• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • PSK-UV-006-2024-DV-EFRR - Integrovaná výzva - Podpora investičných aktivít ako komplexného rozvoja obcí z Atlasu rómskych komunít pre obce NP Rozvojové tímy
Splníme Vám viac ako len 3 želania

PSK-UV-006-2024-DV-EFRR - Integrovaná výzva - Podpora investičných aktivít ako komplexného rozvoja obcí z Atlasu rómskych komunít pre obce NP Rozvojové tímy


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 22. 05. 2024 do 09. 09. 2024
Poznámka Uzávierka 1. hodnotiaceho kola je 1. 7. 2024.
Uzávierka 2. hodnotiaceho kola je 9. 9. 2024.

Predmet podpory

Cieľom výzvy je zlepšiť prístup a využívanie základnej technickej infraštruktúry a občianskej vybavenosti pre obyvateľov obcí z Atlasu rómskych komunít 2019 alebo jeho následných ekvivalentov (ďalej aj „ARK2019“) najmä pre obyvateľov osídlení MRK, prostredníctvom komplexného riešenia v oblastiach pitná voda, kanalizácie, nakladanie s odpadmi, miestne komunikácie ako aj príprava projektovej dokumentácie.

Operačné programy

 • Nezaradené

Oprávnenosť žiadateľa

Oprávneným žiadateľom/partnerom sú vybrané obce s prítomnosťou MRK, ktoré:

 • sú uvedené v ARK2019 resp. kombinácii aktuálneho ARK a jeho následných ekvivalentov a súčasne
 • majú v čase podania ŽoNFP uzatvorenú platnú a účinnú zmluvu s prijímateľom Národného projektu Rozvojové tímy (resp. jeho ďalšími fázami).

Územné obmedzenie

Žiadateľ/partner je povinný realizovať projekt na oprávnenom mieste realizácie, ktorým je menej rozvinutý región (MRR):

 • NUTS II – Západné Slovensko (Trnavský, Nitriansky a Trenčiansky samosprávny kraj)
 • NUTS II – Stredné Slovensko (Žilinský a Banskobystrický samosprávny kraj)
 • NUTS II – Východné Slovensko (Prešovský a Košický samosprávny kraj).

Podporované (oprávnené) aktivity

 • 4012020200254 Výstavba stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách s prítomnosťou MRK (podľa Atlasu rómskych komunít alebo jeho ekvivalentu) nad 2000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ (Opatrenie 2.5.1)
 • 4012020200253 Výstavba stokovej siete a ČOV so zameraním prioritne na agl. do 2 000 EO v obciach s prítomnosťou MRK (podľa Atlasu rómskych komunít alebo jeho ekvivalentu (Opatrenie 2.5.3)
 • 4012020200208 Výstavba verejných vodovodov v obciach s prítomnosťou MRK nad 2000 obyvateľov a v obciach do 2 000 obyvateľov mimo dobiehajúcich regiónov za podmienky súbežnej výstavby alebo existencie infraštruktúry na nakladanie s komunálnymi odpadovými vodami * (Opatrenie 2.5.4)
 • 4012020200868 Zabezpečenie prístupu k pitnej vode a nakladanie s komunálnymi odpadovými vodami v obciach s prítomnosťou MRK do 2 000 EO v dobiehajúcich regiónoch (Opatrenie 2.5.5)
 • 4012020230255 Podpora obcí s prítomnosťou MRK (V rámci opatrenia sa predpokladá aj
odstraňovanie nepriaznivých vplyvov na ŽP spôsobených nakladaním s odpadmi v blízkosti osídlení MRK) (Opatrenie 2.6.2)
 • 4013010340257 Výstavba a modernizácia miestnych komunikácií v obciach s prítomnosťou MRK
(Opatrenie 3.2.4)
 • 4014060770638 Občianska a technická infraštruktúra v obciach zapojených do projektu rozvojových
tímov

Dĺžka realizácie projektu

V rámci výzvy nie je stanovená minimálna ani maximálna dĺžka realizácie projektu. Časová oprávnenosť výdavkov, ktorá je uvedená v Príručke k oprávnenosti výdavkov musí byť dodržaná.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj
 • Integrácia MRK

Typ žiadateľa a výška podpory

 • samospráva
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v %
min. max.
samospráva 0 100

Oprávnené výdavky

Vo výzve sa aplikuje reálne vykazovanie priamych výdavkov a zjednodušené vykazovanie nepriamych výdavkov formou paušálnej sadzby podľa článku 54 písm. a) NSU.
Paušálna sadzba je na nepriame výdavky stanovená vo výške 2 až 7 % podľa výšky oprávnených priamych výdavkov.

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

 • Vodovod: 369 EUR/m (Stavebné práce, vrátane všetkého technologického a strojného zariadenia, vybavenia na dĺžkový meter trasy vodovodného potrubia)
 • Vodný zdroj: 59 691 EUR/kpl. (Stavebné práce, vrátane všetkého technologického a strojného zariadenia a vybavenia)
 • Úpravňa povrchovej vody: 95 276 EUR/ks (Stavebné práce vrátane všetkého technologického a strojného zariadenia a vybavenia)
 • Výdajné miesto: 21 775 EUR/kpl. (Stavebné práce vrátane všetkého technologického a strojného zariadenia a vybavenia)
 • Výstavba ČOV: 1 121 EUR/EO (Stavebné práce, vrátane všetkého technologického a strojného zariadenia, vybavenia v prepočte na ekvivalent obyvateľa)
 • Rekonštrukcia (intenzifikácia) ČOV: 1 032 EUR/EO (Stavebné práce, vrátane všetkého technologického a strojného zariadenia, vybavenia v prepočte na ekvivalent obyvateľa)
 • Stoková sieť: 600 EUR/m (Stavebné práce, vrátane všetkého technologického a strojného zariadenia, vybavenia na dĺžkový meter trasy stokovej siete, príp. súbežná výstavby stokovej siete a vodovodného potrubia)
 • Hydrogeologický prieskum: 19 225 EUR

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom