• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • PSK-MIRRI-004-2023-DV-FST - Podpora zariadení na výrobu elektriny zo slnečnej energie
Splníme Vám viac ako len 3 želania

PSK-MIRRI-004-2023-DV-FST - Podpora zariadení na výrobu elektriny zo slnečnej energie


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 04. 10. 2023 do 31. 01. 2024

Predmet podpory

Cieľom výzvy je v dotknutých územiach definovaných v PST kompenzovať pokles výroby energie v postupne odstavovaných energetických základniach využívajúcich fosílne palivá prostredníctvom zvýšenia podielu výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len „OZE“).

Prostredníctvom výzvy môžu byť podporené veľkokapacitné inštalácie zariadení na výrobu elektriny zo solárnej energie od 1 MWe po 50 MWe s priamym napojením do distribučnej/prenosovej sústavy a zariadenia na uskladňovanie elektrickej energie. Uvedený rozsah zariadenia na výrobu elektriny sa preukazuje inštalovaným výkonom zariadenia ako dodatočná výrobná kapacita v oblasti elektrickej energie.

Operačné programy

 • Nezaradené

Oprávnenosť žiadateľa

Oprávnené sú mikropodniky, malé, stredné a veľké podniky.

Územné obmedzenie

 • Trenčiansky kraj (okresy Prievidza a Partizánske);
 • Košický kraj (okresy Košice I - IV, Košice-okolie a okres Michalovce).
Rozhodujúce je miesto realizácie projektu.

Podporované (oprávnené) aktivity

 • 1. Výstavba / inštalácia nových zariadení na výrobu elektrickej energie z OZE;
 • 2. Investície do uskladňovania elektrickej energie (možné realizovať výlučne s aktivitou 1).

Dĺžka realizácie projektu

Vzhľadom na špecifický charakter FST (článok 4 Nariadenia o FST) bude prijímateľ v rámci tejto výzvy zaviazaný v znení Zmluvy o poskytnutí NFP ukončiť realizáciu aktivít do 30.06.2026 (vrátane).

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Obnoviteľné zdroje energie

Typ žiadateľa a výška podpory

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je 30 814 298 EUR.

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
min. max. min. max.
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 50 65 0 10 000 000
malý podnik (10-49 zamestnancov) 50 65 0 10 000 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 40 55 0 10 000 000
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 30 45 0 10 000 000

Oprávnené výdavky

 • 013 - Softvér (max. 10 % z celkových oprávnených výdavkov projektu)
 • 021 - Stavby (stavebná časť zariadenia - nevyhnutné pre inštaláciu / výstavbu zariadenia na výrobu a/alebo uskladňovanie elektriny zo slnečnej energie)
 • 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (technologická časť zariadenia - nevyhnutné pre inštaláciu / výstavbu zariadenia na výrobu a/alebo uskladňovanie elektriny zo slnečnej energie)

Investície do uskladňovania elektrickej energie sú oprávnené maximálne do výšky 20 % celkových oprávnených výdavkov projektu.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom