• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • Pripravovaná Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni (jasle)
Splníme Vám viac ako len 3 želania

Pripravovaná Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni (jasle)


Predbežné informácie k výzve Späť na katalóg dotácií
Vyhlásenie výzvy 3. kvartál 2021

Predmet podpory

Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb a starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni

Operačné programy

 • Integrovaný regionálny operačný program

Oprávnenosť žiadateľa

v sociálnych službách:

 • obec (obec, mesto, mestská časť mesta Košice, mestská časť Hlavného mesta SR Bratislavy),
 • právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou, mestom / mestskou časťou
 • samosprávny kraj,
 • právnická osoba zriadená samosprávnym krajom alebo založená samosprávnym krajom,
 • iná osoba bez cieľa dosahovania zisku - neverejný poskytovateľ/zriaďovateľ sociálnej služby - cirkev a náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností, občianske združenie, nezisková organizácia.

Územné obmedzenie

Celé územie Slovenskej republiky.

Podporované (oprávnené) aktivity

 • d) výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku v záujme zosúladenia rodinného a pracovného života;
 • f) opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.
Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít IROP, na realizáciu ktorých je vyhlásená táto výzva.
Typ aktivity f) nie je možné realizovať ako samostatný/jediný typ aktivity.

Maximálna kapacita zariadenia je 20 miest v jednom objekte.

Dĺžka realizácie projektu

V rámci výzvy nebýva stanovená maximálna ani minimálna dĺžka realizácie projektu. Základné obmedzenie trvania realizácie projektu je dané súčasným systémom riadenia fondov EU, kde lehota ukončenia projektov je stanovená na 30.6.2023.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj

Typ žiadateľa a výška podpory

 • NNO, cirkev
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • nezisková organizácia
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v %
NNO, cirkev 0 95
samospráva 0 95
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 95
nezisková organizácia 0 95

Výzvy na rozdiel od minulosti už nie sú dvojkolové, t.j. nebude sa predkladať projektový zámer a následne ŽoNFP, ale iba samostatná ŽoNFP. Vzhľadom k tomu odporúčame začať čo najskôr s prípravou projektovej dokumentácie vzhľadom k tomu, že povinnou prílohou ŽoNFP je aj právoplatné stavebné povolenie.
Prepokladaný termín zverejnenia výzvy september 2021.

Oprávnené výdavky

 • realizácia nových objektov zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa pri dodržaní maximálnej kapacity 20 miest v jednom objekte,
 • rekonštrukcia, modernizácia, realizácia prístavby, nadstavby alebo stavebné úpravy existujúcich objektov za účelom vytvorenia novej sociálnej služby, alebo zlepšenia podmienok a zvýšenia kvality poskytovanej sociálnej služby, pri dodržaní maximálnej kapacity 20 miest v jednom objekte.
 • stavebno-technické úpravy areálu zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa vrátane detských ihrísk, sadové úpravy a zeleň, spevnené plochy,
 • ako doplnková aktivita: rekonštrukcia stavieb so zameraním na zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov – realizácia opatrení na zlepšenie tepelno-technických vlastností konštrukcií, najmä obnova obvodového plášťa, oprava a výmena strešného plášťa vrátane strešnej krytiny, resp. povrchu plochých striech, oprava a výmena výplňových konštrukcií, opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia a zariadení objektu, ako aj výmena jeho súčastí (najmä výmena zdrojov tepla, vykurovacích telies a vnútorných inštalačných rozvodov),
 • stavebný dozor,
 • odborný autorský dohľad,
 • nákup stavieb - nákup budov, objektov alebo ich častí, ktoré sú nevyhnutné v súvislosti s realizáciou projektu,
 • prípravná a projektová dokumentácia – vypracovanie projektovej dokumentácie (pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačná dokumentácia)
 • nákup interiérového vybavenia zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
 • nákup pozemkov nevyhnutných pre realizáciu projektu
 • všeobecné služby (len služby spojené so zabezpečením informovanosti a komunikácie – výroba a osadenie dočasného pútača a stálej tabule alebo plagátu),
 • mzdové výdavky bezprostredne súvisiace s prípravou a riadením projektu (nepriame výdavky)

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Minimálna výška príspevku: nie je stanovená. Maximálna výška príspevku: nie je stanovená.

Doplňujúce a špecifické informácie

Uvedené informácie vychádzajú z poslednej zverejnenej výzvy, pripravovaná výzva sa môže v závislosti od rozhodnutia Riadiaceho orgánu v niektorých podrobnostiach resp. podmienkach mierne odlišovať.

Ostatné informácie

Výzvy na rozdiel od minulosti už nie sú dvojkolové, t.j. nebude sa predkladať projektový zámer a následne ŽoNFP, ale iba samostatná ŽoNFP. Vzhľadom k tomu odporúčame začať čo najskôr s prípravou projektovej dokumentácie vzhľadom k tomu, že povinnou prílohou ŽoNFP je aj právoplatné stavebné povolenie.
Prepokladaný termín zverejnenia výzvy september 2021.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom