• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • PSK-MZP-015-2024-DV-KF - Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok
Splníme Vám viac ako len 3 želania

PSK-MZP-015-2024-DV-KF - Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 28. 06. 2024 do 30. 11. 2024

Predmet podpory

Výzva je zameraná na zabezpečenie ochrany pred povodňami v geografických oblastiach, v ktorých existuje potenciálne významné povodňové riziko alebo kde možno predpokladať jeho pravdepodobný výskyt v súlade s plánmi manažmentu povodňového rizika.

Operačné programy

 • Nezaradené

Oprávnenosť žiadateľa

 • štátne organizácie vykonávajúce správu vodných tokov
 • nájomcovia/vypožičiavatelia drobných vodných tokov alebo ich úsekov podľa vodného zákona.

Žiadateľ/prijímateľ musí mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy ku všetkým veciam (hnuteľným a nehnuteľným), na ktorých dochádza k realizácii projektu.

Územné obmedzenie

Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu celé územie Slovenskej republiky (celý región NUTS I).

Podporované (oprávnené) aktivity

Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok. Zameranie podpory najmä na opatrenia, ktoré:

 • zmenšujú maximálny prietok povodne v toku (napr. výstavba poldrov),
 • chránia územia pred zaplavením vodou z vodného toku alebo vnútornými vodami (napr. zvýšenie kapacity korýt vodných tokov),
 • sú zamerané na úpravu a revitalizáciu tokov a priamo spojené s dosiahnutím potrebnej úrovne ochrany priľahlých území pred povodňami (napr. zlepšenie členitosti dna vodných tokov).

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj
 • Ochrana pred povodňami

Typ žiadateľa a výška podpory

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
 • štátny podnik
 • NNO, cirkev
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • štátna správa
 • nezisková organizácia
 • združenie právnických osôb
 • združenie fyzických osôb
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v %
min. max.
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 0 100
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 100
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 100
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 0 100
štátny podnik 0 100
NNO, cirkev 0 100
samospráva 0 100
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 100
štátna správa 0 100
nezisková organizácia 0 100
združenie právnických osôb 0 100
združenie fyzických osôb 0 100

Oprávnené výdavky

Priame výdavky:

 • 021 - Stavby
 • 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
 • 023 - Dopravné prostriedky
 • 027 - Pozemky
 • 518 - Ostatné služby
 • 930 - Rezerva na nepredvídané výdavky
Nepriame priame výdavky:
 • 907 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky
limit nepriamych výdavkov závisí od COPV:
 • 0,00 - 1 699 999,99 EUR: 7,00%
 • 1 700 000,00 - 2 049 999,99 EUR: 6,00%
 • 2 050 000,00 - 2 499 999,99 EUR: 5,00%
 • 2 500 000,00 - 3 099 999,99 EUR: 4,00%
 • 3 100 000,00 - 4 099 999,99 EUR: 3,04%
 • 4 100 000,00 - 4 999 999,99 EUR: 2,50%
 • 5 000 000,00 - 5 999 999,99 EUR: 2,08%
 • 6 000 000,00 - 7 099 999,99 EUR: 1,76%
 • 7 100 000,00 - 8 299 999,99 EUR: 1,50%
 • 8 300 000,00 - 9 999 999,99 EUR: 1,25%
 • 10 000 000,00 - 11 999 999,99 EUR: 1,04%

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom