• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • Výstavba, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry
Splníme Vám viac ako len 3 želania

Výstavba, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 31. 08. 2023 do 08. 01. 2024

Predmet podpory

Podpora výstavby cyklistickej infraštruktúry, ktorá svojim charakterom podporí zvýšenie podielu cyklistickej dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce pri dochádzke do zamestnania a škôl a pri prestupe na železničnú dopravu.

Operačné programy

 • Zelená ekonomika

Oprávnenosť žiadateľa

 • samosprávy: vyššie územné celky (VÚC), mestá, resp. mestské časti a obce v oprávnenom území,
 • združenia miest, mestských častí a obcí, z ktorých aspoň jedna leží v oprávnenom území,
 • rozpočtové alebo príspevkové organizácie, ktorých zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo mesto, mestská časť, prípadne obec prostredníctvom zriaďovateľa) v oprávnenom území,
 • Železnice Slovenskej republiky.

Územné obmedzenie

Projekt sa musí týkať územia mesta nad 20 tisíc obyvateľov s možným presahom do okolitých obcí do vzdialenosti cca. 5 km, resp. po najbližšiu obec.
Jadrové mestá:

 • Banská Bystrica, Bardejov, Bratislava, Brezno, Čadca, Dubnica nad Váhom, Dunajská streda, Hlohovec, Humenné, Komárno, Košice (+USS), Levice, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Malacky, Martin, Michalovce, Nitra (+JLR), Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Poprad, Považská Bystrica, Prešov, Prievidza, Rimavská Sobota, Ružomberok, Senec, Senica, Spišská Nová Ves (+Embraco), Šaľa (+Duslo), Topoľčany, Trebišov, Trenčín, Trnava (+PSA), Vranov nad Topľov (+Bukóza), Zvolen, Žilina (+KIA)

Podporované (oprávnené) aktivity

Hlavné oprávnené aktivity a výdavky:

 • Stavebné, montážne a inštalačné práce priamo spojené s vytváraním cyklistickej infraštruktúry:
  • Konštrukčné vrstvy vozoviek cyklotrasy – výstavba, resp. rekonštrukcia:
   • vyhradených cyklistických pruhov (len alikvótne k celkovej šírke cestnej komunikácie)
   • samostatných cyklistických cestičiek
   • spoločných chodníkov pre cyklistov a peších
   • združených cyklochodníkov a paralelných chodníkov pre peších
  • Odstavné zariadenia pre bicykle – samostatné cyklostojany a cykloprístrešky – pri školách, staniciach, významných zastávkach a nekomerčných objektoch v správe štátu alebo samosprávy
  • Príprava staveniska – odstránenie drevín, demolácie a iné búracie práce, dovoz, odvoz, presun a skládkovanie zemín a odpadov (len z uznaných oprávnených položiek v priestore cyklotrasy)
  • Trvalé konštrukcie zemného telesa – výkopy a násypy, spevňovanie podložia, terénne a sadové úpravy a výsadba v bezprostrednom okolí cyklotrasy
  • Bezpečnostné, segregačné a ochranné prvky, vodorovné a zvislé dopravné značenie (vrátane farebného odlíšenia cyklotrasy), debarierizačné úpravy priechodov, rampy, žliabky a pod.
  • Inžinierske konštrukcie – mosty a lávky, oporné a zárubné múry, spevňovanie svahov a iné geotechnické konštrukcie, a pod.
  • Vyvolané investície (napr. prekládky inžinierskych sietí, náhradná výstavba a pod.) v nevyhnutnom rozsahu, náležite zdôvodnené, napr. na základe požiadaviek EIA alebo podmienok vydania územných rozhodnutí a stavebných povolení
  • Pridružené verejné investície – osvetlenie, kanalizácia, vodozádržné a hydrotechnické opatrenia a pod.
  • Mobiliár a doplnková cyklistická infraštruktúra, vrátane SMART prvkov (napr. sčítače bicyklov), lavičky, odpočívadlá a pod.)
 • Stavebný a autorský dozor na realizovanej stavbe
 • Spracovanie dokumentácie skutočnej realizácie stavby, vrátane porealizačného polohopisného a výškopisného zamerania stavby

Prípravné oprávnené aktivity (výhradne ako aktivity realizované pred podaním ŽoPPM):
 • Spracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, spracovanie projektovej dokumentácie realizácie stavby, spracovanie dokumentácie EIA (ak relevantné), vrátane súvisiacich správnych poplatkov
 • Majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov a objektov dotknutých budúcou realizáciou stavby, v jednotkových cenách obvyklých v danej lokalite pre pôvodný druh pozemku (orná pôda, trávnatý porast, atď.) v prípade dodržania limitu celkových oprávnených výdavkov (t. j. vrátane všetkých ostatných uvedených nákladov)

Podporné oprávnené aktivity (výhradne ako aktivity realizované po podaní ŽoPPM):
 • Zabezpečenie informovania, komunikácie a viditeľnosti opatrení Plánu obnovy na úrovni žiadateľov.

Dĺžka realizácie projektu

Projekt musí byť reálne vecne a stavebne ukončený od začiatku obdobia oprávnenosti 1.2.2022, najneskôr do 31.3.2026.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj
 • Doprava

Typ žiadateľa a výška podpory

 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • združenie právnických osôb

Oprávnené výdavky

 • 635 – Rutinná a štandardná údržba a v tom:
  • 653006 Budov, objektov alebo ich častí (VDZ - vodorovné dopravné značenie)
 • 637003 – Propagácia, reklama a inzercia (len informačná tabuľa)
 • 711 – Nákup pozemkov a nehmotných aktív
 • 712 – Nákup budov, objektov alebo ich častí potrebných na realizáciu projektu
 • 716 – Prípravná a projektová dokumentácia
 • 717 – Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia a v tom:
  • 717001 Realizácia novostavieb,
  • 717002 Rekonštrukcia a modernizácia a
 • 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Obvyklé náklady na 1 km plnej konštrukcie vozovky cyklistického chodníka pri štandardnej priemernej šírke 3m vychádza orientačne na 150 tisíc Eur bez DPH / 1 km.

Celková možná výška príspevku na 1 km tak pri štandardnej priemernej šírke cyklotrasy 3 m a doplnkového vybavenia predstavuje orientačne 540 tisíc Eur s DPH / 1 km.

Odstavné zariadenia pre bicykle:

 • samostatné cyklostojany: 120 Eur s DPH / státie
 • prístrešky (nezabezpečené): 600 Eur s DPH / státie
 • zabezpečené prístrešky: 1 200 Eur s DPH / státie
 • monitorované prístrešky: 1 800 Eur s DPH / státie
 • prístup, podklad a úprava okolia: 600 Eur s DPH / státie

Mestský mobiliár a doplnky: 1 % stavebných nákladov
Stavebný a autorský dozor: 5 % stavebných nákladov
Dokumentácia skutočnej realizácie stavby: 5 % stavebných nákladov

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom