• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • 13I01-22-V01 - Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti
Splníme Vám viac ako len 3 želania

13I01-22-V01 - Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 05. 10. 2022 do 30. 06. 2024
Poznámka Hodnotiace kolá boli zrušené, PZ sa vyhodocujú priebežne do 60 dní odo dňa doručenia

Predmet podpory

Rozšíriť kapacity v zariadeniach komunitného typu a v ambulantných zariadeniach, čím sa umožní presun časti klientov z veľkokapacitných zariadení do menších zariadení komunitného typu.

Operačné programy

 • Zdravie

Oprávnenosť žiadateľa

a) obec (obec, mesto, mestská časť Hlavného mesta SR Bratislavy, mestská časť mesta Košice)
b) príspevková a rozpočtová organizácia ako právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou/mestom/ mestskou časťou
c) vyšší územný celok
d) príspevková a rozpočtová organizácia ako právnická osoba zriadená alebo založená vyšším územným celkom
e) iná osoba, ktorá poskytuje sociálnu službu bez cieľa dosiahnuť zisk

 • cirkev a náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností
 • občianske združenie
 • nezisková organizácia
 • nadácia
f) združenie obcí podľa § 20b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Oprávnená právna forma partnera
1. obec (obec, mesto, mestská časť Hlavného mesta SR Bratislavy mestská časť mesta Košice)
2. Vyšší územný celok
3. združenie obcí podľa § 20b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Územné obmedzenie

Územná oprávnenosť realizácie projektov je definovaná na celé územie Slovenskej republiky.

Podporované (oprávnené) aktivity

 • zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti v prirodzenom rodinnom prostredí
 • rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia stavebných objektov zariadení, ktoré budú poskytovať služby na komunitnej báze.
Nadstavby a prístavby objektov nie sú dovolené s výnimkou dobudovania pôvodnoého objektu za účelom debarierizácie a protipožiarnej bezpečnosti ( napr. prístavba výťahu).

Dĺžka realizácie projektu

Oprávnené obdobie realizácie projektu sa začína dňom realizácie aktivít projektu, ktorý nie je skorší ako dátum vyhlásenia výzvy na predkladanie projektových zámerov a skončí najneskôr 30.4.2026.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Podporované aktivity
 • Miestny rozvoj
 • Zdravotníctvo

Typ žiadateľa a výška podpory

 • NNO, cirkev
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • nezisková organizácia
 • združenie právnických osôb
 • združenie fyzických osôb
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
NNO, cirkev 0 100 100 000 Nie je obmedzené
samospráva 0 100 100 000 Nie je obmedzené
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 100 100 000 Nie je obmedzené
nezisková organizácia 0 100 100 000 Nie je obmedzené
združenie právnických osôb 0 100 100 000 Nie je obmedzené
združenie fyzických osôb 0 100 100 000 Nie je obmedzené

Aktualizácia k 23.5.2023

 • V prípade renovácie budov priemerná úspora primárnej energie vo výške 30 %.
 • Udržateľnosť výsledkov projektov: žiadateľ musí poskytovať služby v podporenom zariadení min. 10 rokov
 • Podporený objekt v oblasti sociálnych služieb musí byť včlenený do bežnej zástavby obce a primerane vzdialený od iného objektu, v ktorom sa poskytuje sociálna služba
 • Ambulantné sociálne služby musia byť zabezpečované oddelene (personálne, prevádzkovo, finančne aj priestorovo) od sociálnych služieb spojených s bývaním. Podmienka platí rovnako pre rôzne druhy pobytových sociálnych služieb.
 • Žiadateľ alebo ním zriadená alebo založená organizácia je povinný podať žiadosť o zápis/zmenu do registra sociálnych služieb do troch mesiacov od vydania kolaudačného rozhodnutia alebo odovzdávacieho protokolu a zároveň byť zapísaný/mať zapísanú zmenu v registri sociálnych služieb najneskôr 30.4.2026.
 • Obec na prevádzku zariadenia založí rozpočtovú alebo príspevkovú organizáciu obce, ktorá bude prevádzkovať zariadenie ako partner.

Oprávnené výdavky

Stavby, stavebné práce:
712002 Nákup budov alebo objektov určených na likvidáciu
717001 Realizácia nových stavieb
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
716 Prípravná a projektová dokumentácia

Pozemky
711001 Nákup pozemkov

Samostatné hnuteľné veci a súbor hnuteľných vecí
713001 Nákup interiérového vybavenia
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
713005 Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia , technika, náradie a materiál
713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry
718007 Rekonštrukcia a modernizácia komunikačnej infraštruktúry

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Orientačné sumy výdavkov s DPH na 1 miest (od 23.5.2023)
A. pre ambulantné zariadenia – 44 389,- EUR bez DPH
B. na miesto v zariadení komunitného typu – 92 891,- EUR bez DPH
C. pre nízkokapacitné zariadenia zdravotno-sociálnej starostlivosti – 102 109,- EUR bez DPH

Doplňujúce a špecifické informácie

Oprávnené ambulantné služby sú:
a) služba včasnej intervencie
b) zariadenie pre seniorov
c) zariadenie opatrovateľskej služby
d) rehabilitačné stredisko
e) domov sociálnych služieb
f) špecializované zariadenie
g) denný stacionár

Oprávnené pobytové zaraidenia do 12 miest sú:
a) zariadenie podporovaného bývania
b) zariadenie pre seniorov
c) zariadenie opatrovateľskej služby
d) rehabilitačné stredisko
e) domov sociálnych služieb
f) špecializované zariadenie

Oprávnené sociálno-zdravotné zariadenia s kapacitou do 30 miest sú:
a) zariadenie pre seniorov
b) zariadenie opatrovateľskej služby
c) špecializované zariadenie

Ostatné informácie

 • V prípade renovácie budov priemerná úspora primárnej energie vo výške 30 %.
 • Udržateľnosť výsledkov projektov: žiadateľ musí poskytovať služby v podporenom zariadení min. 10 rokov
 • Podporený objekt v oblasti sociálnych služieb musí byť včlenený do bežnej zástavby obce a primerane vzdialený od iného objektu, v ktorom sa poskytuje sociálna služba
 • Ambulantné sociálne služby musia byť zabezpečované oddelene (personálne, prevádzkovo, finančne aj priestorovo) od sociálnych služieb spojených s bývaním. Podmienka platí rovnako pre rôzne druhy pobytových sociálnych služieb.
 • Žiadateľ alebo ním zriadená alebo založená organizácia je povinný podať žiadosť o zápis/zmenu do registra sociálnych služieb do troch mesiacov od vydania kolaudačného rozhodnutia alebo odovzdávacieho protokolu a zároveň byť zapísaný/mať zapísanú zmenu v registri sociálnych služieb najneskôr 30.4.2026.
 • Obec na prevádzku zariadenia založí rozpočtovú alebo príspevkovú organizáciu obce, ktorá bude prevádzkovať zariadenie ako partner.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom