• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • 02I02-29-V01: Výzva č. 1 na predkladanie ŽoPPM na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov
Splníme Vám viac ako len 3 želania

02I02-29-V01: Výzva č. 1 na predkladanie ŽoPPM na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 01. 08. 2022 do 01. 12. 2024

Predmet podpory

Cieľom Výzvy je zlepšenie stavebnotechnického stavu verejných historických a pamiatkovo chránených budov, pričom sa zlepší ich energetická hospodárnosť, predĺži životnosť a zvýšia sa možnosti ich využívania verejnosťou.

Historickou budovou je budova zapísaná do katastra nehnuteľností pred 01.01.1980 alebo preukázateľne užívaná pred týmto dátumom.

V rámci obnovy môžu byť popri aktivitách na zlepšenie energetickej hospodárnosti pri zachovaní historickej a pamiatkovej hodnoty budov, realizované aj relevantné aktivity súvisiace so stavebno-technickou obnovou budov, obnovou technických systémov, osadením prvkov elektromobility a cyklodopravy, bezbariérovosťou a implementáciou zelených opatrení.

Operačné programy

 • Zelená ekonomika

Oprávnenosť žiadateľa

a) Správca majetku štátu - štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia, štátny fond alebo právnická osoba zriadená osobitným zákonom, ak na základe zákona spravuje majetok štátu,
b) Obec a ňou zriadená rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia),
c) Mesto a ním zriadená rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia,
d) Mestská časť a ňou zriadená rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia - v prípade Hlavného mesta SR Bratislava a mesta Košice,
e) Vyšší územný celok a ním zriadená rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia,
f) Verejnoprávna inštitúcia - verejnoprávna inštitúcia, verejnoprávna ustanovizeň alebo verejná vysoká škola,
g) Správca majetku štátu podľa osobitného predpisu - štátny podnik, Železnice Slovenskej republiky a iné,
h) Správca lesného majetku vo vlastníctve štátu, resp. ostatného majetku vo vlastníctve štátu.

Územné obmedzenie

Celá SR

Podporované (oprávnené) aktivity

A obalové konštrukcie

 • A1 obnova konštrukcií:
  • Obnova obvodových stien a stropu nad vonkajším prostredím
  • Obnova strešného plášťa
  • Obnova vnútorných konštrukcií oddeľujúcich vykurované a nevykurované priestory
  • Obnova otvorových konštrukcií
 • A2 adaptačné opatrenia:
  •  Systém tieniacej techniky
  •  Vegetačná strecha
  • Vegetačná stena
B zariadenia
 • B1 vykurovanie:
  • Tepelné čerpadlo pre teplovodný systém vykurovania
  •  Tepelné čerpadlo vzduch – vzduch
  •  Plynový kondenzačný kotol
  • Odovzdávacia stanica tepla
  •  Vykurovací systém
 • B2 teplá voda:
  • Tepelné čerpadlo pre ohrev vody
  • Systém využívajúci teplo z odpadových vôd
  • Solárny kolektor
  • Zásobník teplej vody
  • Systém distribúcie teplej vody
 • B3 vetranie a chladenie:
  • Systém núteného vetrania so spätným získavaním tepla
  • Zariadenie núteného vetrania so spätným získavaním tepla
  • Výmena systému chladenia
  • Zdroj chladu
 • B4 osvetlenie:
  •  Systém umelého osvetlenia
 • B5 fotovoltika:
  • Fotovoltický systém
  •  Batériový systém
 • B6 energetický manažment
  •  Systém energetického manažmentu budovy
C iné aktivity
 • C1 budova:
  • Sanácia vlhkosti stien
  •  Obnova vonkajších povrchových úprav a otvorových konštrukcií
  • Oprava krovu
  • Odstránenie a likvidácia nebezpečného odpadu
  •  Zvýšenie mobility a debarierizácia
  •  Vnútorné rozvody inžinierskych sietí
  • Výťah
  •  Inštalácia systému chladenia
 • C2 okolie
  •  Využitie dažďovej vody
  • Výsadba stromov
  •  Nabíjacia stanica elektrických vozidiel a infraštruktúra vedenia
  •  Parkovanie bicyklov
  •  Prípojky inžinierskych sietí
D projektová dokumentácia
  • Projektová dokumentácia obnovy budovy
E rezerva
  •  Rezerva na nepredvídané výdavky
Výška prostriedkov mechanizmu na oblasť C môže byť najviac 10 % zo súčtu prostriedkov mechanizmu na oblasti A, B a C.

Dĺžka realizácie projektu

Oprávnené obdobie realizácie Projektu môže byť najneskôr do 31. 12. 2025.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj
 • Energetická efektívnosť

Typ žiadateľa a výška podpory

Minimálna výška prostriedkov mechanizmu určených na jednu Žiadosť je 200 000 EUR bez DPH t.j. 240 000 EUR s DPH (DPH 40 000 EUR).
Výška Prostriedkov mechanizmu na jeden Projekt sa stanoví ako súčet oprávnených výdavkov jednotlivých aktivít Projektu, pričom môže byť poskytnutá najviac vo výške 5 000 000 eur bez DPH, resp. 6 000 000 eur s DPH.

Maximálna výška prostriedkov mechanizmu závisí od typu aktivity v stanovenej oblasti podpory, pričom maximálna miera podpory je 100% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu Projektu.

 • štátny podnik
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • štátna správa
Typ žiadateľa a výška podpory Výška dotácie v EUR
štátny podnik 200 000 5 000 000
samospráva 200 000 5 000 000
príspevkové a rozpočtové organizácie 200 000 5 000 000
štátna správa 200 000 5 000 000

Doplňujúce a špecifické informácie

Oprávnené typy budov

 • Pamiatkovo chránená budova
  • je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v Registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, alebo
  • má pamiatkovú hodnotu, alebo rešpektuje hodnoty pamiatkového územia a nachádza sa v pamiatkovej rezervácii, alebo
  • má pamiatkovú hodnotu, alebo rešpektuje hodnoty pamiatkového územia a nachádza sa v pamiatkovej zóne.
 • Historická budova, ktorá nie je národnou kultúrnou pamiatkou, je:
  • registrovaná v Zoznamoch pamätihodností miest a obcí, alebo
  • uvedená v Registri modernej architektúry Slovenska, alebo
  • zapísaná do katastra nehnuteľností pred 01. 01. 1980 alebo preukázateľne užívaná pred týmto dátumom.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom