Splníme Vám viac ako len 3 želania

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom budovania VaV centier v Bratislave – Podpora centier excelentnosti nadnárodného významu a medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu – II. etapa


Predbežné informácie k výzve Späť na katalóg dotácií
Vyhlásenie výzvy 4. kvartál 2017

Predmet podpory

Podpora výskumu a vývoja v rámci individuálnych priemyselných VaV centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK. Ide o podporu vybraných priemyselných VaV centier, ktoré majú medzinárodný rozmer a potenciál dosahovať prelomové unikátne výsledky medzinárodnej úrovne. Koordinátorom a zriaďovateľom výskumného centra bude podnik, ktorý sám disponuje výskumnými a/alebo vývojovými kapacitami.

Cieľom je vytvoriť konkrétne výsledky, následne využiteľné v praxi.

Výskumné centrum bude založené partnerskou zmluvou medzi Podnikom ako nositeľom výskumu

Operačné programy

  • Výskum a inovácie

Oprávnenosť žiadateľa

Právnické osoby z Bratislavského kraja, podnikajúce v priemyselných odvetviach.

Žiadateľ musí byť oprávnený na

  • vykonávanie výskumno-vývojovej činnosti.
  • podnikanie v oblasti priemyselnej výroby

Územné obmedzenie

Projekt musí byť realizovaný v Bratislavskom kraji.

Podporované (oprávnené) aktivity

Experimentály výskum
Priemyselný výskum
Základný výskum

Forma podpory

  • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

  • Výskumné centrá
  • Výskumná a inovačná infraštruktúra

Typ žiadateľa a výška podpory

  • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
  • malý podnik (10-49 zamestnancov)
  • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
  • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom