• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • PSK-MZP-003-2023-DV-KF - Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine a/alebo ochranu pred povodňami
Splníme Vám viac ako len 3 želania

PSK-MZP-003-2023-DV-KF - Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine a/alebo ochranu pred povodňami


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 30. 11. 2023 do 30. 04. 2024

Predmet podpory

Cieľom výzvy je realizácia adaptačných opatrení, ktorých funkciou je zadržiavanie vody na území (v sídlach3 a krajine4), čo prispeje k zmierneniu prejavov sucha, ako aj zvýšeniu vodozádržnej schopnosti povodia a spomaleniu odtoku vody, čím sa zároveň prispeje k ochrane pred povodňami.

Operačné programy

 • Nezaradené

Oprávnenosť žiadateľa

 • 1. Subjekty verejnej správy:
  • a) ústredné orgány štátnej správy (ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy),
  • b) štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie,
  • c) ostatné subjekty verejnej správy,
  • d) obce a vyššie územné celky,
  • e) rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie zriadené obcou alebo vyšším územným celkom,
  • f) združenia s výlučnou účasťou obcí, ktoré vznikli na základe zákona o obecnom zriadení (§ 20b až § 20f) alebo na základe Občianskeho zákonníka16 (§ 20f až § 21),
 • 2. Združenia právnických osôb v zmysle Občianskeho zákonníka,
 • 3. Združenia fyzických osôb a združenia fyzických a právnických osôb,
 • 4. Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, vrátane cirkví a náboženských spoločností,
 • 5. Nadácie.

Územné obmedzenie

Oprávneným miestom realizácie projektu je celé územie Slovenskej republiky (celý región NUTS I).

Podporované (oprávnené) aktivity

 • 1.A) Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídle a krajine realizované prostredníctvom zelenej infraštruktúry (vrátane modrej) aprírode blízkymi opatreniami a/alebo
 • 1.B) Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine realizované kombináciou zelenej infraštruktúry resp. prírode blízkych opatrení a technických opatrení
ALEBO
 • 2.A) Vodozádržné opatrenia s protipovodňovým účinkom v sídlach a krajine mimo vodných tokov realizované prostredníctvom zelenej infraštruktúry (vrátane modrej) a prírode blízkymi opatreniami a/alebo
 • 2.B) Vodozádržné opatrenia s protipovodňovým účinkom v sídlach a krajine mimo vodných tokov realizované kombináciou zelenej infraštruktúry resp. prírode blízkych opatrení a technických opatrení alebo prostredníctvom technických opatrení.

Dĺžka realizácie projektu

V rámci výzvy nie je stanovená minimálna ani maximálna dĺžka realizácie projektu.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj
 • Ochrana pred povodňami

Typ žiadateľa a výška podpory

 • NNO, cirkev
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • štátna správa
 • nezisková organizácia
 • združenie právnických osôb
 • združenie fyzických osôb
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v %
min. max.
NNO, cirkev 0 100
samospráva 0 100
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 100
štátna správa 0 100
nezisková organizácia 0 100
združenie právnických osôb 0 100
združenie fyzických osôb 0 100

Oprávnené výdavky

 • prípravná a projektová dokumentácia,
 • stavebné práce,
 • stavebný dozor,
 • nákup nadzemnej/podzemnej nádrže na zadržiavanie zrážkovej vody,
 • nákup pozemkov (max. 10% COV),
 • vytváranie remízok,
 • zásoby (nákup náradia, nákup materiálu, nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov),
 • služby (prieskumy, geodetické práca, nájom strojov , vypracovanie štúdií, posudkov a pod.),
 • mzdy pracovníkov za prácu na HAP,
 • nepriame výdavky - paušálna sadzba,
 • rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami (max. 2,5 %),
 • rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace s výrazným nárastom cien výdavkov realizovaných dodávateľsky (max 15 % príslušných OV).

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom