• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • PSK-MIRRI-003-2023-DV-EFRR - Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu a modernizáciu základných škôl
Splníme Vám viac ako len 3 želania

PSK-MIRRI-003-2023-DV-EFRR - Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu a modernizáciu základných škôl


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 14. 07. 2023 do 16. 01. 2024
Poznámka Termín uzavretia 1. kola: 16.10.2023
Termín uzavretia 2. kola: 16.01.2024
Termín uzavretia 3. – n. kola (uzávierka bude spravidla v trojmesačnom intervale)

Predmet podpory

Výzva je určená na zlepšenie k prístupu vzdelávania na základných školách s podporou rovnakého prístupu ku kvalitnému, nesegregovanému a inkluzívnemu vzdelávaniu. Výzva je určená pre žiadateľov, ktorí realizáciou projektu riešia rekonštrukciu a modernizáciu objektov základných škôl.

Operačné programy

 • OPI

Oprávnenosť žiadateľa

 • regionálny úrad školskej správy ako zriaďovateľ základnej školy, spojenej školy, ktorej základná škola je organizačnou zložkou, základnej školy s materskou školou; základná škola, spojená škola, ktorej základná škola je organizačnou zložkou, základná škola s materskou školou,
 • obec (obec, mesto, mestská časť mesta Košice ako zriaďovatelia základnej školy, spojenej školy, ktorej základná škola je organizačnou zložkou, základnej školy s materskou školou), základná škola, spojená škola, ktorej základná škola je organizačnou zložkou, základná škola s materskou školou,
 • samosprávny kraj ako zriaďovateľ spojenej školy, ktorej základná škola je organizačnou zložkou; spojená škola, ktorej základná škola je organizačnou zložkou,
 • mimovládna/nezisková organizácia (nezisková organizácia, združenie, cirkev a náboženská spoločnosť ako zriaďovatelia základnej školy, spojenej školy, ktorej základná škola je organizačnou zložkou, základnej školy s materskou školou), základná škola, spojená škola, ktorej základná škola je organizačnou zložkou, základná škola s materskou školou,
 • subjekt zo súkromného sektora - právnická osoba alebo fyzická osoba2 (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka), základná škola, spojená škola, ktorej základná škola je organizačnou zložkou, základná škola s materskou školou.
Oprávnenými sú základné školy zaradené do siete škôl, školských zariadení v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení.

Územné obmedzenie

Oprávneným územím je menej rozvinutý región (všetky kraje SR okrem Bratislavského kraja).

Podporované (oprávnené) aktivity

 • a) podpora desegregácie výchovy a vzdelávania,
 • b) debarierizácia škôl a školských zariadení,
 • c) materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení,
 • d) budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších,
 • e) výstavba a rekonštrukcia školských športovísk.
Typ aktivity e) nie je možné realizovať ako samostatný/jediný typ aktivity.

Dĺžka realizácie projektu

V rámci výzvy nie je stanovená maximálna ani minimálna dĺžka realizácie projektu.
Žiadateľom sa odporúča zabezpečiť realizáciu projektu max. do 36 mesiacov od podpisu zmluvy o NFP.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Vzdelávanie

Typ žiadateľa a výška podpory

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 50 000 000 EUR (zdroj EÚ), z toho minimálne 10 000 000 EUR je alokovaných na aktivitu: výstavba a rekonštrukcia školských športovísk.Pre subjekty verejného a súkromného sektora je spolufinancovanie žiadateľa vo výške 8% oprávnených výdavkov, NFP sa poskytuje vo výške 92% oprávnených výdavkov.

Ak je žiadateľom organizácia štátnej správy, NFP sa poskytuje vo výške 100% oprávnených výdavkov.

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
 • NNO, cirkev
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • štátna správa
 • nezisková organizácia
 • združenie právnických osôb
 • združenie fyzických osôb

Oprávnené výdavky

 • 013 Softvér:
  • nákup softvéru
  • modernizácia softvéru
 • 021 Stavby:
  • rekonštrukcia a modernizácia budov,
  • výstavba/realizácia nových objektov/budov/stavieb v rámci infraštruktúry základných škôl, stravovacích zariadení, školských klubov detí, knižníc,telocviční, športovísk so zázemím, areálov základných škôl a pod.,
  • stavebný dozor,
  • odborný autorský dohľad,
  • prípravná a projektová dokumentácia – vypracovanie projektovej dokumentácie.
 • 022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí:
  • nákup interiérového a exteriérového vybavenia základných škôl,
 • 112 zásoby:
  • nákup interiérového a exteriérového vybavenia – obstaranie napr. nábytku, ktorý spĺňa kritéria bežných výdavkov,
 • 907 Paušálna sadzba na nepriame výdavky:
  • Paušálna sadzba na nepriame výdavky do výšky 7% oprávnených priamych nákladov.
 • 930 Rezerva na stavebné práce a stavebný dozor:
  • dodatočné výdavky na stavebné práce,
  • dodatočné výdavky na poskytnutie služieb stavebného dozoru.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom