• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • PSK-MPSVR-021-2024-DV-ESF+ - Krok za krokom II
Splníme Vám viac ako len 3 želania

PSK-MPSVR-021-2024-DV-ESF+ - Krok za krokom II


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 02. 02. 2024 do 30. 04. 2024
Poznámka Termín uzavretia 1. kola – 15.3.2024
Termín uzavretia 2. kola – 30.4.2024

Predmet podpory

Cieľom výzvy je priblížiť neaktívne osoby, ktoré nie sú zamestnané ani evidované na úrade práce, k trhu práce intervenčnými aktivitami priamo v teréne. Intervencie bude zamerané na podporu a pomoc pri hľadaní, získaní a udržaní si zamestnania, vrátane zabezpečenia prístupu k pracovnoprávnemu, finančnému poradenstvu, zisťovanie osobnostných predpokladov, schopností a zručností a rozpoznanie prekážok ich vstupu na trh práce, a to na dennej báze, na rôznej úrovni. Následne budú organizácie implementujúce výzvu vyhľadávať vhodné zamestnanie, jeho sprostredkovanie, vrátane sprevádzania počas skúšobnej doby.

Operačné programy

 • Nezaradené

Oprávnenosť žiadateľa

 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
 • nezisková organizácia zriadená osobitným zákonom,
 • nadácia,
 • Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.),
 • medzinárodná organizácia,
 • záujmové združenie právnických osôb,
 • obec a mesto a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto,
 • VÚC a úrad samosprávneho kraja a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je VÚC,
 • registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky alebo právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od tejto registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.

Územné obmedzenie

Pre túto výzvu sú oprávnené nasledovné územia:

 • SK010 Bratislavský kraj
 • SK021 Trnavský kraj
 • SK022 Trenčiansky kraj
 • SK023 Nitriansky kraj
 • SK031 Žilinský kraj
 • SK032 Banskobystrický kraj
 • SK041 Prešovský kraj
 • SK042 Košický kraj

Podporované (oprávnené) aktivity

Hlavnou aktivitou sa rozumie poskytovanie nástrojov a služieb v zmysle §54 ods. 5 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti bez nároku na odplatu zo strany oprávnenej cieľovej skupiny projektu.
Pod týmito nástrojmi a službami je pre účely tejto výzvy a v rámci jej hlavnej aktivity možné rozumieť aj napríklad:

 • činnosti zamerané na identifikáciu osôb z cieľovej skupiny, identifikáciu bariér brániacich ich vstupu na trh práce,
 • vyhľadávanie osôb s ponukou práce a prípravy na trh práce s dôrazom na ohrozených sociálnym vylúčením,
 • spracovanie životnej a rodinnej anamnézy (zdravie, rodinné zázemie, sociálna a finančná situácia rodiny, pracovné skúsenosti, vzdelanie),
 • pomoc pri riešení životných situácií, ktoré sú bariérou vstupu alebo udržania sa na trhu práce, sprevádzanie a podpora osôb pri kontakte s úradmi (banka, pošta, škola, zdravotnícke zariadenie, úrad práce3 ...), dôležité je aby úkon alebo súbor úkonov týchto odborných profesií priamo súvisel s podporou a pomocou pri hľadaní, získaní a udržaní si zamestnania
 • zabezpečenie prístupu k službám špecializovaných profesií ako napríklad psychológ alebo poradca finančnej gramotnosti, pre poskytnutie podpory a pomoci pri hľadaní, získaní a udržaní si zamestnania,
 • sprostredkovanie prístupu mladých ľudí v situácii NEET k službám Jednotných kontaktných miest (JKM),
 • v prípade potreby právneho poradenstva a právnych služieb alebo nutnosti zastupovania klienta v súdnych procesoch sa odporúča sprevádzanie k advokátovi zapísanom v Slovenskej Advokátskej Komore,
 • v prípade potreby bezplatných služieb advokáta je potrebné sprevádzať klienta do centra právnej pomoci, respektíve k advokátovi poskytujúcemu právne služby prostredníctvom Centra právnej pomoci
 • pomoc pri evidencii na úradoch práce,
 • podpora pri uzatváraní pracovnej zmluvy, prezentácia nového pracovného prostredia a pracovných podmienok,
 • pomoc pri adaptabilite na pracovisku, predchádzanie a pomoc pri riešení konfliktných situácii, uľahčenie komunikácie na pracovisku, mediácia,
 • kontinuálne poskytovanie podpory a poradenstva osobám z cieľovej skupiny aj počas trvania skúšobnej doby v zamestnaní

Dĺžka realizácie projektu

Aktivity projektu sú oprávnené najskôr od vyhlásenia výzvy.
Maximálna dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu je 24 mesiacov.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj

Typ žiadateľa a výška podpory

 • NNO, cirkev
 • samospráva
 • nezisková organizácia
 • združenie právnických osôb
 • združenie fyzických osôb
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
NNO, cirkev 0 92 50 000 Nie je obmedzené
samospráva 0 92 50 000 Nie je obmedzené
nezisková organizácia 0 92 50 000 Nie je obmedzené
združenie právnických osôb 0 92 50 000 Nie je obmedzené
združenie fyzických osôb 0 92 50 000 Nie je obmedzené

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom