• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • Výstavba, stavebné úpravy, alebo rekonštrukcie cyklistickej infraštruktúry
Splníme Vám viac ako len 3 želania

Výstavba, stavebné úpravy, alebo rekonštrukcie cyklistickej infraštruktúry


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 16. 05. 2022 do 15. 08. 2022
Poznámka Maximálna výška celkových oprávnených nákladov je 500 tisíc Eur s DPH na 1 km cyklotrasy.

Predmet podpory

Podpora výstavby cyklistickej infraštruktúry, ktorá svojim charakterom podporí zvýšenie podielu cyklistickej dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce pri dochádzke do zamestnania a škôl a pri prestupe na železničnú dopravu.

Operačné programy

 • Zelená ekonomika

Oprávnenosť žiadateľa

 • samosprávy: vyššie územné celky (VÚC), mestá, resp. mestské časti a obce v oprávnenom území,
 • združenia miest, mestských častí a obcí, z ktorých aspoň jedna leží v oprávnenom území,
 • rozpočtové alebo príspevkové organizácie, ktorých zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo mesto, mestská časť, prípadne obec prostredníctvom zriaďovateľa) v oprávnenom území.

Územné obmedzenie

Projekt sa musí týkať územia mesta nad 20 tisíc obyvateľov s možným presahom do okolitých obcí do vzdialenosti cca. 5 km, resp. po najbližšiu obec.
Jadrové mestá:

 • Banská Bystrica, Bardejov, Bratislava, Brezno, Čadca, Dubnica nad Váhom, Dunajská streda, Hlohovec, Humenné, Komárno, Košice (+USS), Levice, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Malacky, Martin, Michalovce, Nitra (+JLR), Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Poprad, Považská Bystrica, Prešov, Prievidza, Rimavská Sobota, Ružomberok, Senec, Senica, Spišská Nová Ves (+Embraco), Šaľa (+Duslo), Topoľčany, Trebišov, Trenčín, Trnava (+PSA), Vranov nad Topľov (+Bukóza), Zvolen, Žilina (+KIA)

Podporované (oprávnené) aktivity

Hlavné oprávnené aktivity:

 • Stavebné, montážne a inštalačné práce priamo spojené s výstavbou cyklistickej komunikácie a doplnkovej cyklistickej infraštruktúry, vrátane SMART prvkov (napr. odpočívadlá a odstavné zariadenia pre bicykle, sčítače bicyklov a pod.) do výšky 100 % skutočne vynaložených výdavkov za predpokladu dodržania úrovne benchmarkových nákladov:
 • Vyvolané investície – stavebné práce nevyhnutné na realizáciu a bezpečnosť cyklistickej infraštruktúry (napr. prekládky inžinierskych sietí v nevyhnutnom rozsahu, osvetlenie, prvky upokojovania dopravy, dopravné značenie a pod.), do výšky 100 % skutočne vynaložených výdavkov, maximálne však do výšky 10 % celkových stavebných nákladov,
 • Stavebné práce súvisiace s bezbariérovou úpravou bezprostredného okolia stavby, vegetačné úpravy a výsadba, chodníky, debarierizačné úpravy priechodov pre chodcov, rampy a pod. do výšky 100 % skutočne vynaložených výdavkov, maximálne však na úrovni benchmarkových nákladov,
 • Stavebný a autorský dozor na realizovanej stavbe do výšky 100 % skutočne vynaložených výdavkov, maximálne však do výšky 2,5 % celkových stavebných nákladov,
 • Spracovanie dokumentácie skutočnej realizácie stavby, vrátane porealizačného polohopisného a výškopisného zamerania stavby do výšky 100 % skutočne vynaložených výdavkov, maximálne však na úrovni benchmarkových nákladov, ktoré budú vytvorené zo štatistického vyhodnotenia predložených projektov na základe aktuálnych stavebných položiek predložených projektov.

Doplňujúce oprávnené aktivity (ide o aktivity realizované pred podaním ŽoPPM):
 • Spracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, spracovanie projektovej dokumentácie realizácie stavby, spracovanie dokumentácie EIA (ak relevantné), vrátane súvisiacich správnych poplatkov, do výšky 100 % skutočne vynaložených výdavkov,
 • Majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov dotknutých budúcou realizáciou stavby, v jednotkových cenách obvyklých v danej lokalite pre pôvodný druh pozemku (orná pôda, trávnatý porast, atď.) v prípade dodržania limitu celkových oprávnených výdavkov (t. j. vrátane všetkých ostatných uvedených nákladov) do výšky 500 tisíc Eur s DPH na 1 km,
 • Zabezpečenie informovania, komunikácie a viditeľnosti opatrení Plánu obnovy na úrovni žiadateľov v súlade s čl. 9.1.3.a 9.1.4. Systému implementácie plánu obnovy formou informačnej tabule do výšky 100 % skutočne vynaložených výdavkov, maximálne však do výšky 2000,- Eur.bez DPH.

Dĺžka realizácie projektu

Projekt musí byť podľa harmonogramu reálne vecne a stavebne ukončený (kolaudáciou alebo povolením o predčasnom užívaní stavby) najneskôr do 31. 3. 2026.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj
 • Doprava

Typ žiadateľa a výška podpory

 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • združenie právnických osôb

Oprávnené výdavky

 • 637003 – Propagácia, reklama a inzercia (len informačná tabuľa)
 • 711 – Nákup pozemkov a nehmotných aktív
 • 712 – Nákup budov, objektov alebo ich častí potrebných na realizáciu projektu
 • 716 – Prípravná a projektová dokumentácia
 • 717 – Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia
  • a v tom:
   • 717001 Realizácia novostavieb
   • 717002 Rekonštrukcia a modernizácia
   • 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Benchmarky, t. j. maximálne očakávané jednotkové stavebné náklady (Eur/km, Eur/m2, Eur/ks) vybraných prvkov infraštruktúry (cyklistické cesty, cyklostojany a iné vybavenie) budú stanované na základe analýzy jednotkových cien v ocenených výkazoch výmer predložených v rámci ŽoPPM, resp. z víťaznej ponuky po ukončení verejného obstarávania. V prípade prekročenia benchmarkov vykonávateľ definuje výdavky nad aktuálne benchmarky ako neoprávnené a bude redukovať výšku požadovaných prostriedkov mechanizmu.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom