• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • PSK-MIRRI-005-2023-DV-FST - Podpora verejnej osobnej dopravy s nulovými emisiami
Splníme Vám viac ako len 3 želania

PSK-MIRRI-005-2023-DV-FST - Podpora verejnej osobnej dopravy s nulovými emisiami


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 25. 08. 2023 do 29. 02. 2024
Poznámka Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 30.11.2023
Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola: 29.02.2024
Termín uzavretia 3. – n. hodnotiaceho kola: Posledný pracovný deň každého nasledujúceho 3. mesiaca

Predmet podpory

Cieľom výzvy je v územiach definovaných v PST podporiť rozvoj udržateľnej verejnej osobnej dopravy. Podpora je špecificky zameraná na rozvoj dopravy s nulovými emisiami prostredníctvom nákupu batériových elektrických autobusov (elektrobusov) a elektrických autobusov s palivovými článkami (vodíkových autobusov). Zámerom výzvy je umožniť podporu komplexných projektov, ktoré počítajú aj s budovaním infraštruktúry pre alternatívne palivá (elektrických nabíjacích staníc a vodíkových čerpacích staníc) potrebnej pre prevádzkovanie bezemisných autobusov. Zároveň je zámerom umožniť zavádzanie prvkov prispievajúcich k rozvoju inteligentných dopravných systémov prostredníctvom nákupu vybavenia do autobusov. Podpora projektov poskytovaná prostredníctvom výzvy prispeje k:
 • dekarbonizácii dopravy a k prechodu na uhlíkovú neutralitu v súlade s Európskou zelenou dohodou a cieľmi EÚ v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov;
 • znižovaniu závislosti od fosílnych palív;
 • zvyšovaniu kvality ovzdušia.

Operačné programy

 • Nezaradené

Oprávnenosť žiadateľa

 • mesto ako objednávateľ dopravných služieb vo verejnom záujme;
 • samosprávny kraj ako objednávateľ dopravných služieb vo verejnom záujme;
 • právnická osoba – obchodná spoločnosť (podľa § 56 Obchodného zákonníka),
ak je dopravcom prevádzkujúcim dopravné služby vo verejnom záujme, alebo ak je vo výlučnom vlastníctve objednávateľa dopravných služieb vo verejnom záujme (mesta alebo samosprávneho kraja).

Územné obmedzenie

 • Partizánske
 • Prievidza
 • Košice I - IV
 • Košice - okolie
 • Michalovce

Podporované (oprávnené) aktivity

Hlavná aktivita 1: nákup autobusov pravidelnej verejnej osobnej dopravy s nulovými emisiami. Aktivita je povinnou súčasťou projektu predkladaného v rámci výzvy. Nákup autobusov pravidelnej verejnej osobnej dopravy s nulovými emisiami môže byť realizovaný ako obnova vozového parku alebo jeho rozšírenie. Autobusom s nulovými emisiami sa v zmysle výzvy rozumie:

 • 1a batériový elektrický autobus
 • 1b elektrický autobus s palivovými článkami (vodíkový autobus)

Hlavná aktivita 2: nákup dodatočného vybavenia pre autobusy, ktoré prispieva krozvoju inteligentných dopravných systémov. Aktivita je dobrovoľnou súčasťou projektu oprávnenou výlučne, ak ide o nákup vybavenia do autobusov obstarávaných v rámci hlavnej aktivity 1).


Hlavná aktivita 3: budovanie infraštruktúry pre alternatívne palivá. Aktivita je dobrovoľnou súčasťou projektu a je oprávnená výlučne, ak je naviazaná na nákup autobusov (hlavná aktivita 1) a na ich prevádzku. Infraštruktúrou pre alternatívne palivá sa v zmysle výzvy rozumejú:
 • 3a elektrické nabíjacie stanice (výlučne pri realizácii hlavnej aktivity 1a);
 • 3b vodíkové čerpacie stanice (výlučne pri realizácii hlavnej aktivity 1b).

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj
 • Doprava

Typ žiadateľa a výška podpory

Alokácia

 • Trenčiansky kraj: 18 429 500 EUR
 • Košicky kraj: 18 429 500 EUR

 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
 • samospráva
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
min. max. min. max.
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 100 0 14 000 000
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 0 100 0 14 000 000
samospráva 0 100 0 14 000 000

Oprávnené výdavky

 • Nákup batériových elektrických autobusov
 • Nákup elektrických autobusov s palivovými článkami - vodíkových autobusov
(oprávnený je nákup vozidiel kategórie M2 a M3)
 • Nákup a inštalácia telekomunikačnej techniky, prístrojov a zariadení potrebných pre zavádzanie prvkov inteligentných dopravných systémov v obstaraných vozidlách („on-board“ vybavenie), prípadne v rámci súvisiacej infraštruktúry pre alternatívne palivá.
 • Nákup prístrojov a zariadení potrebných pre zavádzanie infraštruktúry pre alternatívne palivá - elektrických nabíjacích staníc alebo vodíkových čerpacích staníc v závislosti od typu obstaraných autobusov (skupina zahŕňa technické zariadenia a komponenty potrebné pre pripojenie do siete, pokiaľ ide o nabíjaciu infraštruktúru).
 • Nákup softvéru potrebného pre zavádzanie prvkov inteligentných dopravných systémov v obstaraných vozidlách („on-board“ vybavenie), prípadne v rámci súvisiacej infraštruktúry pre alternatívne palivá.
 • Záruka, ktorá sa vzťahuje vzťahuje na vozidlo a/alebo infraštruktúru pre alternatívne palivá, pokiaľ je poskytovaná dodávateľom predmetného vozidla a/alebo infraštruktúry pre alternatívne palivá.
 • Prípravná a projektová dokumentácia potrebná pre získanie nevyhnutných povolení.
 • Stavebné a pozemné úpravy súvisiace s prípravou plôch, ktoré sú nevyhnutné pre inštaláciu infraštruktúry pre alternatívne palivá a jej pripojenie do siete (pokiaľ ide o nabíjaciu infraštruktúru).
 • Nepriame výdavky - paušálna sadzba 7%.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom