• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • PSK-MZP-009-2024-DV-EFRR - Triedený zber komunálnych odpadov
Splníme Vám viac ako len 3 želania

PSK-MZP-009-2024-DV-EFRR - Triedený zber komunálnych odpadov


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 29. 01. 2024 do 31. 05. 2024

Predmet podpory

Výzva je zameraná na budovanie zberných dvorov a zefektívňovanie systémov zberu vytriedených komunálnych odpadov (ďalej len „KO“), ako aj rozširovanie systémov triedeného zberu o ďalšie zložky KO, za ktorých zber a nakladanie s nimi je zodpovedná obec a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne.

Operačné programy

 • Nezaradené

Oprávnenosť žiadateľa

 • obec,
 • združenie obcí,
 • príspevková organizácia obce,
 • rozpočtová organizácia obce,
 • právnická osoba oprávnená na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorá je v 100 % vlastníctve obce/obcí, ktorá je oprávnená na nakladanie s odpadom,
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, ktorá je v 100 % vlastníctve obce/obcí,
 • združenie právnických osôb, ktorého členmi sú výlučne obce, resp. subjekty v 100 % vlastníctve obce/obcí.

Územné obmedzenie

Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu celé územie Slovenskej republiky (celý región NUTS I).

Podporované (oprávnené) aktivity

Budovanie zberných dvorov, zefektívnenie systémov triedeného zberu odpadov, ako aj rozširovanie systémov triedeného zberu o ďalšie zložky, prostredníctvom hlavných aktivít projektu:

 • 1. Výstavba nových zberných dvorov za účelom zvýšenia množstva vytriedených oprávnených druhov KO.
 • 2. Rekonštrukcia existujúcich zberných dvorov za účelom zvýšenia množstva vytriedených oprávnených druhov KO.
 • 3. Nákup hnuteľných vecí za účelom zvýšenia množstva vytriedených oprávnených druhov KO za podmienky, ak je zberný dvor vybudovaný, resp. disponibilný v rámci aktuálne zavedeného systému triedeného zberu KO.
Podporované aktivity projektu musia byť v súlade s POH.
Realizáciou projektu musí dôjsť k zvýšeniu množstva vytriedených oprávnených druhov KO.
Vyššie uvedené hlavné aktivity projektu nie je možné v rámci jednej ŽoNFP kombinovať. Žiadateľ je oprávnený predložiť ŽoNFP iba na jednu spomedzi uvedených troch HAP.
Na území obce môže byť v rámci tejto výzvy realizovaný iba jeden projekt, a to bez ohľadu na právnu formu žiadateľa.

Dĺžka realizácie projektu

V rámci výzvy nie je stanovená minimálna ani maximálna dĺžka realizácie projektu.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Odpady

Typ žiadateľa a výška podpory

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • nezisková organizácia
 • združenie právnických osôb
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v %
min. max.
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 85 92
malý podnik (10-49 zamestnancov) 85 92
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 85 92
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 85 92
samospráva 85 92
príspevkové a rozpočtové organizácie 85 92
nezisková organizácia 85 92
združenie právnických osôb 85 92

Oprávnené výdavky

013 - Softvér
014 - Oceniteľné práva
021 - Stavby

 • Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia stavieb pre potreby zvýšenia množstva vytriedených oprávnených druhov KO
 • Nákup stavieb
 • Prípravná a projektová dokumentácia
022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
 • Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
 • Zberné nádoby, veľkokapacitné kontajnery, váhy, stroje pre nakladanie s oprávnenými druhmi KO, mulčovač, kosačka, zariadenia na automatizáciu práce, skladové zariadenia
 • Nákup výpočtovej techniky
023 - Nákup dopravných prostriedkov
 • Nákladné vozidlo, traktor, vlečka, ťahač určený na zvoz KO
 • Zberové vozidlo na zber a zvoz oprávnených druhov KO
027 - Pozemky
 • Nákup pozemkov, na ktorých má byť realizovaný projekt
112 - Zásoby
 • Nákup výpočtovej techniky vrátane príslušenstva
518 - Ostatné služby
 • Vypracovanie znaleckého posudku stavby / pozemku, obstaraného v rámci projektu
907 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky
 • Max. 7 % z celkových oprávnených priamych výdavkov
930 - Rezerva na nepredvídané výdavky
 • Rezerva na výdavky súvisiace so stavebnými prácami - vyvolané práce
 • Rezerva na výdavky súvisiace s výrazným nárastom cien dodavateľských výdavkov

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

 Maximálna výška celkových oprávnených priamych výdavkov (ďalej len „COPV“) projektu bez DPH sa vypočíta ako súčin počtu obyvateľov príslušného záujmového územia a finančného limitu stanoveného pre jedného obyvateľa.

Finančný limit pre jedného obyvateľa je stanovený vo výške 200 EUR (bez DPH).

Zároveň platí, že maximálna výška COPV projektu bez DPH nesmie prekročiť finančné limity uvedené nižšie:

 • Počet obyvateľov v záujmovom území do 30 000 = max. 500 000 EUR bez DPH
 • Počet obyvateľov v záujmovom území od 30 001 do 50 000 = max. 600 000 EUR bez DPH
 • Počet obyvateľov v záujmovom území od 50 001 = max. 1 000 000 EUR bez DPH

Nákup stavieb max. 10 % z COPV projektu

Paušálna sadzba na nepriame výdavky je stanovená vo výške 7 % oprávnených priamych výdavkov.

Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami maximálne do výšky 2,5 % celkových oprávnených výdavkov na stavebné práce

Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace s výrazným nárastom cien výdavkov realizovaných dodávateľsky maximálne do výšky 15 % príslušných oprávnených výdavkov realizovaných dodávateľsky

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom