• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR - Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu rozvoja regionálneho školstva
Splníme Vám viac ako len 3 želania

PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR - Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu rozvoja regionálneho školstva


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 30. 04. 2024

Predmet podpory

Výzva je určená na zlepšenie prístupu k vzdelávaniu v základných školách, základných umeleckých školách, stredných školách, centrách voľného času a školských kluboch detí, s výnimkou súkromných škôl. Podporuje rovný prístup ku kvalitnému, nesegregovanému a inkluzívnemu vzdelávaniu.
Výzva je určená pre žiadateľov, ktorí realizáciou projektu riešia rekonštrukciu, modernizáciu a výstavbu objektov školskej infraštruktúry vrátane rozširovania ich kapacít.

Operačné programy

 • Nezaradené

Oprávnenosť žiadateľa

Pre základné školy:

 • regionálny úrad školskej správy ako zriaďovateľ základnej školy, spojenej školy, ktorej základná škola je organizačnou zložkou, základnej školy s materskou školou; základná škola, spojená škola, ktorej základná škola je organizačnou zložkou, základná škola s materskou školou,
 • obec (obec, mesto, mestská časť mesta Košice/mesta Bratislavy ako zriaďovateľ základnej školy, spojenej školy, ktorej základná škola je organizačnou zložkou, základnej školy s materskou školou), základná škola, spojená škola, ktorej základná škola je organizačnou zložkou, základná škola s materskou školou,
 • samosprávny kraj ako zriaďovateľ spojenej školy, ktorej základná škola je organizačnou zložkou; spojená škola, ktorej základná škola je organizačnou zložkou,
 • mimovládna/nezisková organizácia (nezisková organizácia, združenie, cirkev a náboženská spoločnosť ako zriaďovatelia základnej školy, spojenej školy, ktorej základná škola je organizačnou zložkou, základnej školy s materskou školou), základná škola, spojená škola, ktorej základná škola je organizačnou zložkou, základná škola s materskou školou,

Pre stredné školy:
 • samosprávne kraje, stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov,
 • mimovládne organizácie (nezisková organizácia ako zriaďovateľ školy, nezisková organizácia ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania, cirkev a náboženská spoločnosť ako zriaďovateľ školy, združenie ako zriaďovateľ školy, združenie ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania, stredné školy),

Územné obmedzenie

Oprávneným územím je celé územie SR.

Podporované (oprávnené) aktivity

 • a) podpora desegregácie výchovy a vzdelávania
 • b) debarierizácia škôl a školských zariadení
 • c) materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení
 • d) budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších
 • e) výstavba a rekonštrukcia školských športovísk
Pozn.:
 • typ akcie b) nie je možné v prípade veľkých stredných škôl (min. počet 275 žiakov) realizovať ako samostatný/jediný typ akcie.
 • typ akcie e) nie je možné realizovať ako samostatný/jediný typ akcií.

Oprávnené sú len projekty, ktoré boli schválené vo forme projektového zámeru integrovanej územnej investície (ďalej aj „PZ IÚI“) Radou partnerstva alebo Kooperačnou radou UMR a aj projekty, ktoré boli schválené Riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „RO pre IROP“) ako fázované projekty z programového obdobia 2014-2020. Aj fázované projekty musia byť schválené vo forme projektového zámeru integrovanej územnej investície Radou partnerstva alebo Kooperačnou radou UMR.

Dĺžka realizácie projektu

V rámci výzvy nie je stanovená maximálna ani minimálna dĺžka realizácie projektu, pri dodržaní časovej oprávnenosti výdavkov projektu. Obdobie oprávnenosti realizácie aktivít projektu je stanovené od 01.01.2021.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Vzdelávanie

Typ žiadateľa a výška podpory

 • NNO, cirkev
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • štátna správa
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v %
min. max.
NNO, cirkev 0 92
samospráva 0 92
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 92
štátna správa 0 100

Výzva nie je určená pre:

 • žiadateľov, ktorí potrebujú riešiť energetickú efektívnosť budov školskej infraštruktúry ako samostatnú akciu,
 • základné školy, na ktorých je vyučovanie v dvojzmennej prevádzke - oficiálna evidencia k 15.9.2023. (zoznam 45 škôl)
 • školy pre deti alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Na podporu tiež nie sú oprávnení:
 • materské školy,
 • súkromné základné školy, súkromné základné umelecké školy, súkromné stredné školy, súkromné centrá voľného času a súkromné školské kluby detí.

Oprávnené výdavky

Celkové oprávnené výdavky na projekt musia byť vyššie ako 201 000 Eur.

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Rezerva na nepredvídané výdavky: 2,5 %
Nepriame výdavky: max. 7 % z priamych výdavkov
Nákup nehnuteľností (kumulatívne za pozemky a stavby v rámci jednej žiadosti o NFP): max. 10 %, resp. 15 % z COV projektu.

Doplňujúce a špecifické informácie

Pri obnove budov, ktorej cieľom je zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy, je požiadavka na úsporu primárnej energie na úrovni minimálne 30 % a v prípade hĺbkovej obnovy budov požiadavka na úsporu primárnej energie na úrovni minimálne 60 %. Dokladuje sa:

 • pred realizáciou: Projektové energetické hodnotenie stavby
 • po realizácií: Energetický certifikát nového stavu budovy po rekonštrukcii.
Pri obnove verejných národných kultúrnych pamiatok a pamiatkových objektov a obnove objektov kultúrneho dedičstva, miestnej a regionálnej kultúry nie je potrebné zabezpečiť súlad s kritériami energetickej efektívnosti.

Výmena hlavného zdroja tepla za nový kondenzačný kotol je možná len ako nevyhnutné riešenie a na základe preukázanej výhodnosti bez možnosti pripojenia na zemný plyn, iba s možnosťou pripojenia na obnoviteľný zdroj energie, ako napr. bioplyn, biometán, tranzitný plyn zo spracovaného odpadu a výmena za nový elektrický kotol je možná len za podmienky preukázania jeho nízkej spotreby elektrickej energie a pripojenia na zelenú elektrinu alebo fotovoltaické solárne panely.

Všetky spotrebiče vody (sprchové riešenia, sprchy, kohútiky, WC, WC misy a splachovacie nádržky, pisoárové misy a splachovacie nádržky, vane) musia patriť do dvoch najlepších tried spotreby vody podľa platného značenia v EÚ (EU Water Label - http://www.europeanwaterlabel.eu/).

Aspoň 70 % (hmotnosti) nie nebezpečného stavebného a demolačného odpadu (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu zaradeného ako druh odpadu 17 05 04 vo Vyhláške č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov) vyprodukovaného na stavenisku, bude recyklované alebo inak materiálovo zhodnoteného a to vrátane činností spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály.

Projekt rekonštrukcie (obnovy) budov a stavebnotechnické postupy budú podporovať obehové hospodárstvo a budú brať do úvahy celý materiálový cyklus stavebných výrobkov, budú podporovať využívanie ekologicky menej škodlivých materiálov v stavebných konštrukciách, komponentoch alebo iných materiálov. je nutné dodržiavať normu ISO 20887:2020 Udržateľnosť budov a stavebno-inžinierskych prác alebo ekvivalentné normy.

Najmenej 70 % všetkých výrobkov z dreva použitých pri renovácii konštrukcií, opláštenia a povrchových úprav bude recyklovaných / opätovne použitých, alebo pochádzajúcich z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov, ako sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy.

Ostatné informácie

Výzva nie je určená pre:

 • žiadateľov, ktorí potrebujú riešiť energetickú efektívnosť budov školskej infraštruktúry ako samostatnú akciu,
 • základné školy, na ktorých je vyučovanie v dvojzmennej prevádzke - oficiálna evidencia k 15.9.2023. (zoznam 45 škôl)
 • školy pre deti alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Na podporu tiež nie sú oprávnení:
 • materské školy,
 • súkromné základné školy, súkromné základné umelecké školy, súkromné stredné školy, súkromné centrá voľného času a súkromné školské kluby detí.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom