• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • PSK-UV-007-2024-DV-EFRR - Integrovaná výzva - Podpora investičných aktivít obcí (infraštruktúra)
Splníme Vám viac ako len 3 želania

PSK-UV-007-2024-DV-EFRR - Integrovaná výzva - Podpora investičných aktivít obcí (infraštruktúra)


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 28. 06. 2024 do 12. 09. 2024

Predmet podpory

Cieľom výzvy je zlepšiť prístup a využívanie základnej technickej infraštruktúry a občianskej vybavenosti pre obyvateľov obcí z Atlasu rómskych komunít 2019 alebo jeho následných ekvivalentov (ďalej aj „ARK2019“) najmä pre obyvateľov osídlení MRK, prostredníctvom komplexného riešenia v oblastiach pitná voda, kanalizácie, nakladanie s odpadmi, miestne komunikácie ako aj príprava projektovej dokumentácie.

Operačné programy

 • Nezaradené

Oprávnenosť žiadateľa

Oprávneným žiadateľom/partnerom sú vybrané obce s prítomnosťou MRK, ktoré:

 • sú uvedené v ARK2019 resp. kombinácii aktuálneho ARK a jeho následných ekvivalentov a súčasne
 • nemajú v čase podania ŽoNFP uzatvorenú platnú a účinnú zmluvu s prijímateľom Národného projektu Rozvojové tímy (resp. jeho ďalšími fázami).

Územné obmedzenie

Žiadateľ/partner je povinný realizovať projekt na oprávnenom mieste realizácie, ktorým je menej rozvinutý región (MRR):

 • NUTS II – Západné Slovensko (Trnavský, Nitriansky a Trenčiansky samosprávny kraj)
 • NUTS II – Stredné Slovensko (Žilinský a Banskobystrický samosprávny kraj)
 • NUTS II – Východné Slovensko (Prešovský a Košický samosprávny kraj).

Podporované (oprávnené) aktivity

Oblasť PITNÁ VODA A KANALIZÁCIE

 • Výstavba stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách s prítomnosťou MRK (podľa Atlasu rómskych komunít alebo jeho ekvivalentu) nad 2000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ
 • Výstavba stokovej siete a ČOV so zameraním prioritne na agl. do 2 000 EO v obciach s prítomnosťou MRK (podľa Atlasu rómskych komunít alebo jeho ekvivalentu
 • Výstavba verejných vodovodov v obciach s prítomnosťou MRK nad 2000 obyvateľov a v obciach do 2 000 obyvateľov mimo dobiehajúcich regiónov za podmienky súbežnej výstavby alebo existencie infraštruktúry na nakladanie s komunálnymi odpadovými vodami
 • Zabezpečenie prístupu k pitnej vode a nakladanie s komunálnymi odpadovými vodami v obciach s prítomnosťou MRK do 2 000 EO v dobiehajúcich regiónoch
 • Prístup k pitnej vode a podpora výstavby stokovej siete pre obce mimo projektu rozvojových tímov.

Oblasť NAKLADANIE S ODPADMI
 • Podpora obcí s prítomnosťou MRK (V rámci opatrenia sa predpokladá aj odstraňovanie nepriaznivých vplyvov na ŽP spôsobených nakladaním s odpadmi v blízkosti osídlení MRK)

Oblasť MIESTNE KOMUNIKÁCIE
 • Výstavba a modernizácia miestnych komunikácií v obciach s prítomnosťou MRK

Oblasť PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA
 • Prípravná a projektová dokumentácia stavby – pitná voda, kanalizácie
 • Prípravná a projektová dokumentácia stavby – sociálne nájomné bývanie

Dĺžka realizácie projektu

V rámci výzvy nie je stanovená minimálna ani maximálna dĺžka realizácie projektu.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj
 • Integrácia MRK

Typ žiadateľa a výška podpory

 • samospráva
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v %
min. max.
samospráva 0 100

Oprávnené výdavky

oblasť PITNÁ VODA A KANALIZÁCIE

 • 013 - Softvér
 • 014 - Oceniteľné práva
 • 021 - Stavby
 • 029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok
 • 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbor hnuteľných vecí
 • 027 - Pozemky
 • 112 - Zásoby
 • 518 - Ostatné služby
 • 907 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky
 • 930 - Rezerva na nepredvídané výdavky
Maximálna výška COV v závislosti od počtu podporených osôb MRK
 • menej ako 200 osôb MRK: 520 000,00 EUR s DPH
 • 200 - 449 osôb MRK: 1 400 000,00 EUR s DPH
 • 450 – 699 osôb MRK: 3 000 000,00 EUR s DPH
 • 700 a viac osôb MRK: nestanovuje sa

oblasť NAKLADANIE S ODPADMI
 • 021 - Stavby
 • 029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok
 • 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbor hnuteľných vecí
 • 023 - Dopravné prostriedky
 • 112 - Zásoby
 • 518 - Ostatné služby
 • 907 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky
 • 930 - Rezerva na nepredvídané výdavky

oblasť MIESTNE KOMUNIKÁCIE
 • 021 - Stavby
 • 029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok
 • 907 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky
 • 930 - Rezerva na nepredvídané výdavky
Maximálna výška COV v závislosti od počtu podporených osôb MRK
 • menej ako 200 osôb MRK: 250 000,00 EUR s DPH
 • 200 - 449 osôb MRK: 670 000,00 EUR s DPH
 • 450 – 699 osôb MRK: 1 200 000,00 EUR s DPH
 • 700 a viac osôb MRK: 1 500 000,00 EUR s DPH

oblasť PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA
 • 021 - Stavby
 • 907 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky
 • 930 - Rezerva na nepredvídané výdavky
max. 150 000 EUR s DPH na 1 prípravnú a projektovú dokumentáciu.


Paušálna sadzba na nepriame výdavky stanovená je závislá od výšky CPOV:
 • 0,00 - 499 999,99 EUR 7%
 • 500 000,00 - 999 999,99 EUR 3 %
 • 1 000 000,00 - 2 999 999,99 EUR 2 %
 • 3 000 000,00 a via EUR 1%

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

oblasť PITNÁ VODA A KANALIZÁCIE

 • Vodovod: 369 EUR/m (Stavebné práce, vrátane všetkého technologického a strojného zariadenia, vybavenia na dĺžkový meter trasy vodovodného potrubia)
 • Vodný zdroj: 59 691 EUR/kpl. (Stavebné práce, vrátane všetkého technologického a strojného zariadenia a vybavenia)
 • Úpravňa povrchovej vody: 95 276 EUR/ks (Stavebné práce vrátane všetkého technologického a strojného zariadenia a vybavenia)
 • Výdajné miesto: 21 775 EUR/kpl. (Stavebné práce vrátane všetkého technologického a strojného zariadenia a vybavenia)
 • Výstavba ČOV: 1 121 EUR/EO (Stavebné práce, vrátane všetkého technologického a strojného zariadenia, vybavenia v prepočte na ekvivalent obyvateľa)
 • Rekonštrukcia (intenzifikácia) ČOV: 1 032 EUR/EO (Stavebné práce, vrátane všetkého technologického a strojného zariadenia, vybavenia v prepočte na ekvivalent obyvateľa)
 • Stoková sieť: 600 EUR/m (Stavebné práce, vrátane všetkého technologického a strojného zariadenia, vybavenia na dĺžkový meter trasy stokovej siete, príp. súbežná výstavby stokovej siete a vodovodného potrubia)
 • Hydrogeologický prieskum: 19 225 EUR

oblasť NAKLADANIE S ODPADMI
 • Budovanie stojísk najmä na triedený zber odpadu: 393 EUR/m2, max 11 000 EUR/stojisko
 • Budovanie zberných dvorov najmä na triedený zber odpadu: 393 EUR/m2, max 300 000 EUR/zberný dvor
 • Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu: 100 000 EUR
 • Veľkokapacitná zberná nádoba: 3 255,00 EUR s DPH
 • Traktor: 70 000 EUR s DPH
 • Príslušenstvo k traktoru (príves, nakladač, štiepkovač): 40 000 EUR s DPH
 • Ostatné hnuteľné veci vzťahujúce sa k oblasti nakladania s odpadmi: 20 000EUR s DPH

oblasť MIESTNE KOMUNIKÁCIE
 • Pozemné komunikácie (cesty, chodníky) - novostavba, rekonštrukcia: 151 EUR/m2
 • Pozemné komunikácie (cesty) - rekonštrukcia - výmena povrchu (podkladná a obrusná vrstva vozovky): 93 EUR/m2
 • Mostné objekty (mosty, lávky) - Novostavba: 1 972 EUR/m2
 • Mostné objekty (mosty, lávky) - rekonštrukcia: 2 369 EUR/m2
 • Mostné objekty (mosty, lávky) hlavné zameranie rekonštrukcie - mostný zvršok: 814 EUR/m2
 • Verejné osvetlenie - novostavba: 3 224 EUR/ ks

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom