• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • PSK-MIRRI-611-2024-DV-EFRR - Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni – verejná správa
Splníme Vám viac ako len 3 želania

PSK-MIRRI-611-2024-DV-EFRR - Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni – verejná správa


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 20. 02. 2024 do 28. 06. 2024
Poznámka Stanovené posudzované časové obdobia:
Termín uzavretia 1. posudzovaného časového obdobia: 30.04.2024
Termín uzavretia 2. posudzovaného časového obdobia: 28.06.2024
Termín uzavretia 3. – n. posudzovaného časového obdobia. (Ďalšie posudzované časové obdobia budú uzatvárané spravidla v 2 mesačnom intervale).

Predmet podpory

Výzva, ktorá je zameraná na podporu projektov pre zabezpečenie súladu s legislatívnymi požiadavkami v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti (ďalej len „KIB“).
Umožní žiadateľom realizovať a financovať opatrenia KIB definované najmä v zákonoch č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 69/2018 Z. z.“) a č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ITVS“).

Operačné programy

 • Veda, výskum, inovácie

Oprávnenosť žiadateľa

V rámci tejto Výzvy sú oprávnenými žiadateľmi:

 • právnické osoby zapísané v registri organizácií vedenom ŠÚ SR v zmysle § 3 ods. 1 písmena a) až c) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zároveň sú subjektmi zaradenými v registri prevádzkovateľov základných služieb podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti č. 69/2018 Z. z. v sektore Verejná správa.
Výzva nie je určená pre:
 • obce a mestá do 6 000 obyvateľov,
 • verejné a štátne vysoké školy a
 • poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Územné obmedzenie

Oprávneným územím realizácie projektu je celé územie Slovenska.

Podporované (oprávnené) aktivity

Výzva umožní realizovať projekty najmä v týchto oblastiach:

 • organizácia KIB,
 • riadenie rizík KIB,
 • personálna bezpečnosť,
 • riadenie prístupov,
 • riadenie KIB vo vzťahoch s tretími stranami,
 • bezpečnosť pri prevádzke informačných systémov a sietí,
 • hodnotenie zraniteľností a bezpečnostné aktualizácie,
 • ochrana proti škodlivému kódu,
 • sieťová a komunikačná bezpečnosť,
 • akvizícia, vývoj a údržba informačných sietí a informačných systémov,
 • zaznamenávanie udalostí a monitorovanie,
 • riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov,
 • kryptografické opatrenia,
 • kontinuita prevádzky,
 • financovanie nákladov spojených s auditom kybernetickej bezpečnosti podľa § 29 zákon č. 69/2018 Z. z. zrealizovaným v čase od vyhlásenia výzvy do jej ukončenia,
 • pre-financovať aj pravidelne sa opakujúce a legislatívou vyžadované činnosti, ako je napr. každoročná aktualizácia analýzy rizík, inventarizácia aktív, klasifikácia IS a pod.,
 • audit, riadenie súladu a kontrolné činností.
Podpora bude primárne poskytovaná pre tie oblasti, kde žiadateľ identifikuje najvyššiu mieru rizika a najvyššie dopady, prípadne kde má najvyššiu mieru nesúladu s legislatívnymi požiadavkami, vyplývajúce z vykonaného auditu kybernetickej bezpečnosti alebo samohodnotenia, prípadne z vykonanej analýzy rizík, realizovaných interných auditov a iných nezávislých bezpečnostných posudzovaní, prípadne zo samohodnotiacich správ.
Okrem vyššie uvedených oblastí môže byť predmetom projektu aj financovanie nákladov spojených s auditom kybernetickej bezpečnosti podľa § 29 zákona č. 69/2018 Z. z. zrealizovaným v čase od vyhlásenia výzvy do jej ukončenia. Zároveň je možné pre-financovať aj pravidelne sa opakujúce a legislatívou vyžadované činnosti, ako je napr. každoročná aktualizácia analýzy rizík, inventarizácia aktív, klasifikácia informácií a kategorizáciu sietí a IS a pod.
Pri týchto činnostiach je potrebné v projektovom zámere preukázať, že nejde o preplatenie aktivít z minulosti, ale ide o novú aktivitu realizovanú v čase platnosti tejto Výzvy, a že ide skutočne napr. o pravidelnú aktualizáciu.
Rozsah jednotlivých oprávnených oblastí je bližšie uvedený v prílohe č. 8 Výzvy „Minimálne náležitosti manažérskych produktov – verejná správa.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa
 • Miestny rozvoj

Typ žiadateľa a výška podpory

 • samospráva
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
samospráva 0 100 200 000 450 000

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom