• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • UZATVORENÁ VÝZVA: OPKZP-PO3-SC311-2017-27 Výzva zameraná na modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov
Splníme Vám viac ako len 3 želania

UZATVORENÁ VÝZVA: OPKZP-PO3-SC311-2017-27 Výzva zameraná na modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 13. 09. 2017 do 11. 05. 2020

Predmet podpory

Zvýšenie úrovne pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

Operačné programy

 • Kvalita životného prostredia

Oprávnenosť žiadateľa

 • zložky integrovaného záchranného systému
 • štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie
 • subjekty územnej samosprávy
 • združenia fyzických alebo právnických osôb
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby

Územné obmedzenie

Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu celé územie Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.
Oprávnené na podporu sú tiež projekty, ktoré svojimi účinkami zasahujú celé územie Slovenskej republiky (vrátane Bratislavského samosprávneho kraja). V prípade projektov s účinkami na celé územie Slovenskej republiky sa aplikuje princíp pro-rata.

Podporované (oprávnené) aktivity

 • Aktivita A: Modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov
  • A1:Identifikácia, zber dát a údajov, tvorba databáz pre potreby modelovania vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovania, monitorovania a vyhodnocovania rizík viazaných na zmenu klímy
  • A2:Modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí,monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov
  • A3:Identifikácia, plánovanie a realizácia preventívnych opatrení na elimináciu rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov

Dĺžka realizácie projektu

V rámci výzvy nie je stanovená maximálna ani minimálna dĺžka realizácie projektu.Časová oprávnenosť výdavkov projektu, ktorá je uvedená v Príručke k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP 1.8, však musí byť dodržaná.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Ovzdušie
 • Životné prostredie – ostatné
 • Zmena klímy

Typ žiadateľa a výška podpory

 • štátny podnik
 • NNO, cirkev
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie

Výzva bola uzatvorená k 11.5.2020.

Oprávnené výdavky

Výdavky projektu musia byť preukázateľne oprávnené na financovanie z OP KŽP, to znamená, že sú v súlade s podmienkami oprávnenosti podrobne definovanými v dokumente Príručka k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP.

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Minimálna výška príspevku na projekt sa nestanovuje. Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov nesmie prekročiť sumu 22mil. EUR.

Doplňujúce a špecifické informácie

Žiadateľ je povinný predložiť pri podaní ŽoNFP platnú a účinnú Zmluvu o partnerstve vypracovanú podľa vzoru Zmluvy o partnerstve. Táto podmienka sa uplatňuje len v prípade využitia inštitútu partnerstva pri realizácii aktivít projektu.

Ostatné informácie

Výzva bola uzatvorená k 11.5.2020.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom