• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • V. výzva mikroprojekty 2014 - 2020 - Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania (Tatry)
Splníme Vám viac ako len 3 želania

V. výzva mikroprojekty 2014 - 2020 - Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania (Tatry)


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 09. 09. 2020 do 30. 09. 2020

Operačné programy

 • Interreg V-A Slovenská republika - Poľsko

Oprávnenosť žiadateľa

 • 1. subjekty s právnou subjektivitou v súlade s platnými vnútroštátnymi predpismi,
 • 2. subjekty bez právnej subjektivity, ktorým nadradená jednotka (ktorá má právnu subjektivitu) udelí splnomocnenie a ktorá prevezme finančnú zodpovednosť za realizovaný mikroprojekt, (VP mikroprojektu/mikroprijímateľ je subjekt bez právnej subjektivity),
 • 3. subjekty s právnou subjektivitou uchádzajúce sa o finančný príspevok v mene podriadenej jednotky, ktorá bude realizovať mikroprojekt. V Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekt sa uvedie jednotka realizujúca (vecne a/alebo finančne) mikroprojekt.
Vedúci partner/mikroprijímateľ a partneri mikroprojektu sú povinní pochádzať z oprávneného územia strešného projektu, ale môžu tiež pochádzať mimo oprávneného územia strešného projektu, ak je to odôvodnené z hľadiska cieľov mikroprojektu a ak je mikroprojekt realizovaný na oprávnenom území Programu a strešného projektu alebo v prospech oprávneného územia Programu a strešného projektu (v tomto prípade alokácia vyčlenená na financovanie mikroprojektov nesmie presiahnuť 20% alokácie vyčlenenej na realizáciu mikroprojektov v danom strešnom projekte).

Vedúcim partnerom/mikroprijímateľom/partnerom mikroprojektu spolufinancovaného z prostriedkov Programu môžu byť výhradne subjekty neziskového charakteru, ktorých základná činnosť nemá komerčný charakter napr. :
 • orgány štátnej správy a samosprávne orgány, ich zväzky a združenia,
 • orgány zriadené štátom alebo územnou samosprávou za účelom poskytovania verejných služieb,
 • inštitúcie vzdelávacieho systému a vysoké školy,
 • vedecké inštitúcie,
 • mimovládne neziskové organizácie,
 • Európske zoskupenia územnej spolupráce,
 • cirkvi a náboženské spoločnosti,
 • inštitúcie odborného vzdelávania.

Každý z týchto subjektov musí:
 • mať neziskový charakter, ktorých základná činnosť nemá komerčný charakter,
 • mať stabilný a dostatočný zdroj financovania, tak aby bol schopný realizovať ciele a aktivity uvedené v danom mikroprojekte,
 • byť priamo zodpovedný za prípravu a riadenie mikroprojektu.

Územné obmedzenie

Žilinský samosprávny kraj: - okres Dolný Kubín, okres Tvrdošín, okres Ružomberok, okres Liptovský Mikuláš,
Prešovský samosprávny kraj: - okres Stará Ľubovňa, okres Bardejov, okres Kežmarok, okres Levoča, okres Poprad, okres Spišská Nová Ves (Košický kraj),

Podporované (oprávnené) aktivity

V rámci Programu nie je možné financovať aktivity založené iba na výstavbe alebo modernizácii didaktického zázemia ako napríklad výstavba, modernizácia škôl, školiacich miestností, nákup zariadenia apod.

Dĺžka realizácie projektu

Obdobie realizácie plánovaného mikroprojektu nemôže prekročiť 12 mesiacov a ukončenie mikroprojektu musí byť najneskôr 31. decembra 2021.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj
 • Medzinárodná spolupráca
 • Vzdelávanie

Typ žiadateľa a výška podpory

 • NNO, cirkev
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • univerzity a vysoké školy
 • výskumná inštitúcia
 • štátna správa
 • nezisková organizácia
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
max. min. max.
NNO, cirkev 0 95 2 000 50 000
samospráva 0 95 2 000 50 000
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 100 2 000 50 000
univerzity a vysoké školy 0 95 2 000 50 000
výskumná inštitúcia 0 95 2 000 50 000
štátna správa 0 100 2 000 50 000
nezisková organizácia 0 95 2 000 50 000

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom