripravovaná výzva: PVE a batériové systémy


Späť na katalóg dotácií

Predmet podpory

Predmet podpory Cieľom a účelom výzvy je zvyšovanie flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE prostredníctvom podpory:
 • modernizácie prečerpávacích vodných elektrární (PVE) a
 • výstavby nových zariadení na uskladnenie elektriny batériových systémov typu stand-alone.

Operačné programy

 • Zelená ekonomika

Oprávnenosť žiadateľa

V rámci tejto výzvy je oprávneným žiadateľom:

 • subjekt, ktorý je ku dňu predloženia žiadosti prevádzkovateľom existujúcej funkčnej prečerpávacej vodnej elektrárne (relevantné pre projekty A);
 • fyzická alebo právnická osoba podľa § 2 ods. 2 písm. a) až c) Obchodného zákonníka (relevantné pre projekty B).

Územné obmedzenie

Pre túto výzvu je oprávnené celé územie Slovenskej republiky .
Projekt môže byť realizovaný aj na viacerých miestach (uvedených v žiadosti), avšak vždy na oprávnenom území.

Podporované (oprávnené) aktivity

Oprávnenými na účely tejto výzvy sú projekty, predmetom ktorých sú investičné výdavky na realizáciu nasledovných aktivít:

 • Modernizácia prečerpávacej vodnej elektrárne (projekt A)
alebo
 • Výstavba nového zariadenia na uskladňovanie elektriny - batériový systém typu stand-alone (projekt B)
Projekt A spĺňa podmienku oprávnenosti, ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
 • oprávnené na podporu v rámci tejto výzvy sú existujúce funkčné prečerpávacie vodné elektrárne, ktoré sú plne integrované prvky sústavy definované v čl. 2 bod 51 smernice EÚ 2019;
 • predmetom projektu môže byť modernizácia výlučne jednej prečerpávacej vodnej elektrárne, pričom prečerpávacou vodnou elektrárňou sa rozumie zariadenie alebo skupina zariadení, ktoré sú v spoločnom bode pripojené priamo alebo cez transformátor na priame vedenie, do distribučnej sústavy alebo do prenosovej sústavy a slúžia na výrobu elektriny z vodnej energie;
 • realizáciou projektu musí dôjsť k zvýšeniu regulačného rozsahu o najmenej 25 % a zároveň najmenej o 1 MW a zároveň nesmie dôjsť k zníženiu inštalovaného výkonu príslušnej technologickej časti prečerpávacej vodnej elektrárne, ktorá je predmetom modernizácie a zvyšovania flexibility elektroenergetických sústav;
Projekt B spĺňa podmienku oprávnenosti, ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
 • žiadateľ musí mať ku dňu predloženia ŽoPPM, resp. najneskôr ku dňu doplnenia chýbajúcich náležitostí ŽoPPM rezervovanú kapacitu pre pripojenie do distribučnej alebo prenosovej sústavy pre nové zariadenie na uskladňovanie elektriny z OZE (ďalej len „batériový systém typu stand alone“);
 • batériový systém typu stand alone musí byť pripojený ....;
 • inštalovaný výkon batériového systému typu stand alone musí byť na úrovni 0,1 MW vrátane do 1 MW vrátane;
 • nominálna hodnota kapacity batériového systému typu stand alone musí byť rovná minimálne nominálnej hodnote inštalovaného výkonu batériového systému typu stand alone;
Výsledkom realizácie projektu A musí byť:
 • zvýšenie regulačného rozsahu najmenej o 25 % a zároveň minimálne o 1 MW príslušnej technologickej časti prečerpávacej vodnej elektrárne, ktorá je predmetom modernizácie existujúcich zdrojov poskytujúcich flexibilitu,
 • modernizovaný inštalovaný výkon príslušnej technologickej časti vodnej elektrárne, ktorá je predmetom modernizácie.
Výsledok realizácie projektu, ktorým je zvýšenie regulačného rozsahu najmenej o 25 percent existujúcej funkčnej prečerpávacej vodnej elektrárne ako aj modernizovaný inštalovaný výkon príslušnej technologickej časti vodnej elektrárne, ktorá je predmetom modernizácie, stanoví energetický audítor v rámci správy, ktorú predloží žiadateľ ako prílohu č. 2 žiadosti – Správa z energetického auditu.

Výsledkom realizácie projektu B musí byť:
 • inštalovaný výkon nového zariadenia na uskladňovanie elektriny z OZE (batériového systému typu stand alone) v MW a zároveň
 • kapacita nového zariadenia na uskladňovanie elektriny z OZE (batériového systému typu stand alone) v MWh.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj
 • Výskumná a inovačná infraštruktúra
 • Podpora malých a stredných podnikov
 • Energetická efektívnosť
 • Obnoviteľné zdroje energie

Typ žiadateľa a výška podpory

Maximálna výška prostriedkov mechanizmu na projekt A nesmie presiahnuť 12 000 000 EUR.
Maximálna výška prostriedkov mechanizmu na projekt B nesmie presiahnuť 850 000 EUR.

Oprávnené výdavky

Za oprávnené výdavky sa pre účely tejto výzvy považujú investičné výdavky na obstaranie nového dlhodobého hmotného a/alebo nehmotného majetku vrátane súvisiacich nevyhnutných stavebných prác potrebné na modernizáciu prečerpávacej vodnej elektrárne alebo výstavbu nového zariadenia na uskladňovanie elektriny z OZE (batériového systému).
Investičnými výdavkami na obstaranie dlhodobého hmotného a/alebo nehmotného majetku sú investičné výdavky na nákup strojov, prístrojov a zariadení a softvéru (technologická časť zariadenia) a stavebné práce (stavebná časť zariadenia realizovaná ako výstavba novej stavby alebo technické zhodnotenie existujúcej stavby) realizované pri modernizácii/inštalácii zariadení predstavujúcich predmet projektu. Medzi investičné výdavky na nákup strojov, prístrojov a zariadení v rámci projektov A patria predovšetkým výdavky na modelové skúšky, demontáž a montáž zariadení a súvisiace práce, doprava a prekládka zariadení súvisiace s uvedením do prevádzky, realizované pri výstavbe a inštalácii zariadení predstavujúcich predmet projektu.. Medzi investičné výdavky na nákup strojov, prístrojov a zariadení v rámci projektov B patria predovšetkým výdavky na nákup technológií, ako napríklad batériové články, menič (invesntor), kontajner, transformátor, rozvodňa, kabeláž, riadiaci systém batériového systému. Oprávnené výdavky projektu musia spĺňať zásady hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti, vrátane zásady riadneho finančného hospodárenia podľa čl. 33 nariadenia 2018/1046.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom