• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • PLÁNOVANÁ VÝZVA - Podpora výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie
Splníme Vám viac ako len 3 želania

PLÁNOVANÁ VÝZVA - Podpora výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie


Späť na katalóg dotácií
Poznámka 08.- 09. 2023

Predmet podpory

Cieľom výzvy je zvýšenie podielu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov elektriny (OZE) na hrubej konečnej energetickej spotrebe Slovenskej republiky.

Operačné programy

 • Zelená ekonomika

Oprávnenosť žiadateľa

 • fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a) až c) Obchodného zákonníka

Územné obmedzenie

Pre túto výzvu je oprávnené celé územie Slovenskej republiky.

Podporované (oprávnené) aktivity

Oprávnenými na účely tejto výzvy sú projekty, predmetom ktorých sú investičné výdavky na:

 • výstavbu nových zariadení na výrobu elektriny z OZE
 • výstavbu nových zariadení na uskladňovanie elektriny z OZE - batériový systém
Nevyhnutné podmienky oprávnenosti:
 • oprávnené na podporu v rámci tejto výzvy sú nové zariadenia na výrobu elektriny z OZE, ktoré využívajú:
  • slnečnú alebo veternú energiu na priamu výrobu elektriny,
  • geotermálnu energiu, biomasu, bioplyn, skládkový plyn alebo plyn z čistiarní odpadových vôd na výrobu elektriny pomocou kombinovanej výroby elektriny a tepla.
 • predmetom projektu môže byť výlučne jedno zariadenie na výrobu elektriny z OZE, pričom zariadením na výrobu elektriny z OZE sa rozumie zariadenie alebo skupina zariadení, ktoré v spoločnom bode pripojené priamo alebo cez transformátor na priame vedenie, do distribučnej sústavy alebo do prenosovej sústavy a slúžia na výrobu elektriny z rovnakého druhu OZE alebo na výrobu elektriny kombinovanou výrobou z rovnakého druhu OZE. Z uvedeného vyplýva, že predmetom projektu nemôže byť kombinácia zariadení, ktoré využívajú na výrobu elektriny rôzne druhy OZE.
 • celkový inštalovaný výkon zariadenia na výrobu elektriny z OZE, ktoré je predmetom projektu, musí byť minimálne 0,5MW a maximálne 50MW.
 • pre nové zariadenie na výrobu elektriny z OZE musí byť ku dňu predloženia žiadosti rezervovaná kapacita pre pripojenie do distribučnej / prenosovej sústavy.
 • ukončenie vecnej realizácie projektu musí byť najneskôr do 31. marca 2026.
 • životnosť komponentov nového zariadenia, ktoré využíva slnečnú energiu na priamu výrobu elektriny, musí byť minimálne 20 rokov v prípade fotovoltických panelov a 10 rokov v prípade meničov napätia.
 • životnosť veternej turbíny (komponent zariadenia, ktoré využíva veternú energiu na priamu výrobu elektriny) musí byť minimálne 15 rokov.
 • výsledkom realizácie projektu musí byť dodatočný inštalovaný výkon zariadenia na výrobu elektriny z OZE, pripojený do distribučnej/prenosovej sústavy na území SR.

Dĺžka realizácie projektu

Vecná realizácia projektu musí skončiť najneskôr do 31. marca 2026.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Obnoviteľné zdroje energie

Typ žiadateľa a výška podpory

Maximálna intenzita pomoci závislosti od povahy projektu:

 • Výstavba nového zariadenia na výrobu elektriny z OZE s inštalovaným výkonom minimálne 0,5 MW a maximálne 50 MW: 45 %
 • Výstavba nového zariadenia na uskladňovanie elektriny z OZE - batériový systém s inštalovanou kapacitou minimálne 0,1 MW a maximálne na úrovni nového zariadenia na výrobu elektriny z OZE: 30 %

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)

Oprávnené výdavky

Za oprávnené výdavky v rámci tejto výzvy sa považujú mimoriadne investičné výdavky potrebné na výrobu elektriny z OZE.

 • Dlhodobý hmotný majetok - nákup strojov, prístrojov, zariadení (technologická časť zariadenia na výrobu elektriny z OZE)
 • Stavebné práce - nové stavby,technické zhodnotenie existujúcich stavieb (stavebná časť zariadenia na výrobu elektriny z OZE)
 • Softvér

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Obstaranie softvéru - max. 10 % COV projektu

Pozn.: Záväzné podmienky budú zrejmé až po zverejnení výzvy.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom