• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • Výzva č. 51/PRV/2021 pre podopatrenie 4.2 - Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov
Splníme Vám viac ako len 3 želania

Výzva č. 51/PRV/2021 pre podopatrenie 4.2 - Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 14. 01. 2022 do 31. 03. 2022

Predmet podpory

Oprávnené projekty sú investície do hmotného majetku, ktoré sa týkajú:
 • spracovania, skladovania, uvádzania na trh a/alebo vývoja poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, v zmysle prílohy I ZFEÚ, alebo
 • výroby, spracovania, skladovania, uvádzania na trh a/alebo vývoja potravinárskych výrobkov, mimo zoznamu uvedeného v prílohe I ZFEÚ,
 • úspor spotreby energie.

Podporované oblasti:
 • Mäsopriemysel, hydinársky priemysel a spracovanie vajec
 • Mliekarenský priemysel a výroba mliečnych výrobkov
 • Mlynský, pekárenský, pečivárenský a cukrovinkársky priemysel
 • Konzervárenský priemysel a mraziarenský priemysel vrátane výroby termosterilizovaných pokrmov, hotových jedál, omáčok, dojčenských výživ, pretlakov, kečupov, džemov a lekvárov a priemysel výroby korenín
 • Cukrovarnícky priemysel, tukový priemysel vrátane spracovania olejnín a strukovín
 • Pivovarnícko - sladovnícky priemysel, liehovarnícky priemysel, vinársky priemysel, priemysel nealko nápojov a škrobárenský priemysel
 • Výroba kŕmnych zmesí a ostatné spracovanie alebo uvádzanie na trh neuvedené v predchádzajúcich bodoch, napr. spracovanie medu, spracovanie liečivých rastlín, osív a sadív a pod.
 • Osobitná oblasť pre prvovýrobcov: Investície do odbytových miest (vrátane súvisiacich investícií do logistiky) a mobilných odbytových zariadení
Investície sa musia týkať výlučne vlastnej činnosti podniku.

Operačné programy

 • Program rozvoja vidieka

Oprávnenosť žiadateľa

 • Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti spracovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby a/alebo potravinárskej výroby (s výnimkou rybích produktov) v rámci celého rozsahu činností.
 • Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby, ako aj spracovania vlastnej produkcie. V tomto prípade prijímateľ podpory bude môcť predávať výhradne výrobky, na ktoré sa ako vstup vzťahuje príloha I ZFEÚ.
 • Spracovateľ produktov poľnohospodárskej prvovýroby a/alebo potravinárskej výroby musí preukázať za obdobie 17.12.2020 - 16.12.2021 obrat minimálne vo výške 10 000 EUR.
 • Žiadateľ podnikajúci v poľnohospodárskej prvovýrobe, ktorý plánuje spracovávať a/alebo odbytovať vlastnú produkciu, musí preukázať za roky 2019 a/alebo 2020 obrat z predaja produktov poľnohospodárskej prvovýroby minimálne vo výške 10 000,- EUR. Neplatí ak bol žiadateľ v rokoch 2019 a 2020 poberateľom podpôr na sekcii priamych podpôr resp. v uvedených rokoch mal evidované zvieratá v CEHZ, zároveň v čase predloženia ŽoNFP musí mať činnosť spracovania, keď je predmetom projektu spracovanie, zapísanú v doklade o oprávnení podnikať.

Územné obmedzenie

Celá SR

Podporované (oprávnené) aktivity

Základné oprávnené aktivity a činnosti:

 • Výstavba vrátane prípravy staveniska, rekonštrukcia a modernizáciu objektov súvisiacich so spracovaním, skladovaním, uvádzaním na trh poľnohospodárskych výrobkov, vrátane kancelárií (sklady obalových materiálov, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a pomôcok).
 • Obstaranie, rekonštrukcia a modernizácia zariadení, strojov, prístrojov a technológií, spracovateľských a výrobných kapacít, vrátane laboratórneho vybavenia a detektorov kovov v rámci procesu spracovania, skladovania, uvádzania na trh poľnohospodárskych výrobkov.
 • Stavebné alebo technologické investície na vytvorenie alebo modernizáciu miestnej zbernej siete, príjem, skladovanie, úprava, triedenie a balenie.
 • Nákup a využívanie chladiarenských, mraziarenských alebo termoizolačných nákladných, osobných alebo špeciálnych automobilov, prívesov a návesov, manipulačných vozíkov v súvislosti so spracovaním, resp. uvádzaním na trh; výlučne svojej vlastnej produkcie/vlastných výrobkov alebo prepravu vstupných surovín do spracovateľského procesu.
 • Zavedenie technológií a postupov s cieľom vytvoriť nové alebo kvalitnejšie výrobky a otvorenie nových trhov, najmä v súvislosti s krátkym dodávateľským reťazcom vrátane podpory uvádzania výrobkov na trh alebo vypracovania programov správnej výrobnej praxe;
 • Stavebné alebo technologické investície podporujúce lepšie využitie alebo elimináciu vedľajších produktov alebo odpadu a čistiarne odpadových vôd.
 • Investície v súvislosti s výrobou a miešaním krmív z poľnohospodárskych produktov.
 • Investície na vybudovanie a zariadenie vlastných podnikových predajní.
 • Investície do zlepšenia pracovného prostredia pre zamestnancov (hygienické zariadenia, jedálne, odpočivárne, klimatizácia).
Investície prispievajúce k odolnému, udržateľnému a digitálnemu oživeniu
 • digitalizácia a robotizácia v spracovaní poľnohospodárskych produktov - modernizácia a inovácia technologických a výrobných zariadení s cieľom zvýšenia efektívnosti výrobného procesu – automatizácia a robotizácia výrobného procesu u spracovateľov; aplikácia inteligentných technológií umožňujúcich monitoring zmien kvalitatívnych atribútov potravín, vrátane digitálneho systému pre vysledovateľnosť potravinárskych výrobkov; vývoj, dizajn a aplikácia inteligentných viacfunkčných obalov integrujúcich protektívnu a informačnú funkciu obalu vrátane výživových/nutričných údajov.
 • zníženie energetickej náročnosti výroby, vrátane emisií - komplexné riešenia zamerané na znižovanie energetickej náročnosti výroby potravín, vrátane tepelného hospodárstva a prevádzky budov; inteligentné riešenia založené na využívaní odpadného a nízkopotenciálového tepla z potravinárskej výroby a spracovania; systémy využívajúce obnoviteľné zdroje energie, vrátane technológií minimalizujúcich dopady na životné prostredie.
 • ekologizácia výroby - inovatívne technológie umožňujúce vyšší stupeň spracovania surovín, výroba potravín s vyššou pridanou hodnotou, zlepšenie a racionalizáciu postupov spracovania poľnohospodárskych výrobkov; optimalizácia dodávateľsko-odberateľských vzťahov a logistiky výrobného procesu v záujme znižovania uhlíkovej stopy spojenej so zabezpečením surovinovej základne; optimalizácie výrobného procesu a inovácie zamerané na zvýšenie stupňa zhodnotenia primárnych surovín, medziproduktov a finálnych výrobkov s minimalizáciou tvorby odpadov.
 • efektívne a/alebo ekologické využitie odpadov a vedľajších produktov z výroby – opatrenia na zníženie potravinových strát a plytvania potravinami, zavádzanie bezodpadových technológií, diverzifikácia (rozšírenie výroby o technológie na spracovanie druhotných surovín (využitie vedľajších produktov a odpadov vznikajúcich pri spracovaní v rámci základnej činnosti výrobcu).
 • investície v krátkych dodávateľských reťazcoch a miestnych trhoch s cieľom zníženia uhlíkovej stopy (ako sú investície do spracovania vlastných produktov poľnohospodárskej prvovýroby; vlastné lokálne predajne prvovýrobcov alebo spracovateľov); lokálna predajňa znamená, že produkt od miesta prvovýroby cez príp. spracovanie až do predajne neprešiel ďalej, ako v rámci daného kraja alebo susediaceho kraja.
 • investície v spracovaní poľnohospodárskych produktov, ktoré prinášajú zlepšenie bezpečnostných podmienok zamestnancov pri práci.

Podporované oblasti

 • Podporované aktivity
 • Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií
 • Podpora malých a stredných podnikov

Typ žiadateľa a výška podpory

Povinná história Od 1 rok
 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 45 75 10 000 2 000 000
malý podnik (10-49 zamestnancov) 45 75 10 000 2 000 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 35 75 10 000 2 000 000
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 25 70 10 000 2 000 000

Oprávnené výdavky

Všeobecné podmienky oprávnenosti výdavkov:

 • investície do dlhodobého hmotného majetku vrátane lízingu a investícií na zlepšenie kvalitatívnych vlastností nehnuteľného dlhodobého hmotného majetku,
 • investície do dlhodobého nehmotného majetku (nadobudnutie alebo vývoj počítačového softvéru a nadobudnutie patentových práv, licencií, autorských práv a ochranných známok v spojitosti so spracovaním poľnohospodárskych produktov),
 • len ak boli vynaložené až po predložení ŽoNFP na PPA,
 • proces ich obstarávania/verejného obstarávania začal prostredníctvom webového sídla JOSEPHINE najskôr v deň vyhlásenia výzvy,
Investície mimo Prílohy I ZFEÚ v menej rozvinutých regiónoch (uplatňuje sa schéma štátnej pomoci)
 • investičné náklady na hmotné a nehmotné aktíva,
 • nadobudnuté aktíva musia byť nové, s výnimkou mikro, malých a stredných podnikov, pričom stroje a zariadenia musia byť vždy nové.
 • lízing hmotných aktív - v prípade zariadenia a strojov musí mať prenájom formu finančného lízingu a musí zahŕňať záväzok pre príjemcu pomoci odkúpiť tieto aktíva po uplynutí prenájmu,
 • lízing hmotných aktív - v prípade pozemkov a budov musí prenájom pokračovať najmenej 3 roky (MSP) a najmenej 5 rokov (veľký podnik), po očakávanom dátume ukončenia projektu,
 • investícia musí musí spĺňať podmienku stimulačného účinku pomoci,

Investície mimo Prílohy I ZFEÚ v ostatných regiónoch (uplatňuje sa schéma minimálnej pomoci)
 • investície do dlhodobého hmotného majetku vrátane lízingu a investícií na zlepšenie kvalitatívnych vlastností nehnuteľného dlhodobého hmotného majetku,
 • investície do dlhodobého nehmotného majetku (nadobudnutie alebo vývoj počítačového softvéru a nadobudnutie patentových práv, licencií, autorských práv a ochranných známok v spojitosti so spracovaním poľnohospodárskych produktov).

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

 • príprava staveniska maximálne do výšky 2 % z celkových oprávnených nákladov na príslušnú investíciu (stavbu),
 • búracie práce maximálne do výšky 10 % z celkových oprávnených nákladov na príslušnú investíciu (stavbu),
 • spevnené plochy maximálne do výšky 10% celkových oprávnených nákladov na príslušnú investíciu (stavbu),

Doplňujúce a špecifické informácie

 • Žiadateľ môže v rámci tejto výzvy predložiť maximálne 2 ŽoNFP (nerozhoduje či na rovnakú oblasť alebo na rôzne oblasti) a zároveň žiadateľ môže predložiť naviac ešte 2 ŽoNFP za podmienky, že aspoň tieto ďalšie ŽoNFP sú zamerané výhradne len na investície prispievajúce k odolnému, udržateľnému a digitálnemu oživeniu hospodárstva.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom