• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • PSK-MIRRI-001-2023-DV-FST - Podpora komplexného rozvoja stredného odborného vzdelávania
Splníme Vám viac ako len 3 želania

PSK-MIRRI-001-2023-DV-FST - Podpora komplexného rozvoja stredného odborného vzdelávania


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 20. 06. 2023 do 30. 11. 2023
Poznámka Uzávierka 1. hodnotiaceho kola: 29.09.2023
Uzávierka 2. hodnotiaceho kola: 30.11.2023
Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané posledný pracovný deň každého nasledujúceho 2. mesiaca.

Predmet podpory

Cieľom výzvy je podpora pre stredné odborné školy na obstaranie materiálno-technického vybavenia, modernizáciu škôl, aktualizáciu vzdelávacích programov, vzdelávanie pedagogických zamestnancov vrátane zapojenia odborníkov do vyučovacieho procesu za účelom zvýšenia kvality a zatraktívnenia stredného odborného vzdelávania.

Operačné programy

 • Nezaradené

Oprávnenosť žiadateľa

 • stredné odborné školy zapojené do systému formálneho vzdelávania v zmysle § 3 ods. 1 písm. a), b), c), d) zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • samosprávne kraje ako zriaďovatelia vyššie uvedených stredných odborných škôl,
 • mimovládne/neziskové organizácie (nezisková organizácia ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania, cirkev a náboženská spoločnosť, združenie) ako zriaďovatelia vyššie uvedených stredných odborných škôl,
 • subjekty zo súkromného sektora - právnické a fyzické osoby (podľa § 2 ods. 2 Obch. zákonníka) ako zriaďovatelia vyššie uvedených stredných odborných škôl.

Územné obmedzenie

 • Trenčiansky kraj: okresy Prievidza a Partizánske
 • Košický kraj: okresy Košice I – IV, Košice – okolie a Michalovce
 • Banskobystrický kraj: okresy Banská Štiavnica, Brezno, Revúca, Rimavská Sobota, Zvolen, Žarnovica a Žiar nad Hronom.

Podporované (oprávnené) aktivity

Typy oprávnených akcií:

 • 1. Podpora infraštruktúry a vybavenia na účely formálneho a neformálneho vzdelávania
  • 1.a obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia pracovísk stredných odborných škôl pre odborný výcvik, odbornú prax, ktoré prebiehajú na strednej odbornej škole, jazykové učebne, IT učebne, vyučovacie miestnosti.
  • 1.b výstavba, prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia priestorov" a pracovísk stredných odborných škôl, v ktorých prebieha výchovno-vzdelávací proces, vrátane ich stredísk odbornej praxe a školského hospodárstva.
 • 2. Rozvoj a zvyšovanie kvality odborného vzdelávania a prípravy
  • 2.a aktualizácia štátnych a školských vzdelávacích programov zameraných na zvýšenie kompetencií žiakov potrebných pre prispôsobenie vzdelávania požiadavkám trhu práce,
  • 2.b vzdelávanie pedagogických zamestnancov s dôrazom na potreby transformujúcich sa regiónov vrátane seminárov a workshopov. Oprávnenou kategóriou pedagogických zamestnancov v rámci tejto aktivity sú výlučne učiteľ odborných predmetov a majster odbornej výchovy v zmysle § 19 písm. a), b) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • 2.c podpora nových metód a inovatívneho prístupu ku vzdelávaniu vrátane zapojenia odborníkov do vyučovacieho procesu za účelom zosúladenia teoretických a praktických vedomostí.
Spolu s uvedenými hlavnými aktivitami je možné realizovať aj ďalšie aktivity:
  • i. zvýšenie atraktívnosti stredných odborných škôl, napr. prostredníctvom vytvorenia kreatívnych/komunitných zón pre žiakov za účelom zefektívnenia a štruktúrovania výchovno-vzdelávacieho procesu;
  • ii. popularizačné a náborové aktivity na zvýšenie atraktívnosti stredného odborného vzdelávania.

Dĺžka realizácie projektu

Prijímateľ bude v rámci tejto výzvy zaviazaný Zmluvou o poskytnutí NFP ukončiť realizáciu aktivít do dňa 30.09.2026 (vrátane).

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Vzdelávanie

Typ žiadateľa a výška podpory

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predstavuje 46 244 205 EUR zo zdrojov Fondu na spravodlivú transformáciu, toho je určených na:

 • Trenčiansky kraj: 15 000 000 EUR
 • Košický kraj: 12 796 541 EUR
 • Banskobystrický kraj: 18 447 664 EUR

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • nezisková organizácia
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
min. max. min. max.
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 0 92 250 000 4 000 000
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 92 250 000 4 000 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 92 250 000 4 000 000
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 0 92 250 000 4 000 000
samospráva 0 92 250 000 4 000 000
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 92 250 000 4 000 000
nezisková organizácia 0 92 250 000 4 000 000

Oprávnené výdavky

 • Dlhodobý nehmotný majetok:
  • 013 Softvér (nákup softvéru, mdernizácia softvéru)
  • 014 Oceniteľné práva (nákup licencií, nákup predmetov priemyselných práv, ochranných známok)
 • Dlhodobý hmotný majetok:
  • 021 – Stavby (výstavba, rekonštrukcia a modernizácia stavieb, prístavby, nadstavby a stavebné úpravy, vrátane stavebného dozoru, prípravná a projektová dokumentácia, odborný autorský dozor, odborný geologický dohľad a stavebnotechnický alebo stavebný dozor)
  • 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, výpočtovej techniky (okrem notebookov a PC zostáv), telekomunikačnej techniky, špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu,fotovoltických panelov a meničov napätia, interiérového vybavenia a pod.)
  • 023 - Dopravné prostriedky (nákup nákladnýých vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov, iných dopravných prostriedkov, rekonštrukcia a modernizácia dopravných prostriedkov)
  • 027 - Pozemky (nákup pozemkov)
 • 51 - Služby
  • 512 – Cestovné náhrady (výdavky na prepravu - napr. všetky výdavky spojené s dopravou pedagogického personálu a zamestnancov pri kurzoch, školeniach a workshopoch)
  • 518 - Ostatné služby (vypracovanie analýz, prieskumov, odborných správ/vyjadrení, hodnotení a všetkých druhov posudkov, nákup nehmotného majetku, ktorého ocenenie je max. 2400 EUR a s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok)
 • 93 - Rezerva
  • 930 Rezerva na nepredvídané výdavky (stavebné práce - max. 2,5 % z celkových oprávnených výdavkov na stavebné práce, výrazný nárast cien výdavkov realizovaných dodávateľsky max. do výšky 15 % príslušných oprávnených výdavkov realizovaných dodávateľsky).
 • 52 - Osobné výdavky
  • 521 – Mzdové výdavky
 • 11 - Zásoby
  • 112 - Zásoby
 • 90 - Zjednodušené vykazovanie výdavkov
  • 907 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom