• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • Výzva OPII-2020/7/11-DOP na Moderné technológie pre výkon verejnej správy
Splníme Vám viac ako len 3 želania

Výzva OPII-2020/7/11-DOP na Moderné technológie pre výkon verejnej správy


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 21. 02. 2020 do 26. 08. 2020
Poznámka Prvé hodnotiace kolo výzvy bude ukončené k 26.6.2020

Predmet podpory

Predmetom podpory je implementácia moderných technológií do procesu vykonávania činností verejnej správy, procesu rozhodovania ako aj služieb, informácií a kontaktu verejnej správy s verejnosťou. V oblasti aktivity -Implementácia informačných systémov inteligentného mesta a regiónu je možné realizovať opatrenia slúžiace na získavania dát v rámci prioritných oblastí. Ide o nasledovné oblasti:
 • regulácia dopravy - prvky upokojenia dopravy, smerovanie dopravy, pohyb osôb a dopravných prostriedkov,
 • manažment statickej dopravy,
 • lokálne environmentálne ukazovatele (hlučnosť, prašnosť, emisie znečisťujúcich látok a prvkov, teplota, vibrácie a pod.),
 • manažment vody v území – napr. meranie úhrnu zrážok, toku dažďovej vody a pod.
 • intenzita osvetlenia, smart manažment verejného osvetlenia,
 • energetická efektívnosť,
 • smart manažment komunálneho odpadu – napr. senzory naplnenia odpadových nádob a pod.,
 • zvýšenie úrovne bezpečnosti na verejných miestach (inteligentné kamerové systémy s analýzou obrazu, zvukov a pod.),
 • tvorba, resp. manažment verejných politík.).

Operačné programy

 • Integrovaná Infraštruktúra

Oprávnenosť žiadateľa

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi:

 • pre typ aktivity K. Modernizácia fungovania VS pri výkone agendy prostredníctvom IKT:
- právnické osoby zapísané v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky v zmysle § 3 ods. 1 písmena a) a c) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež „register“), - obce mimo Bratislavského kraja (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) a mesto Košice a jeho mestské časti (zákon č. 401/1990 Zb. o meste Košice), - vyššie územné celky mimo Bratislavského kraja (zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch))
 • pre typ aktivity E. Podpora budovania inteligentných miest a regiónov:
- právnické osoby zapísané v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky v zmysle § 3 ods. 1 písmena a) a c) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež „register“), - obce so štatútom mesta mimo Bratislavského kraja (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) a mesto Košice a jeho mestské časti (zákon č. 401/1990 Zb. o meste Košice).

Územné obmedzenie

Pre projekty realizujúce typ aktivít: K. Modernizácia fungovania VS pri výkone agendy prostredníctvom IKT - Podpora migrácie na Open Source a Implementácia chatbotu v portáloch verejnej správy je oprávneným miestom realizácie projektu: - celé územie SR pre právnické osoby zapísané v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky v zmysle § 3 ods. 1 písmena a) a c) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, - územie SR mimo Bratislavského kraja pre obce (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) a mesto Košice a jeho mestské časti (zákon č. 401/1990 Zb. o meste Košice) a pre vyššie územné celky (zákon č. 302/2001 Zb. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch). ----- E. Podpora budovania inteligentných miest a regiónov – Internet vecí pre mestá a verejnú správu je oprávneným miestom realizácie projektu: - územie obcí SR so štatútom mesta mimo Bratislavského kraja (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) a územie mesta Košice a jeho mestských častí (zákon č. 401/1990 Zb. o meste Košice), - územie SR mimo Bratislavského kraja pre právnické osoby zapísané v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky v zmysle § 3 ods. 1 písmena a) a c) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podporované (oprávnené) aktivity

Typ aktivity OPII:

 • K. Modernizácia fungovania VS pri výkone agendy prostredníctvom IKT:
v rámci tejto aktivity musí byť navrhovaná žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného prispevku (ďalej len „Žiadosť o NFP“) v súlade s jednou z nasledovných oblastí:
 • Podpora migrácie na Open Source
Ide o projekty, ktoré musia byť zamerané na zníženie celkových nákladov na prevádzku informačných technológií vo verejnej správe.
 • Implementácia chatbotu v portáloch verejnej správy
Ide o projekty zamerané na zabezpečenie prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejnej správy a vytvorenie automatickej komunikačnej platformy. ----- Typ aktivity OPII
 • E. Podpora budovania inteligentných miest a regiónov:
v rámci tejto aktivity musí byť navrhovaná Žiadosť o NFP v súlade s nasledovnou oblasťou:
  • Implementácia informačných systémov inteligentného mesta a regiónu
Ide o projekty na budovanie IKT platforiem v rámci miest zameraných na prepojenie mestských informačných systémov a externých senzorov a zariadení potrebných pre získavanie a poskytovanie dát.

Dĺžka realizácie projektu

Nie je stanovená, najneskoršie odporúčané ukončenie projektu zo strany RO je do 30.9.2023

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj

Typ žiadateľa a výška podpory

Povinná história 0 až 0 rokov
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • štátna správa
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
samospráva 0 95 200 000 1 000 000
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 100 200 000 1 000 000
štátna správa 0 100 200 000 1 000 000

Oprávnené výdavky

Náklady na nákup výpočtovej techniky, softvéru, súvisiacich služieb a mzdové náklady.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom