• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • TSP-01-2024 - Terénna sociálna práca a komunitné centrá („NP Spolu pre komunity“) – aktivita TSP
Splníme Vám viac ako len 3 želania

TSP-01-2024 - Terénna sociálna práca a komunitné centrá („NP Spolu pre komunity“) – aktivita TSP


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 05. 06. 2024 do 31. 10. 2024

Predmet podpory

Zabezpečenie terénnej sociálnej práce scieľom podporiť individualizovaný prístup k osobám ohrozeným chudobou a sociálnym vylúčením

Operačné programy

 • Nezaradené

Oprávnenosť žiadateľa

 • 1. Samosprávy – obce a mestá
 • 2. VÚC – Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, Úrad Košického samosprávneho kraja, Úrad Prešovského samosprávneho kraja,
 • 3. MVO a regionálne združenia obcí

Územné obmedzenie

NP Spolu pre komunity reaguje na potrebu TSP pre ľudí v lokalitách s vysokou mierou chudoby a sociálneho vylúčenia. V rámci tejto časti výzvy sú oprávneným územím lokality, v ktorých sa aktuálne nerealizuje TSP, a ktoré súčasne spĺňajú nasledovné kritériá:

 • Lokalita patrí do 1., 2. a 3. kategórie Indexu technickej potrebnosti TSP 2023,
 • Počet členov komunity v koncentrácii/koncentráciách podľa Atlasu RK 2019 je 300 osôb
a viac.

Vylučujúcim kritériom pre oprávnenosť je skutočnosť, keď je lokalita prostredníctvom samosprávy zapojená v NP Rozvojové tímy I. fáza (ÚSVRK). Zoznam oprávnených lokalít v rámci tejto výzvy je uvedený v prílohe č. 3 Výzvy.

Podporované (oprávnené) aktivity

a.) Výkon terénnej sociálnej práce a terénnej práce

V rámci implementácie NP Spolu pre komunity je realizovaný výkon TSP v zapojených obciach prostredníctvom terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov, pričom MPSVR SR poskytuje finančné zdroje na financovanie ich činnosti.

Terénna sociálna práca je odborná činnosť, ktorá je prevažne vykonávaná v prirodzenom prostredí človeka (v byte, komunite, vo voľnom priestranstve) s cieľom predchádzať sociálnemu vylúčeniu alebo jeho prehlbovaniu, zmierňovať negatívne dopady a zvyšovať kvalitu života ľudí žijúcich v podmienkach sociálneho vylúčenia a generačnej chudoby. Terénna sociálna práca je zameraná primárne na prácu s jednotlivcom a jeho sociálnym prostredím (rodina, skupina, komunita). Je orientovaná na človeka, rešpektuje jeho potreby a návrhy na riešenie sociálnej situácie a stavia na schopnostiach a mobilizácii jeho vnútorných

Terénna práca je činnosť vykonávaná v prirodzenom prostredí človeka, zameraná na podporu aktivít, ktoré smerujú k zmierneniu dôsledkov sociálneho vylúčenia a chudoby. Je zameraná primárne na prácu s jednotlivcom a jeho sociálnym prostredím. TSP a TP sú povinní vykonávať terénnu sociálnu prácu a terénnu prácu v súlade so Štandardami terénnej sociálnej práce a terénnej práce v sociálnom vylúčení. Viac informácií o odbornom výkone terénnej sociálnej práce získajú žiadatelia v prílohe Výzvy - Štandardy terénnej sociálnej práce a terénnej práce v sociálnom vylúčení.

Dĺžka realizácie projektu

Oprávnenosť výdavkov na výkon oprávnených aktivít je odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o spolupráci. Predpokladaná doba financovania aktivít je do 01/2029. Dĺžku financovania je možné predĺžiť podľa vývoja disponibilných zdrojov v rámci NP v priebehu implementácie.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj
 • Prevencia a eliminácia diskriminácie

Typ žiadateľa a výška podpory

 • NNO, cirkev
 • samospráva

Oprávnené výdavky

Personálne výdavky

Terénny sociálny pracovník

 • max. 13,92 EUR/hodina
 • max. 1547 hod/rok
 • max. náklad 21 534 EUR

Terénny pracovník
 • max. 10,52 EUR/hodina
 • max. 1538 hod/rok
 • max. náklad 16 180 EUR

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Obmedzenia maximálneho počtu obsadených pracovných pozícií podľa koncentrácie členov komunity v záujmovom území podľa Atlasu RK 2019:

 • Do 700 členov - 1x TSP, 1x TP
 • 700 - 1500 členov - 2x TSP, 1x TP alebo 1x TSP, 2x TP
 • Nad 1500 členov - 2x TSP, 2x TP

Doplňujúce a špecifické informácie

Špecifikácia cieľovej skupiny pre túto časť výzvy:

 • FO v nepriaznivej sociálnej situácií,
 • príslušníci marginalizovaných komunít, vrátane MRK,
 • osoby ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením,
 • osoba so zdravotným postihnutím,
 • domácnosti vystavené riziku príjmovej chudoby.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom