• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • UZATVORENÁ VÝZVA: OPKZP-PO1-SC111-2019-51 - Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov – výstavba bioplynových staníc využívaných na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie
Splníme Vám viac ako len 3 želania

UZATVORENÁ VÝZVA: OPKZP-PO1-SC111-2019-51 - Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov – výstavba bioplynových staníc využívaných na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 24. 07. 2019 do 21. 02. 2020

Predmet podpory

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov – výstavba bioplynových staníc využívaných na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie.

Operačné programy

 • Kvalita životného prostredia

Oprávnenosť žiadateľa

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi fyzické a právnické osoby (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) oprávnené na podnikanie.

Pomoc podľa tejto výzvy nie je možné poskytnúť subjektom podnikajúcim v poľnohospodárskej prvovýrobe, mikro a malým podnikom obhospodarujúcim lesy a mikro a malým podnikom podnikajúcim v oblasti hospodárskeho chovu rýb.

Územné obmedzenie

Oprávneným územím je celá SR.

Podporované (oprávnené) aktivity

Hlavná aktivita projektu musí byť vo vecnom súlade s nasledovným typom oprávnenej aktivity OP KŽP:

B. Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v rámci špecifického cieľa 1.1.1: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.

V rámci uvedeného typu aktivity OP KŽP sa pomoc poskytuje na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov (ďalej len „BRO“), a to len prostredníctvom výstavby nových bioplynových staníc – zariadení na zhodnocovanie odpadov, ktoré produkovaný bioplyn využívajú na kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla. Na výrobu bioplynu musí byť využívaný výlučne BRO, pričom minimálne 30 % objemu zhodnocovaného BRO musí byť zaradených v skupine 20 01 podľa Katalógu odpadov.

Prestavba, resp. rekonštrukcia existujúcich zariadení na zhodnocovanie BRO/bioplynových staníc nie je v rámci tejto výzvy podporovaná.

Dĺžka realizácie projektu

 • nie je obmedzená

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Odpady

Typ žiadateľa a výška podpory

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 65 80 0 15 000 000
malý podnik (10-49 zamestnancov) 65 80 0 15 000 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 55 70 0 15 000 000
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 45 60 0 15 000 000

Aktualizácia spočíva najmä v zmene termínu 2. hodnotiaceho kola z 15.10.2018 a na 15.8.2018 a skráteniu intervalu medzi hodnotiacimi kolami na 3 mesiace.

Oprávnené výdavky

stavebné práce, napr.:

 • realizácia nových stavieb (napr. vybudovanie bioplynovej stanice - zariadenia na zhodnocovanie odpadov (stavebná a technologická časť obsahujúca celý výrobný cyklus od triedenia, cez úpravu, dávkovanie, hygienizáciu, výrobu bioplynu až po jeho využitie na výrobu elektrickej energie a tepla, skladovanie biologicky rozložiteľných odpadov (ďalej aj „BRO“) a výstupov procesu zhodnocovania BRO), vybudovanie spevnených plôch, výstavba prevádzkovej budovy alebo skladov na BRO), oplotenie, vnútro areálové komunikácie, osvetlenie, inžinierske siete a iné, ktoré tvoria súčasť bioplynovej stanice;
- prístavby, nadstavby a stavebné úpravy; - demolácia realizovaná v nevyhnutnom rozsahu a priamej väzbe na projekt (celkové alebo čiastočné odstránenie existujúcej stavby);
 • nákup stavieb,
 • realizačná a porealizačná PD,
 • stavebný dozor do výšky percentuálnych limitov,
 • nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia,
 • nákup výpočtovej techniky, bezprostredne súvisiacej so zhodnocovaním BRO,
 • nákup pozemkov,
 • rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stav. prácami maximálne do výšky 2,5 % celkových opráv.výdavkov na stavebné práce

Doplňujúce a špecifické informácie

Žiadateľ je povinný mať uzavretú zmluvu o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy s príslušnou distribučnou spoločnosťou a disponovať právoplatným povolením na realizáciu projektu.

Žiadateľ je povinný mať najneskôr ku dňu predloženia ŽoNFP vyhlásené verejné obstarávanie na všetky zákazky hlavnej aktivity projektu s výnimkou: - podlimitných zákaziek, ktoré bude realizovať prostredníctvom elektronického trhoviska, - zákaziek s nízkymi hodnotami podľa § 117 zákona o VO23, - zákaziek, ktoré podliehajú niektorej z výnimiek

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom