• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • PSK-MIRRI-619-2024-ITI-EFRR - Podpora rozvoja tvorby, spracovania, využívania a prepájania dát v rámci verejnej správy pre inteligentné rozhodovanie, plánovanie a správu
Splníme Vám viac ako len 3 želania

PSK-MIRRI-619-2024-ITI-EFRR - Podpora rozvoja tvorby, spracovania, využívania a prepájania dát v rámci verejnej správy pre inteligentné rozhodovanie, plánovanie a správu


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 27. 05. 2024

Predmet podpory

 • 1. Zabezpečenie rozvoja obcí, miest a regiónov (ďalej len „mestá a regióny”) prostredníctvom implementácie inovatívnych technologických a netechnologických riešení a inteligentného riadenia v rámci podpory rozvoja tvorby, spracovania, využívania a prepájania dát v rámci verejnej správy, najmä rozvoja dátových platforiem, využívania priestorových a otvorených dát a súvisiacich nástrojov s pridanou hodnotou pre inteligentné rozhodovanie a správu mesta/regiónu, proaktívnych elektronických služieb, ako aj poskytovanie služieb občanom a podnikateľom, vrátane získavania poznatkov o aktuálnom stave dostupnosti a využívania dát v rámci verejnej správy, budovania špecifických kapacít a infraštruktúry.
 • 2. Dosiahnuť podstatné zlepšenie kvality života všetkých občanov, a to prostredníctvom systémových riešení, racionalizáciou a zefektívnením agendy inteligentného rozvoja miest a regiónov v podmienkach SR. Podpora budovania inteligentných miest a regiónov má význam nielen pre dotknuté samosprávy, ktorým zabezpečuje efektívnejšie využívanie zdrojov, čím zároveň prispieva k zvyšovaniu kvality života obyvateľov, avšak má význam i na národnej úrovni pre úspešné plánovanie investícií a rozvoja miest a regiónov. Uvedená výzva je v súlade aj s Akčným plánom inteligentných miest a regiónov na roky 2023 – 2026, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 310 z 12. júna 2023.
 • 3. Budovanie infraštruktúry opatrení na predchádzanie problémových javov a napätia, zabezpečenie verejného poriadku, ochrany zdravia a majetku v obciach a regiónoch prostredníctvom podpory aktivít subjektov územnej samosprávy.

Operačné programy

 • Nezaradené

Oprávnenosť žiadateľa

 • Obec v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vrátane nimi zriadených a založených organizácií,
 • Vyššie územné celky v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych vyšších územných celkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o samosprávnych krajoch) vrátane nimi zriadených a založených organizácií,
 • záujmové združenia právnických osôb, ktoré budú aktivity realizovať v prostredí obcí.

Územné obmedzenie

Oprávneným územím je celé územie SR.

Podporované (oprávnené) aktivity

V rámci oprávneného typu akcie je oprávnená a povinná pre každú ŽoNFP nasledovná hlavná aktivita opatrenia 1.2.2:
IoT, dáta a platformy - Podpora rozvoja tvorby, spracovania, využívania a prepájania dát v rámci verejnej správy, najmä rozvoja dátových platforiem, informačných systémov (v nadväznosti na inteligentné riadenie a podpory budovania miest a regiónov) a súvisiacich nástrojov s pridanou hodnotou pre inteligentné rozhodovanie, plánovanie a správu) cez:

 • dátové platformy, GIS a/alebo, IoT riešenia a využitie údajov a/alebo analytických výstupov z nich priamo na rozhodovanie, plánovanie a/alebo riadenie pre inteligentné riešenia v záujme zvýšenia kvality života obyvateľov a fungovania spoločnosti a hospodárstva v obciach a mestách napr. v téme bezpečnosť, energetika, doprava, environment a pod.;
 • sprístupnenie údajov na analytické účely;
 • automatizovaná tvorba, spracovanie a zverejňovanie otvorených údajov a analytických výstupov;
 • využitie a integrácia získaných údajov v rámci existujúcich/zavedených dátových platforiem, informačných systémov, zavedenie inovatívnych služieb, smart riešení, analytických nástrojov a aplikácií pre zvyšovanie kvality života, ekologickosti, bezpečnosti, odolnosti a udržateľnosti obcí, miest, ich systémového udržateľného fungovania a podpora budovania a rozširovania inteligentných systémov riadenia, monitorovania, prediktívnej údržby a prevencie.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Typ žiadateľa a výška podpory

 • samospráva
 • združenie právnických osôb
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
min. max. min. max.
samospráva 85 92 185 000 Nie je obmedzené
združenie právnických osôb 85 92 185 000 Nie je obmedzené

Oprávnené výdavky

 • 1. Dlhodobý hmotný majetok:
  • Stavby s väzbou na IoT a kamerové systémy (021)
  • Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)
 • 2. Dlhodobý nehmotný majetok:
  • softvér (013)
  • oceniteľné práva (014)
  • ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019)
 • 3. Služby:
  • Ostatné služby (518)
 • 4. Osobné výdavky:
  • Mzdové výdavky (521)
 • 5. Zásoby:
  • zásoby (112), t. zn. materiál (kancelársky, spotrebný materiál), telekomunikačná a výpočtová technika
 • 6. Paušálna sadzba na nepriame výdavky
  • 7 % z priamych výdavkov podľa čl. 54 písm. a) nariadenia o spoločných ustanoveniach (907).

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom