• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • PSK-MZP-007-2023-DV-EFRR - Výstavba stokovej siete, čistiarní odpadových vôd, decentralizovaných systémov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami a vodovodov v aglomeráciách do 2 000 EO v chránených vodohospodárskych oblastiach mimo dobiehajúcich regió
Splníme Vám viac ako len 3 želania

PSK-MZP-007-2023-DV-EFRR - Výstavba stokovej siete, čistiarní odpadových vôd, decentralizovaných systémov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami a vodovodov v aglomeráciách do 2 000 EO v chránených vodohospodárskych oblastiach mimo dobiehajúcich regió


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 29. 12. 2023 do 30. 06. 2024
Poznámka Uzávierka 1. hodnotiaceho kola bude 31. marec 2024, Uzávierka 2. hodnotiaceho kola bude 30. jún 2024 Ďalšie hodnotiace kolá sa budú uzatvárať v intervale 3 mesiacov, a to až do uzavretia výzvy.

Predmet podpory

Výzva je zameraná na zlepšenie zberu a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách do 2000 EO, ktoré sa nachádzajú alebo zasahujú do chránených vodohospodárskych oblastí (ďalej len „CHVO“) prirodzenej akumulácie vôd.
Účelom je zamedzenie ohrozenia kvality a kvantity vôd tak, aby nebolo ohrozené ich využívanie.
Zároveň je možné realizovať výstavbu verejného vodovodu v obciach nachádzajúcich sa v aglomeráciách do 2 000 EO v CHVO za účelom zlepšenia prístupu obyvateľstva na verejné zásobovanie pitnou vodou v súlade s požiadavkami smernice 2020/2184.

Operačné programy

 • Nezaradené

Oprávnenosť žiadateľa

 • A. obec,
 • B. právnická osoba zriadená podľa osobitného predpisu, na ktorej podnikaní sa majetkovou účasťou podieľajú len obce alebo združenia obcí,
 • C. združenie právnických osôb uvedených v písm. A. a B:
  • i. združenie obcí podľa písm. A,
  • ii. združenie právnických osôb podľa písm. B.
  • iii. združenie obcí podľa písm. A a právnických osôb podľa písm. B

Územné obmedzenie

Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj.

Podporované (oprávnené) aktivity

1. Budovanie stokovej siete a ČOV v aglomeráciách do 2000 EO v CHVO (opatrenie 2.5.2)
V rámci typu akcie je oprávnená:

 • a) výstavba, rozšírenie23 stokových sietí v aglomeráciách do 2 000 EO,
 • b) výstavba (vrátane kanalizačného zberača), rozšírenie, a/alebo intenzifikácia ČOV v aglomeráciách do 2 000 EO.
2. Budovanie decentralizovaných systémov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami v aglomeráciách do 2000 EO v CHVO (opatrenie 2.5.2)
Ide o budovanie individuálnych a iných primeraných systémov (ďalej len „IPS“).
Uvedené zahŕňa výstavbu (vrátane prívodného potrubia), rozšírenie, a/alebo intenzifikáciu malých ČOV, a to:
 • intenzívnych čistiarní odpadových vôd
 • extenzívnych čistiarní odpadových vôd;
IPS, ktorými sú vodotesné žumpy (ich budovanie a rekonštrukcia a zvýšenie kapacity), nebudú oprávnené na podporu.
3. Výstavba a rozšírenie verejných vodovodov v obciach do 2 000 obyvateľov v CHVO za podmienky súbežnej výstavby alebo existencie infraštruktúry na nakladanie s komunálnymi odpadovými vodami (opatrenie 2.5.4)
Uvedené zahŕňa výstavbu a rozšírenie verejných vodovodov, vrátane výstavby, resp. zvýšenie kapacity vodojemov.

Dĺžka realizácie projektu

Fyzická realizácia všetkých hlavných aktivít projektu nebola ku dňu predloženia ŽoNFP ukončená

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Kanalizácie a ČOV, zásobovanie vodou

Typ žiadateľa a výška podpory

 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • združenie právnických osôb
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v %
max.
samospráva 92
príspevkové a rozpočtové organizácie 92
združenie právnických osôb 92

Oprávnené výdavky

013 - Softvér

014 - Oceniteľné práva

021 - Stavby

 • realizácia nových stavieb
 • stavebné úpravy existujúcich stavieb výlučne za účelom rozšírenia a zvýšenia kapacity stokovej siete a/alebo rozšírenia a zvýšenia kapacity, resp. intenzifikácie ČOV
 • prístavby, resp. stavebné úpravy súvisiace s dobudovaním stokovej siete a/alebo dobudovaním/ intenzifikáciou ČOV a/alebo dobudovaním verejného vodovodu, vrátane vodojemu a malej ČOV, vrátane prívodného potrubia
 • demolácia realizovaná v nevyhnutnom rozsahu a priamej väzbe na projekt
 • výstavba / dostavba súvisiacich komunikácií
 • nákup stavieb
 • prípravná a projektová dokumentácia
 • stavebný a autorský dozor
022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
 • nákup prevádzkových strojov a prístrojov
 • nákup výpočtovej techniky
027 - Pozemky
 • nákup pozemkov, na ktorých bude realizovaný projektu
518 - Ostatné služby
 • znalecký posudok
 • nákup nehmotného majetku
907 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky
 • nepriame výdavky súvisiace s riadením projektu
930 - Rezerva na nepredvídané výdavky
 • rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami maximálne do výšky 2,5 % celkových oprávnených výdavkov na stavebné práce
 • rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace s výrazným nárastom cien výdavkov realizovaných dodávateľsky maximálne do výšky 15 % príslušných oprávnených výdavkov realizovaných dodávateľsky

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom