• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • 06R01-20-V02 - Zvýšenie kapacít materských škôl
Splníme Vám viac ako len 3 želania

06R01-20-V02 - Zvýšenie kapacít materských škôl


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 24. 08. 2022 do 31. 12. 2024

Predmet podpory

Dobudovanie kapacít materských škôl, v ktorých počet detí presahuje kapacitné možnosti. Cieľom je, aby sa každé dieťa vo veku od troch rokov do nástupu na povinnú školskú dochádzku mohlo od 1. septembra 2025 zúčastňovať na predprimárnom vzdelávaní. V materských školách sa tak má zabezpečiť aspoň 12 352 miest a zároveň v obnovených priestoroch dosiahnuť úspora primárnej energie aspoň na úrovni 30 %.

Operačné programy

 • Vzdelávanie

Oprávnenosť žiadateľa

 • a) Orgán štátnej správy, štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia (ako zriaďovateľ materskej školy),
 • b) Obec, mesto, samosprávny kraj, právnická osoba zriadená alebo založená obcou/ mestom/samosprávnym krajom (ako zriaďovateľ materskej školy),
 • c) Štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť (ako zriaďovateľ materskej školy),
 • d) Mimovládna nezisková organizácia, občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby (ako zriaďovateľ materskej školy),
 • e) Subjekty zo súkromného sektora (právnická osoba/ fyzická osoba ako zriaďovateľ materskej školy),
 • f) Materská škola podľa § 28 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Územné obmedzenie

Žiadateľ je povinný realizovať projekt v oprávnenej lokalite. Pre túto výzvu sú oprávnené lokality uvedené v prílohe č. 4 Zoznam oprávnených lokalít.

Podporované (oprávnené) aktivity

Hlavné aktivity projektu:

 • a) výstavba nových objektov materských škôl a školských zariadení (v súlade so zákonom č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a stanovenými podmienkami uvedenými v prílohe č. 5 Metodická príručka k výstavbe a obnove budov),
 • b) rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (súčasne s úsporou potreby primárnej energie v rozsahu minimálne 30% (ak relevantné) v súlade so zákonom č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a stanovenými podmienkami uvedenými v prílohe č. 5 Metodická príručka k výstavbe a obnove budov),
 • c) stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy (napr. rôzne nevyužité priestory a iné), (súčasne s úsporou potreby primárnej energie v rozsahu minimálne 30% (ak relevantné) v súlade so zákonom č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a stanovenými podmienkami uvedenými v prílohe č. 5 Metodická príručka k výstavbe a obnove budov);

Vedľajšie aktivity projektu:
 • d) vybudovanie alebo stavebno-technické úpravy pridruženej infraštruktúry (školské jedálne/výdajné školské jedálne, vonkajšie priestory), (súčasne s úsporou potreby primárnej energie v rozsahu minimálne 30% (ak relevantné) v súlade so zákonom č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a stanovenými podmienkami uvedenými v prílohe č. 5 Metodická príručka k výstavbe a obnove budov),
 • e) obstaranie nehnuteľností (pozemkov alebo stavieb) za účelom zvýšenia kapacity materských škôl alebo pridruženej infraštruktúry,
 • f) obstaraním materiálno-technického vybavenia materských škôl;

Dĺžka realizácie projektu

Z prostriedkov mechanizmu možno financovať len také opatrenia, ktorých implementácia (s ktorou vznikajú výdavky) začala až 1. februára 2020 alebo neskôr a tieto opatrenia tvoria neoddeliteľnú súčasť investícií obsiahnutých v Pláne obnovy. Obdobie oprávnenosti výdavkov sa končí dňom 30.06.2026 a to vrátane týchto dní. K dátumu 31.10.2025 musí byť vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie k stavbe (ak relevantné). V prípade hlavnej aktivity, ktorá na dosiahnutie cieľa projektu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vyžaduje iné ako kolaudačné rozhodnutie, je k dátumu 31. 12. 2025 potrebné predložiť právoplatné rozhodnutie vydané príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj
 • Vzdelávanie
 • Energetická efektívnosť

Typ žiadateľa a výška podpory

Maximálna výška poskytnutých prostriedkov mechanizmu: 17 388 EUR na jednu novovytvorenú kapacitu (1 nové miesto v MŠ)
Minimálna novovytvorená kapacita: 10 novovytvorených kapacít

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
 • NNO, cirkev
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • štátna správa
 • nezisková organizácia
 • združenie fyzických osôb
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v %
max.
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 0 100
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 100
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 100
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 0 100
NNO, cirkev 0 100
samospráva 0 100
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 100
štátna správa 0 100
nezisková organizácia 0 100
združenie fyzických osôb 0 100

Pri predložení ŽoPPM musí žiadateľ predložiť právoplatné stavebné povolenie resp. iný doklad, oprávňujúci na realizáciu stavby.
V rámci projektovej dokumentácie je potrebné zohľadniť špecifické požiadavky výzvy týkajúce sa požiadaviek na energetickú efektívnosť stavby a vybavenia v zmysle Metodickej príručky k výstavbe a obnove budov, pri existujúcej projektovej dokumentácii skontrolovať súlad s uvedenou príručkou.

Oprávnené výdavky

 • realizácia nových objektov materskej školy (ďalej len „MŠ“), rekonštrukcia a modernizácia budov MŠ, prístavby, nadstavby, stavebné úpravy MŠ,
 • výstavba, rekonštrukcia amodernizácia školskej jedálne alebo výdajnej školskej jedálne, vrátane vnútorného zariadenia,
 • stavebno-technické úpravy vonkajších priestorov MŠ,
 • stavebný dozor, odborný autorský dohľad,
 • nákup stavieb – nákup budov, objektov alebo ich častí, ktoré sú nevyhnutné v súvislosti s realizáciou projektu,
 • projektová dokumentácia – vypracovanie projektovej štúdie a projektovej dokumentácie (pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačná dokumentácia), výdavky na vypracovanie energetického certifikátu a projektového energetického hodnotenia,
 • nákup interiérového vybavenia MŠ,
 • nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadenia vrátane prvého zaškolenia obsluhy (ak relevantné) (napr. vybavenie a zariadenie školskej jedálne, výdajne školskej jedálne, a pod.),
 • nákup pozemkov nevyhnutných pre realizáciu projektu,
 • mzdové výdavky priamo súvisiace s riadením projektu (manažér pre verejné obstarávanie, projektový manažér, finančný manažér) 9,spracovanie energetického certifikátu budovy,
 • daň z pridanej hodnoty (DPH nie je oprávneným výdavkom s výnimkou prípadov, keď nie je vymáhateľná podľa vnútroštátnych právnych predpisov o DPH),
 • rezerva na nepredvídané výdavky (dodatočné výdavky na stavebné práce),
 • všeobecné služby (len služby spojené so zabezpečením informovanosti a komunikácie – výroba a osadenie dočasného pútača a stálej tabule alebo plagátu.

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Maximálna výška príspevku je 17 388 EUR na 1 novovytvorené miesto v MŠ.

Doplňujúce a špecifické informácie

Žiadateľ je súčasne s predložením Žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu predložiť aj kompletné verejné obstarávanie na hlavné aktivity projektu, týkajúce sa stavebných prác a uzavrieť zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom (s odkladom účinnosti do nadobudnutia účinnosti Zmluvy o PPM)

Ostatné informácie

Pri predložení ŽoPPM musí žiadateľ predložiť právoplatné stavebné povolenie resp. iný doklad, oprávňujúci na realizáciu stavby.
V rámci projektovej dokumentácie je potrebné zohľadniť špecifické požiadavky výzvy týkajúce sa požiadaviek na energetickú efektívnosť stavby a vybavenia v zmysle Metodickej príručky k výstavbe a obnove budov, pri existujúcej projektovej dokumentácii skontrolovať súlad s uvedenou príručkou.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom