• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • PSK-MD-002-2024-ITI-EFRR - Podpora rozvoja udržateľnej mobility mimo BSK
Splníme Vám viac ako len 3 želania

PSK-MD-002-2024-ITI-EFRR - Podpora rozvoja udržateľnej mobility mimo BSK


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 10. 04. 2024

Predmet podpory

Výzva je určená pre projekty integrovaných územných stratégií mimo Bratislavského kraja na podporu rozvoja verejnej dopravy prostredníctvom výstavby a modernizácie tratí dráhovej MHD vrátane prvkov preferencie; obnovy a modernizácie mobilných prostriedkov dráhovej MHD a vozidiel zabezpečujúcich MHD a regionálnu dopravu (autobusy na alternatívny pohon vrátane súvisiacej plniacej a nabíjacej infraštruktúry); výstavby a modernizácie infraštruktúry VOD (napr. prestupných terminálov, zastávok a záchytných parkovísk, zavádzanie opatrení preferencie VOD); vybudovania a modernizácie technickej základne na správu vozidiel MHD a zabezpečenie tarifných, informačných a dispečerských systémov a to aj realizáciou predinvestičnej a projektovej prípravy.

Operačné programy

 • Nezaradené

Oprávnenosť žiadateľa

 • a) mestá a obce, ktoré prevádzkujú dráhovú MHD alebo kde MHD zabezpečujú dopravné podniky so 100 % účasťou mesta (napr. Košice, Prešov, Žilina a Banská Bystrica),
 • b) mestá a obce s vlastníckym alebo obdobným majetkoprávnym vzťahom k infraštruktúre VOD (pozn. nájomná zmluva, vecné bremeno),
 • c) VÚC, mestá a obce, ktoré zabezpečujú dopravu na základe Zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme (ZoDSVZ) s dopravnou spoločnosťou podľa písm. d),
 • d) obchodné spoločnosti – dopravcovia vykonávajúci pravidelnú autobusovú dopravu pre obce, mestá a VÚC na základe ZoDSVZ,
 • e) Železnice Slovenskej republiky,
 • f) organizátori dopravy, organizácie zriadené samosprávnym krajom a/alebo mestom za účelom tvorby a/alebo prevádzky integrovaného dopravného systému (pozn. vzťahuje sa na subjekty vo vlastníctve objednávateľov dopravy).

Územné obmedzenie

Oprávneným územím je celá SR okrem bratislavského kraja.

Podporované (oprávnené) aktivity

 • 1. výstavba a modernizácia tratí dráhovej MHD vrátane prvkov preferencie;
 • 2. obnova a modernizácia mobilných prostriedkov dráhovej MHD a vozidiel zabezpečujúcich MHD a prímestskú dopravu (autobusy na alternatívny pohon vrátane súvisiacej plniacej a nabíjacej infraštruktúry);
 • 3. výstavba a modernizácia infraštruktúry VOD (napr. prestupných terminálov, zastávok a záchytných parkovísk, zavádzanie opatrení preferencie VOD);
 • 4. vybudovanie a modernizácia technickej základne na správu vozidiel MHD;
 • 5. zabezpečenie tarifných, informačných a dispečerských systémov;
 • 6. predinvestičná a projektová príprava.

Dĺžka realizácie projektu

V rámci výzvy nie je stanovená maximálna ani minimálna dĺžka realizácie projektu, pri dodržaní časovej oprávnenosti výdavkov projektu, ktorá je uvedená v Príručke pre oprávnenosť výdavkov. Oprávnené obdobie realizácie aktivít projektu bude konkrétne obsiahnuté v zmluve o poskytnutí NFP. Obdobie oprávnenosti realizácie aktivít projektu je stanovené od 01.01.2021.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj
 • Doprava

Typ žiadateľa a výška podpory

Celkové oprávnené výdavky na projekt musia byť vyššie ako 200 000 EUR.

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
 • štátny podnik
 • samospráva
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v %
min. max.
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 0 92
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 92
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 92
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 0 92
štátny podnik 0 100
samospráva 0 92

Oprávnené výdavky

Skupiny oprávnených výdavkov:
Trieda 02 - Dlhodobý hmotný majetok

 • 021 - Stavby
 • 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
 • 023 - Dopravné prostriedky
 • 027 - Pozemky
 • 029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok
Trieda 11 - Zásoby
 • 112 - Zásoby
Trieda 52 - Osobné výdavky
 • 518 - Ostatné služby
 • 521 - Mzdové výdavky
Trieda 90 - Zjednodušené vykazovanie výdavkov a rezerva
 • 907 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) NSU
Trieda 93 - Rezerva
 • 930 - Rezerva na nepredvídané výdavky

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Rozdiel medzi celkovými oprávnenými výdavkami uvedenými vo formulári projektového zámeru IÚI/IÚI UMR, ktorý bol schválený územne príslušnou radou partnerstva /kooperačnou radou a vo formulári predloženej ŽoNFP môže dosiahnuť odchýlku maximálne 35 % COV projektu.
Obmedzenia nepriamych výdavkov uvádzané ako % z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu (COPV)
MAX 5 % z COPV

 • výstavba a modernizácia tratí dráhovej MHD vrátane prvkov preferencie;
 • výstavba a modernizácia infraštruktúry VOD (napr. prestupných terminálov, zastávok a záchytných parkovísk, zavádzanie opatrení preferencie VOD);
 • vybudovanie a modernizácia technickej základne na správu vozidiel MHD;
MAX 3 % z COPV
 • obnova a modernizácia mobilných prostriedkov dráhovej MHD a vozidiel zabezpečujúcich MHD a prímestskú dopravu (autobusy na alternatívny pohon vrátane súvisiacej plniacej a nabíjacej infraštruktúry);
MAX 7 % z COPV
 • zabezpečenie tarifných, informačných a dispečerských systémov;
 • predinvestičná a projektová príprava;

Nákup pozemkov vrátane nákladov na vecné bremená, nájmy a iné vysporiadanie majetkovo právnych vzťahov
 • max. 10 % z celkových oprávnených výdavkov projektu;
 • max. 15 % z celkových oprávnených výdavkov projektu v prípade plôch, ktoré sa v minulosti používali na priemyselné účely a ktorých súčasťou sú budovy;
 • max. do výšky 1,2 násobku ceny zistenej znaleckým posudkom;

Nákup stavieb
 • max. 10 % celkových oprávnených výdavkov projektu;
 • max. 15 % z celkových oprávnených výdavkov projektu v prípade plôch, ktoré sa v minulosti používali na priemyselné účely a ktorých súčasťou sú budovy;
 • max. do výšky 1,2 násobku ceny zistenej znaleckým posudkom;
Dodatočné výdavky na stavebné práce
 • max. 10 % celkových oprávnených výdavkov projektu na stavebné práce (bez započítanej rezervy);
Dodatočné výdavky na poskytnutie služieb stavebného dozoru
 • max. 10 % celkových oprávnených výdavkov projektu na poskytnutie služieb stavebného dozoru (bez započítanej rezervy);
Dodatočné výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu
 • max. 10 % celkových oprávnených výdavkov projektu na vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie (bez započítanej rezervy)
Limity na výdavky na stavebný dozor
 • 0 až 30 000 000 EUR - max. 3,5 % z oprávnených výdavkov na stavebné práce
 • 30 000 000 - 100 000 000 EUR - max. 3 % z oprávnených výdavkov na stavebné práce
 • 100 000 000 EUR a viac - max. 2,5% z oprávnených výdavkov na stavebné práce
 • v prípade pracovnej pozície stavebného dozora je max. hrubá mzda obmedzená na 14,00 EUR/hod, resp. 2 500 EUR/mesiac.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom