• EDOTÁCIE
  • Dotačné programy
  • PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí)
Splníme Vám viac ako len 3 želania

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí)


Predbežné informácie k výzve Späť na katalóg dotácií
Vyhlásenie výzvy 1. kvartál 2020

Predmet podpory

Podpora prispôsobovania sa zmenám klímy, predchádzanie a riadenie rizika

Operačné programy

  • Kvalita životného prostredia

Oprávnenosť žiadateľa

  • subjekty verejnej správy
  • združenia fyzických alebo právnických osôb
  • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby

Územné obmedzenie

Oprávnené miesto realizácie projektu je celé územie SR – intravilán obcí (celý región NUTS I), s výnimkou mestských oblastí, ktoré sú podporené prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu.

Podporované (oprávnené) aktivity

C. Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí). Predmetom podpory budú opatrenia, ktoré zachytávajú zrážkovú vodu za účelom zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy.

Forma podpory

  • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

  • Miestny rozvoj
  • Ochrana pred povodňami

Typ žiadateľa a výška podpory

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom