• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • Pripravovaná výzva: OPKZP/PO4/SC431 - Zníženie energetickej náročnosti verejných budov
Splníme Vám viac ako len 3 želania

Pripravovaná výzva: OPKZP/PO4/SC431 - Zníženie energetickej náročnosti verejných budov


Späť na katalóg dotácií
Poznámka V prípade plánovanej výzvy nie je presne stanovený termín pre príjem projektových žiadostí.

Predmet podpory

Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.

Hlavný cieľ – energetické úspory vo verejných budovách.

Operačné programy

 • Kvalita životného prostredia

Oprávnenosť žiadateľa

 • subjekty ústrednej správy – štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie, štátne účelové fondy a Slovenský pozemkový fond;
 • subjekty územnej samosprávy – obce a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie;
 • verejnoprávne ustanovizne – subjekt vedený v Registri organizácií spravovanom Štatistickým úradom SR s identifikovanou právnou formou: „verejnoprávna inštitúcia“ v zmysle ods. 2, § 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podporované (oprávnené) aktivity

A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:
V rámci uvedenej aktivity bude podpora zameraná na zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov realizáciou optimálnej kombinácie nasledovných opatrení vyplývajúcich z energetického auditu:

  • zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií;
  • modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, výťahov za účelom zníženia spotreby energie;
  • inštalácia systémov merania a riadenia;
  • zmena spôsobu zásobovania teplom smerom k využívaniu účinných systémov centrálneho zásobovania teplom (ďalej len „CZT“);
  • inštalácia zariadení na využívanie OZE pre spotrebu energie v budove;
  • a ďalšie opatrenia smerujúce k energetickej efektívnosti.

Dĺžka realizácie projektu

V prípade plánovanej výzvy nie je presne stanovená lehota na realizáciu projektu.

Podporované oblasti

 • Energetická efektívnosť

Typ žiadateľa a výška podpory

 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • univerzity a vysoké školy
 • štátna správa

Oprávnené výdavky

 • zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií:
  • výmena okien - max. výdavok 350 EUR/m2
  • zateplenie strechy - max. výdavok 70 EUR/m2
  • zateplenie fasády objektu - max. výdavok 85 EUR/m2
 • modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov,
 • inštalácia systémov merania a riadenia;
 • modernizácia systémov prípravy teplej vody,
 • modernizácia osvetlenia, výťahov za účelom zníženia spotreby energie,
 • a ďalšie.

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Minimálna výška NFP nie je stanovená. Maximálna výška NFP nie je stanovená.

Doplňujúce a špecifické informácie

 • spracovaný energetický audit na predmetný objekt
 • podmienka schváleného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja v prípade žiadateľov - subjekty územnej samosprávy
 • vysporiadané vlastnícke práva k pozemku a objektu, ktorý tvorí predmet projektu

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom