• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • PSK-MZP-001-2023-DV-EFRR - Výstavba stokovej siete, čistiarní odpadových vôd, decentralizovaných systémov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami a vodovodov
Splníme Vám viac ako len 3 želania

PSK-MZP-001-2023-DV-EFRR - Výstavba stokovej siete, čistiarní odpadových vôd, decentralizovaných systémov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami a vodovodov


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 29. 09. 2023 do 31. 03. 2024
Poznámka Uzávierka 1. hodnotiaceho kola bude 30. november 2023
Uzávierka 2. hodnotiaceho kola bude 30. január 2024
Uzávierka 3. hodnotiaceho kola bude 31. marec 2024
Ďalšie hodnotiace kolá sa budú uzatvárať v intervale 2 mesiacov, a to až do uzavretia výzvy.

Predmet podpory

Výzva je zameraná na zlepšenie zberu a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách a prístupu k pitnej vode pre obyvateľstvo.

Operačné programy

 • Nezaradené

Oprávnenosť žiadateľa

 • A. obec,
 • B. právnická osoba zriadená podľa osobitného predpisu, na ktorej podnikaní sa majetkovou účasťou podieľajú len obce alebo združenia obcí,
 • C. združenie právnických osôb uvedených v písm. A. a B:
  • i. združenie obcí podľa písm. A,
  • ii. združenie právnických osôb podľa písm. B.
  • iii. združenie obcí podľa písm. A a právnických osôb podľa písm. B

Územné obmedzenie

Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu celé územie Slovenskej republiky (celý región NUTS I).

Podporované (oprávnené) aktivity

 • 2.5.1 Budovanie stokovej siete a ČOV v aglomeráciách nad 2000 EO
V rámci uvedenej aktivity je oprávnená: a) výstavba, rozšírenie stokových sietí v aglomeráciách nad 2 000 EO, b) výstavba (vrátane kanalizačného zberača), rozšírenie, a/alebo intenzifikácia ČOV v aglomeráciách nad 2 000 EO.
 • 2.5.1 Budovanie ČOV v aglomeráciách do 2000 EO
Budovanie zahŕňa výstavbu (vrátane kanalizačného zberača) rozšírenie, a/alebo intenzifikáciu ČOV v aglomeráciách do 2 000 EO zabezpečujúcej primerané čistenie komunálnych odpadových vôd z vybudovanej stokovej siete v dotknutej aglomerácii v prípadoch, ak už je vybudovaná stoková sieť min. na 80 % celej predmetnej aglomerácie.
 • 2.5.1 Budovanie decentralizovaných systémov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami v aglomeráciách nad 2000 EO.
Ide o budovanie individuálnych a iných primeraných systémov (ďalej len „IPS“). Uvedené zahŕňa výstavbu (vrátane prívodného potrubia), rozšírenie, a/alebo intenzifikáciu malých ČOV, a to:
  • intenzívnych čistiarní odpadových vôd
  • extenzívnych čistiarní odpadových vôd;
IPS, ktorými sú vodotesné žumpy (ich budovanie a rekonštrukcia a zvýšenie kapacity), nebudú oprávnené na podporu.

S cieľom plnenia požiadaviek vyplývajúcich zo smernice 2020/21844 a podmienok v oblasti zásobovania obyvateľstva SR bezpečnou pitnou vodou z verejných vodovodov:
 • 2.5.4 Výstavba a rozšírenie verejných vodovodov v aglomeráciách nad 2000 EO za podmienky súbežnej výstavby alebo existencie infraštruktúry na nakladanie s komunálnymi odpadovými vodami
Uvedené zahŕňa výstavbu a rozšírenie verejných vodovodov, vrátane výstavby, resp. zvýšenie kapacity vodojemov.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Kanalizácie a ČOV, zásobovanie vodou

Typ žiadateľa a výška podpory

 • samospráva
 • združenie právnických osôb
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v %
min. max.
samospráva 85 92
združenie právnických osôb 85 92

Oprávnené výdavky

 • stavebné práce
 • nákup technológií, sw a pod.
 • projektová dokumentácia
 • nepriame výdavky do výšky 1 %

Doplňujúce a špecifické informácie

Podmienky poskytnutia príspevku:

 • právna forma
 • podmienka nebyť v konkurze ani v likvidácii
 • nesmie byť uložený zákaz prijímať dotácie
 • preukázať súlad projektu s územnoplánovacou dokumentáciou obce (územným plánom) a Plánom rozvoja obce (bývalé PHSR) za všetky dotknuté územia, kde sa bude projekt realizovať
 • podmienka oprávnenosti aktivít
 • podmienka, že nie sú ukončené aktivity projektu pred podaním žiadosti
 • podmienka mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy
 • podmienka mať povolenú realizáciu stavby – tj. stav. povolenie
 • podmienka dodržiavať zásady „nespôsobovať významnú škodu“ – posudzovanie EIA, stanovisko NATURA,..
 • prijímateľ nesmie byť podnik v ťažkostiach (bude sa skúmať až k súčinnosti k podpisu a po nadobudnutí účinnosti)

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom