• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • PSK-MIRRI-002-2023-DV-EFRR - Výzva na odstraňovanie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre a zlepšenie regionálnej mobility
Splníme Vám viac ako len 3 želania

PSK-MIRRI-002-2023-DV-EFRR - Výzva na odstraňovanie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre a zlepšenie regionálnej mobility


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 07. 07. 2023 do 09. 01. 2024

Predmet podpory

 • Výzva je určená na rekonštrukciu, modernizáciu a výstavbu ciest II. a III. triedy v správe vyšších územných celkov resp. mesta Košice.
 • Konkrétne projekty určené na podporu musia byť identifikované v príslušnom regionálnom/miestnom pláne udržateľnej mobility.
 • Rekonštrukcia a modernizácia ciest môže zahŕňať aj podporu samostatných mostných objektov, pričom v takomto prípade sa musí jednať o mostné objekty spadajúce do kategórie stavebno-technického stavu zlý až havarijný.
 • Projekty zamerané na odstraňovanie nehodových lokalít a prestavbu nevyhovujúcich križovatiek musia spĺňať podmienku vykonania bezpečnostného auditu alebo inšpekcie.

Operačné programy

 • Nezaradené

Oprávnenosť žiadateľa

 • samosprávny kraj ako vlastník ciest II. a III. triedy,
 • Mesto Košice ako vlastník ciest II. a III. triedy.

Územné obmedzenie

Oprávneným územím je celá SR okrem bratislavského kraja.

Podporované (oprávnené) aktivity

 • výstavba a modernizácia ciest II. a III. triedy.
V rámci oprávneného typu akcie „výstavba a modernizácia ciest II. a III. triedy“ sú oprávnené nasledovné aktivity:
 • a) rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy alebo
 • b) rekonštrukcia a modernizácia samostatných mostných objektov alebo
 • c) výstavba nových úsekov ciest II. a III. triedy.
Súčasťou oprávnených aktivít je zároveň príprava projektovej dokumentácie, vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti a vykonanie bezpečnostného auditu alebo inšpekcie.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj
 • Doprava

Typ žiadateľa a výška podpory

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 30 967 103 EUR (zdroj EÚ), pričom pre oprávnené aktivity je rozdelená nasledovne:

 • 1. alokácia na aktivitu a) rekonštrukciu a modernizácia ciest II. a III. triedy a alokácia na aktivitu c) výstavbu nových úsekov ciest II. a III. triedy v sume 20 967 103 Eur (zdroj EÚ),
 • 2. alokácia na aktivitu b) rekonštrukcia a modernizácia samostatných mostných objektov v sume 10 000 000 Eur (zdroj EÚ).

 • samospráva
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
min. max. min. max.
samospráva 0 92 322 000 4 600 000

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom